กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูดวงเดือน กิติประสาท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูแววมยุรา จันทร์ส่ง
ครู คศ.3

ครูธรรมรัตน์ ราชรองเมือง
ครู คศ.3

ครูณัชภัทร วงศ์จีน
ครู คศ.3

ครูดวงเดือน เร่งเจริญ
ครู คศ.3

ครูกมลสรวง คนเฉียบ
ครู คศ.3

ครูมณี แซ่ท่อ
ครู คศ.1

ครูจิตฐิชา ครุฑคง
ครู คศ.3

ครูโชติรส แมลงภู่
ครู คศ.3

ครูวิภาวรรณ เงินเมือง
ครู คศ.3

ครูรุจิภาส หลักฐาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8