ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารควบคุมภายใน 274
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 249
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391.5 KB 183
แผนภูมิฯระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.58 KB 328
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 543
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน best ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 347
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 213
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.31 KB 218
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส่ง pakakrong1@gmail.com 183
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล 305
พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 189
คู่มือ Kahoot 5216
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ปกเอกสารสำหรับปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 545.91 KB 525
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 134
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รายงานประจำปีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 126
แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 118
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 134
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 125
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตร-51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 145
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.09 KB 157
ตัวชี้วัดสังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 171
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.93 KB 149
ตัวชี้วัดศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.3 KB 155
ตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.26 KB 145
ตัวชี้วัดภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 146
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 167
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.66 KB 160
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.56 KB 125
คำสั่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.49 KB 124
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 188
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 220
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 168
ร่างเอกสารงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 161
เอกสารสำหรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 380
เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 607
ปกเอกสารต่าง ๆ ปีงบประมาณปีการศึกษา 2559 1044
ปกเอกสาร 2558 ใน google drive 344
ปกเอกสาร 2557 ใน google drive 201
ปกเอกสารปีการศึกษา 2558 517
ปกเอกสารปีการศึกษา 2557 352
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 109
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 81
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 202
งานวัดผลประเมินผล
แบบฟอร์มตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 55
ระเบียบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.52 KB 41
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 123
เอกสารเฝ้าระวัง 0 ร และ มส ปีการศึกษา 2560 162
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 119
แก้ไขตารางสอบกลางภาค2-ปี-59 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 127
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 129
คำสั่งแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 123
คำสั่งกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391 KB 147
เอกสารงานวัดประเมินผล ปีการศึกษา 2559 202
งานนโยบายและแผนงาน
ผง.02 ผง.05 ผง.06 65
ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อดำเนินงานและจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ผง.๐๖) Word Document ขนาดไฟล์ 25.12 KB 56
บันทึกข้อความ ขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม (ผง.07) Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 104
เอกสารงานแผนงาน 2561 200
แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ-ประจำปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 24.72 KB 99
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม-ผง.05-งานแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 67.63 KB 143
ผง.05-60 Word Document ขนาดไฟล์ 57.67 KB 175
ผง.05-59ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 57.58 KB 157
ผง.02 แบบเขียนโครงการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 53.89 KB 197
แบบจัดซื้อ60 Word Document ขนาดไฟล์ 24.95 KB 150
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
คู่มือการใช้ Scantool 4.0 58
ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(บันทึกข้อความ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.57 KB 85
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 124
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 152
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 197
ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 30
เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 68
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว......ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง-ครูต่างชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.31 KB 63
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว-ของครู-รองผู้อำนวยการ-ผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.85 KB 58
ประกาศ 122
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ตัวอย่างโครงการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.35 KB 122
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 132
ปกเอกสารปีการศึกษา 2560 269
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป 138
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.47 KB 67
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.47 KB 76
แบบฟอร์ม logbook Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 176
งานคำสั่ง
คำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปราชการ/ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ 815