คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๓๘๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช (อ่าน 19) 22 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๗๘/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 16) 22 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 336 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต/นักศึกษาฯ (อ่าน 38) 21 พ.ย. 60
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 376/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนพิเศษนอกเวลาเรียน (อ่าน 60) 21 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๗๗/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมอะเตรียคิดพาเลซ กรุงเทพมหานคร (อ่าน 24) 20 พ.ย. 60
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๓๗๓/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิชัย (อ่าน 26) 17 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๗๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา (อ่าน 19) 17 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๗๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 17) 17 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๖๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 16) 17 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ 371/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอานการเขียน ของ นร.1–3 ครั้งที่ 1 (อ่าน 67) 17 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 368/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยฯ (อ่าน 19) 16 พ.ย. 60
คำสั่งแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 (อ่าน 25) 16 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 361 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 /2560 (อ่าน 96) 16 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๖๕/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม,เฉลิมขวัญสตรีฯ (อ่าน 26) 14 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๖๓/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 16) 14 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๖๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 16) 14 พ.ย. 60
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๓๖๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม (อ่าน 17) 14 พ.ย. 60
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่๓๕๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี (อ่าน 21) 13 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๘/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 14) 13 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๗/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนจานกรอง (อ่าน 17) 13 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๖/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (อ่าน 14) 13 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 344/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันการขับร้องเพลง งานศิลปหัตถกรรมฯ (อ่าน 27) 10 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 354/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับ (อ่าน 55) 10 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๓/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนบานกรางวิทยาคม (อ่าน 11) 10 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๕๒/ ๒๕๖๐ เรื่องอนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (อ่าน 17) 10 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๑/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (อ่าน 18) 10 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 341/ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 59) 09 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 22) 09 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๔๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนบานกรางวิทยาคม (อ่าน 18) 09 พ.ย. 60
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ 336/2560 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (อ่าน 106) 09 พ.ย. 60
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ 335/2560 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (อ่าน 134) 09 พ.ย. 60
ํคำสั่ง ที่๓๔๖/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนจานกรอง (อ่าน 18) 08 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๔๕/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 25) 08 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๔๓/ ๒๕๖๐ เรื่องอนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (อ่าน 23) 08 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 342/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 145) 07 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 339/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบริจาคโลหิต ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 35) 07 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 337/2560 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ (อ่าน 81) 07 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 335/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 198) 03 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๓๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 32) 01 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ หางสรรพสินคา ซีคอนสแคว บางแคฯ (อ่าน 26) 01 พ.ย. 60