กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูกมลสรวง คนเฉียบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูยุพิน คงคอน
ครู คศ.3

ครูสมจิต ทองเมือง
ครู คศ.3

ครูสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ
ครู คศ.3

ครูธรรมรัตน์ ราชรองเมือง
ครู คศ.3

ครูณัชภัทร วงศ์จีน
ครู คศ.3

ครูรุ่งรวี อภิชาติธำรง
ครู คศ.3

ครูดวงเดือน เร่งเจริญ
ครู คศ.3

ครูแววมยุรา จันทร์ส่ง
ครู คศ.3

ครูมณี แซ่ท่อ
ครูผู้ช่วย

ครูสมนึก ใยศิลป์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน