ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารควบคุมภายใน 303
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 259
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391.5 KB 199
แผนภูมิฯระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.58 KB 348
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 591
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน best ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 370
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 221
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.31 KB 226
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส่ง pakakrong1@gmail.com 191
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล 317
พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 201
คู่มือ Kahoot 5231
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 82
ปกเอกสารสำหรับปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 545.91 KB 586
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 140
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รายงานประจำปีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 131
แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 125
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 145
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 131
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตร-51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 155
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.09 KB 169
ตัวชี้วัดสังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 182
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.93 KB 161
ตัวชี้วัดศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.3 KB 167
ตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.26 KB 158
ตัวชี้วัดภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 158
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 182
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.66 KB 173
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.56 KB 133
คำสั่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.49 KB 141
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 196
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 234
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 174
ร่างเอกสารงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 166
เอกสารสำหรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 400
เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 624
ปกเอกสารต่าง ๆ ปีงบประมาณปีการศึกษา 2559 1056
ปกเอกสาร 2558 ใน google drive 350
ปกเอกสาร 2557 ใน google drive 208
ปกเอกสารปีการศึกษา 2558 524
ปกเอกสารปีการศึกษา 2557 360
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 78.95 KB 82
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 139
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 230
งานวัดผลประเมินผล
แบบฟอร์มตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 64
ระเบียบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.52 KB 51
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 129
เอกสารเฝ้าระวัง 0 ร และ มส ปีการศึกษา 2560 170
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 125
แก้ไขตารางสอบกลางภาค2-ปี-59 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 133
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 136
คำสั่งแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 129
คำสั่งกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391 KB 150
เอกสารงานวัดประเมินผล ปีการศึกษา 2559 209
งานนโยบายและแผนงาน
ผง-06-แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผน-ประจำปีการศึกษา2561ผอ.สรปรัชญ์ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 9
มาตรฐานการศึกษา-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 7
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.55 KB 10
ผง.05-ปีการศึกษา-62 Word Document ขนาดไฟล์ 84.27 KB 18
แบบสรุปโครงการ-ผง.01ปีกศ.62 Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 16
ผง04บันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลฯ61 15
ผง.02-ปีการศึกษา-62 Word Document ขนาดไฟล์ 52.55 KB 14
บันทึกข้อความ ขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม (ผง.07) Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 107
เอกสารงานแผนงาน 2561 209
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม-ผง.05-งานแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 67.63 KB 158
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.29 KB 7
คู่มือการใช้ Scantool 4.0 66
ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(บันทึกข้อความ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.57 KB 93
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 152
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 129
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 154
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 205
ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 35
เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 70
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว......ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง-ครูต่างชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.31 KB 72
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว-ของครู-รองผู้อำนวยการ-ผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.85 KB 62
ประกาศ 124
ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 50.3 KB 37
ตัวอย่างโครงการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.35 KB 159
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 136
ปกเอกสารปีการศึกษา 2560 277
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป 142
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.47 KB 114
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.47 KB 92
แบบฟอร์ม logbook Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 183
งานคำสั่ง
คำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปราชการ/ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ 821