ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารควบคุมภายใน 130
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 152
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391.5 KB 100
แผนภูมิฯระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.58 KB 217
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 319
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน best ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 231
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 137
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.31 KB 135
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส่ง pakakrong1@gmail.com 121
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล 202
พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 106
คู่มือ Kahoot 199
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ปกเอกสารสำหรับปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 545.91 KB 13
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 66
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รายงานประจำปีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 57
แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 62
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 74
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 67
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตร-51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 74
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.09 KB 85
ตัวชี้วัดสังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 94
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.93 KB 78
ตัวชี้วัดศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.3 KB 78
ตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.26 KB 75
ตัวชี้วัดภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 73
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 80
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.66 KB 80
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.56 KB 69
คำสั่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.49 KB 66
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 106
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 121
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 91
ร่างเอกสารงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 102
เอกสารสำหรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 244
เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 431
ปกเอกสารต่าง ๆ ปีงบประมาณปีการศึกษา 2559 881
ปกเอกสาร 2558 ใน google drive 228
ปกเอกสาร 2557 ใน google drive 97
ปกเอกสารปีการศึกษา 2558 439
ปกเอกสารปีการศึกษา 2557 280
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 71
งานวัดผลประเมินผล
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 54
เอกสารเฝ้าระวัง 0 ร และ มส ปีการศึกษา 2560 92
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 67
แก้ไขตารางสอบกลางภาค2-ปี-59 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 73
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 76
คำสั่งแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 61
คำสั่งกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391 KB 88
เอกสารงานวัดประเมินผล ปีการศึกษา 2559 138
งานนโยบายและแผนงาน
บันทึกข้อความ ขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม (ผง.07) Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 42
เอกสารงานแผนงาน 2561 120
แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ-ประจำปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 24.72 KB 46
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม-ผง.05-งานแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 67.63 KB 79
ผง.05-60 Word Document ขนาดไฟล์ 57.67 KB 108
ผง.05-59ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 57.58 KB 102
ผง.02 แบบเขียนโครงการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 53.89 KB 142
แบบจัดซื้อ60 Word Document ขนาดไฟล์ 24.95 KB 98
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 90
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 70
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 101
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 121
ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล
ประกาศ 57
ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 67
ปกเอกสารปีการศึกษา 2560 145
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป 63
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ
แบบฟอร์ม logbook Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 93
งานคำสั่ง
คำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปราชการ/ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ 717