คำสั่ง
คำสั่ง ที่ 048/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 25) 22 ก.พ. 61
คําสั่ง ที่ 055/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา (ปพ.5) (อ่าน 29) 22 ก.พ. 61
คำสั่ง ที่ 051/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 59) 21 ก.พ. 61
คําสั่ง ที่ ๐๕๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเลือกชุดครุภัณฑ (อ่าน 18) 21 ก.พ. 61
คำสั่ง ที่ ๐๓๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ (อ่าน 95) 16 ก.พ. 61
คำสั่ง ที่ ๐๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “๕๙ ปีคืนสูัเหย้าชาว พ.ช.” และทอดผ้าป่าฯ (อ่าน 158) 14 ก.พ. 61
คําสั่ง ที่ 041/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ (อ่าน 88) 12 ก.พ. 61
คําสั่ง ที่ 040/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –2 (อ่าน 151) 12 ก.พ. 61
คำสั่ง ที่ 031/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6 (อ่าน 97) 06 ก.พ. 61
คําสั่ง ที่ ๐๓๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกู้เงินสวัสดิการพิเศษ (อ่าน 91) 05 ก.พ. 61
คําสั่ง ที่ ๐๒๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งรองผูัอํานวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายบริหารกิจการ นร. (อ่าน 81) 05 ก.พ. 61
คำสั่ง ที่ ๐๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ต้น/๖๐ (อ่าน 105) 29 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๑๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ สนามหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองบึงกาฬ (อ่าน 101) 18 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๑๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 88) 18 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๑๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหัข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 74) 18 ม.ค. 61
คำสั่ง ที่ 006/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมปฏิบัติงาน "งานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2561" (อ่าน 168) 17 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๑๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรทฯ (อ่าน 80) 15 ม.ค. 61
ํคำสั่ง ที่ ๐๑๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมวังแกว (อ่าน 81) 15 ม.ค. 61
คำสั่ง ที่ 014 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและร่วมการแข่งขันมหกมหกรรมกีฬาสัมพันธ์ฯ (อ่าน 108) 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๑๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (อ่าน 83) 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยคอมพิวเตอรโรงเรียนอุตรดิตถ (อ่าน 73) 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ จังหวัดอุตรด (อ่าน 74) 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ กรุงเทพมหานคร (อ่าน 64) 15 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ 004/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอาน การเขียน ของ นร.ม.1-3 ครั้งที (อ่าน 140) 10 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สพม. ๓๙ (อ่าน 78) 10 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมท็อปแลนด (อ่าน 71) 10 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๐๐๑ / ๒๕๖๑ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 71) 10 ม.ค. 61
คําสั่ง ที่ ๔๔๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเรือนแพ (อ่าน 90) 04 ม.ค. 61
คำสั่ง ที่ 443 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 101) 04 ม.ค. 61
คำสั่ง ที่ 441/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท (อ่าน 260) 27 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๓๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมลาพาโลมา (อ่าน 99) 26 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๔๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (อ่าน 105) 25 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๓๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว (อ่าน 98) 25 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๓๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ม.๓) (อ่าน 94) 25 ธ.ค. 60
คำสั่ง ที่ 437 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญฯ (อ่าน 188) 25 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๓๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดเชียงราย (อ่าน 83) 22 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๓๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก (อ่าน 82) 22 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๓๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ม.๒) (อ่าน 96) 22 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๒๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ (อ่าน 76) 22 ธ.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๔๒๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ (อ่าน 73) 22 ธ.ค. 60