ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 64
ปฏิทินการสลับกลุ่มเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564)
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
ประกาศ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาจีนและครูชาวต่างชาติ
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน และครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 11 ตุลาคม 2564)
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 64
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 64
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน)
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564)
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์สี LED แบบตอบโต้อัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 64
ประกาศ ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ "โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21"
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม 2564)
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
แนวทางการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระหว่างวันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564)
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
ปฏิทินงานวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64