ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 353
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391.5 KB 231
แผนภูมิฯระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.58 KB 479
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 948
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน best ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 571
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 253
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.31 KB 273
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส่ง pakakrong1@gmail.com 218
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล 365
พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 234
คู่มือ Kahoot 5325
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 404
ปกเอกสารสำหรับปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 545.91 KB 661
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 178
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รายงานประจำปีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 164
แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 147
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 186
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 155
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตร-51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 180
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.09 KB 195
ตัวชี้วัดสังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 225
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.93 KB 202
ตัวชี้วัดศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.3 KB 195
ตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.26 KB 187
ตัวชี้วัดภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 194
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 214
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.66 KB 204
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.56 KB 159
คำสั่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.49 KB 172
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 247
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 794
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 206
ร่างเอกสารงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 194
เอกสารสำหรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 458
เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 688
ปกเอกสารต่าง ๆ ปีงบประมาณปีการศึกษา 2559 1094
ปกเอกสาร 2558 ใน google drive 395
ปกเอกสาร 2557 ใน google drive 232
ปกเอกสารปีการศึกษา 2558 564
ปกเอกสารปีการศึกษา 2557 400
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บันทึกสรุปประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 41.56 KB 179
เอกสาร 3 แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 255
เอกสาร 2 แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.29 KB 184
เอกสาร 1 แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 78.95 KB 358
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 328
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 258
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 338
งานวัดผลประเมินผล
แบบฟอร์มตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 128
ระเบียบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.52 KB 91
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 160
เอกสารเฝ้าระวัง 0 ร และ มส ปีการศึกษา 2560 196
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 147
แก้ไขตารางสอบกลางภาค2-ปี-59 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 146
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 148
คำสั่งแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 144
คำสั่งกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391 KB 162
เอกสารงานวัดประเมินผล ปีการศึกษา 2559 235
งานนโยบายและแผนงาน
รวมแบบฟอร์มแผนงาน ปี 2562 65
บันทึกข้อความ ขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม (ผง.07) Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 121
เอกสารงานแผนงาน 2561 233
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม-ผง.05-งานแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 67.63 KB 192
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
คู่มือการใช้ Scantool 4.0 97
ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(บันทึกข้อความ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.57 KB 124
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 167
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 144
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 170
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 221
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 50
เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 85
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว......ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง-ครูต่างชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.31 KB 96
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว-ของครู-รองผู้อำนวยการ-ผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.85 KB 90
ประกาศ 146
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ตัวอย่างโครงการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.35 KB 201
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 153
ปกเอกสารปีการศึกษา 2560 310
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป 182
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (10 ต.ค. 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 76
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 33.46 KB 21
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 53.42 KB 25
แบบฟอร์ม logbook Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 214
งานคำสั่ง
คำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปราชการ/ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ 855
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (สายงานการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 27
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 35
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 73
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว (ครูอัตราจ้าง+ลูกจ้าง+ต่างชาติ) Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 29
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ) Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 30
งานควบคุมภายใน
ฟอร์มเปล่า ปค.5+ติดตามปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 45
ฟอร์มเปล่า ปค.4+ตย.ปค.4 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 26
ฟอร์มแบบประเมินตนเอง csa+ ตย.สัมพันธ์ชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 33
คำอธิบายแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 26