ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือ Kahoot 122
พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 47
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล 133
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส่ง pakakrong1@gmail.com 64
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.31 KB 76
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 78
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน best ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 151
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 214
แผนภูมิฯระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.58 KB 141
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391.5 KB 43
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 89
เอกสารควบคุมภายใน 49
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ปกเอกสารปีการศึกษา 2557 229
ปกเอกสารปีการศึกษา 2558 386
ปกเอกสาร 2557 ใน google drive 45
ปกเอกสาร 2558 ใน google drive 172
ปกเอกสารต่าง ๆ ปีงบประมาณปีการศึกษา 2559 799
SAR ปีการศึกษา 2558 218
เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 306
เอกสารสำหรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 173
ร่างเอกสารงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 52
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 39
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 60
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 50
คำสั่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.49 KB 17
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.56 KB 20
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.66 KB 25
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 24
ตัวชี้วัดภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 21
ตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.26 KB 23
ตัวชี้วัดศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.3 KB 20
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.93 KB 23
ตัวชี้วัดสังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 36
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.09 KB 30
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตร-51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 22
ปกโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 133
ปกแบบแนวการแจ้งฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 43
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 87
ปกแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 83
ปกรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 59
ปกรายงานวิจัยฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 102
ปกวิเคราะห์ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 40
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 37
ปกหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 46
ปกหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 84
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 15
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 16
แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 13
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รายงานประจำปีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 6
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 10
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปกSDQ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 54
ปกเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 73
ปกหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 51
งานวัดผลประเมินผล
คำสั่งปลายภาค1_59 34
เอกสารงานวัดประเมินผล ปีการศึกษา 2559 75
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 37
คำสั่งกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391 KB 40
คำสั่งแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 17
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 27
แก้ไขตารางสอบกลางภาค2-ปี-59 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 22
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 6
งานนโยบายและแผนงาน
แบบจัดซื้อ60 Word Document ขนาดไฟล์ 24.95 KB 40
ผง.02 แบบเขียนโครงการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 53.89 KB 55
ผง.05-59ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 57.58 KB 46
ปกเอกสารอื่นๆ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 91
ปกหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 44
ปกแนวนอน1 Word Document ขนาดไฟล์ 849.11 KB 22
ปกแนวนอน-2 Word Document ขนาดไฟล์ 851.7 KB 22
ปกแนวนอน-3 Word Document ขนาดไฟล์ 858.98 KB 22
ปกหลังแนวนอน Word Document ขนาดไฟล์ 770.94 KB 17
ผง.05-60 Word Document ขนาดไฟล์ 57.67 KB 33
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 59
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 49
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 19
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 32
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ปกเอกสารปีการศึกษา 2560 44
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 15
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป 3
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ
แบบฟอร์ม logbook Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 22
งานคำสั่ง
คำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปราชการ/ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ 654