กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูแววมยุรา จันทร์ส่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดวงเดือน กิติประสาท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

ครูมณี แซ่ท่อ
ครูผู้ช่วย

ครูยุพิน คงคอน
ครู คศ.3

ครูรุ่งรวี อภิชาติธำรง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

ครูสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ
ครู คศ.3

ครูธรรมรัตน์ ราชรองเมือง
ครู คศ.3

ครูสมจิต ทองเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

ครูณัชภัทร วงศ์จีน
ครู คศ.3

ครูดวงเดือน เร่งเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ครูกมลสรวง คนเฉียบ
ครู คศ.3

ครูสมนึก ใยศิลป์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน