คำสั่ง
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ 380-390/2561 (อ่าน 27) 15 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 312/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวเข้มฯ (อ่าน 32) 14 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 302 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 (อ่าน 85) 10 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 304 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการรับรู้ฯ (อ่าน 39) 10 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 307/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียนฯ (อ่าน 66) 10 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 296/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 (อ่าน 58) 06 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 295/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 50) 06 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 286/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ (อ่าน 184) 02 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 259 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 151) 25 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 271 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษาและเวียนเทียนฯ (อ่าน 269) 20 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 269 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (อ่าน 257) 20 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 268/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (อ่าน 93) 20 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 222/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2561 (อ่าน 112) 19 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 226/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ (อ่าน 96) 19 ก.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 394) 11 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 242/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 356) 11 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 241 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการข้อมูลฯโปรแกรม Scan tool 4.0 (อ่าน 137) 11 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 247/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ครั้งที่ 5 (อ่าน 194) 10 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 230/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 437) 09 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 219/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (อ่าน 142) 05 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 213/ 2561 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน และคณะนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/ (อ่าน 210) 27 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 212/2561 เรื่อง ปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา (อ่าน 163) 27 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 156/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1/2 (อ่าน 167) 27 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 205 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 165) 25 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 197 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก/2561 (อ่าน 330) 19 มิ.ย. 61
คำสั่้ง ที่ 199/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอ่าน การเขียน ม.1-3 (อ่าน 181) 19 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ ๑๙๔ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมภาษาไทยประจำชาติ บูชาปราชญ์ครูกวี (อ่าน 141) 19 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ ๑๘๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 335) 12 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 187/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 139) 11 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 183/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ (อ่าน 121) 11 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 177 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม (อ่าน 422) 07 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 179 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2561 (อ่าน 174) 06 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 178 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 1 / 2561 (อ่าน 221) 06 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 139/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 351) 05 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ ๑๗๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.๑-๖ (อ่าน 410) 01 มิ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 156/ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน (อ่าน 287) 24 พ.ค. 61
คำสั่ง ที่ 165 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม) (อ่าน 616) 24 พ.ค. 61
คำสั่ง ที่ 164 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา (อ่าน 377) 24 พ.ค. 61
คำสั่ง ที่ 163/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีทำบุญวิสาขบูชา ประจำปี 2561 (อ่าน 206) 24 พ.ค. 61
คำสั่ง ที่ 153 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 198) 23 พ.ค. 61