กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูแววมยุรา จันทร์ส่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูดวงเดือน กิติประสาท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

ครูมณี แซ่ท่อ
ครูผู้ช่วย

ครูยุพิน คงคอน
ครู คศ.3

ครูธรรมรัตน์ ราชรองเมือง
ครู คศ.3

ครูณัชภัทร วงศ์จีน
ครู คศ.3

ครูดวงเดือน เร่งเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ครูกมลสรวง คนเฉียบ
ครู คศ.3

ครูดวงเดือน กิติประสาท
ครู คศ.3

ครูมณี แซ่ท่อ
ครูผู้ช่วย

ครูจิตฐิชา ครุฑคง
ครู คศ.3

ครูโชติรส แมลงภู่
ครู คศ.3

ครูวิภาวรรณ เงินเมือง
ครู คศ.3