ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 334
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391.5 KB 219
แผนภูมิฯระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.58 KB 448
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 880
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน best ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 518
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 242
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.31 KB 264
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส่ง pakakrong1@gmail.com 209
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล 350
พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 223
คู่มือ Kahoot 5261
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 270
ปกเอกสารสำหรับปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 545.91 KB 634
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 159
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รายงานประจำปีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 153
แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 139
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 174
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 143
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตร-51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 171
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.09 KB 186
ตัวชี้วัดสังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 209
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.93 KB 187
ตัวชี้วัดศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.3 KB 184
ตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.26 KB 175
ตัวชี้วัดภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 186
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 203
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.66 KB 189
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.56 KB 151
คำสั่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.49 KB 161
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 231
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 268
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 194
ร่างเอกสารงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 185
เอกสารสำหรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 431
เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 655
ปกเอกสารต่าง ๆ ปีงบประมาณปีการศึกษา 2559 1084
ปกเอกสาร 2558 ใน google drive 375
ปกเอกสาร 2557 ใน google drive 225
ปกเอกสารปีการศึกษา 2558 547
ปกเอกสารปีการศึกษา 2557 385
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บันทึกสรุปประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 41.56 KB 149
เอกสาร 3 แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 217
เอกสาร 2 แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.29 KB 152
เอกสาร 1 แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 78.95 KB 325
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 281
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 207
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 300
งานวัดผลประเมินผล
แบบฟอร์มตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 114
ระเบียบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.52 KB 76
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 145
เอกสารเฝ้าระวัง 0 ร และ มส ปีการศึกษา 2560 184
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 138
แก้ไขตารางสอบกลางภาค2-ปี-59 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 140
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 142
คำสั่งแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 138
คำสั่งกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391 KB 156
เอกสารงานวัดประเมินผล ปีการศึกษา 2559 225
งานนโยบายและแผนงาน
รวมแบบฟอร์มแผนงาน ปี 2562 48
บันทึกข้อความ ขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม (ผง.07) Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 116
เอกสารงานแผนงาน 2561 227
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม-ผง.05-งานแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 67.63 KB 181
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
คู่มือการใช้ Scantool 4.0 87
ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(บันทึกข้อความ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.57 KB 113
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 161
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 139
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 164
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 216
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 42
เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 81
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว......ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง-ครูต่างชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.31 KB 87
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว-ของครู-รองผู้อำนวยการ-ผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.85 KB 84
ประกาศ 138
ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 50.3 KB 102
ตัวอย่างโครงการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.35 KB 178
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 146
ปกเอกสารปีการศึกษา 2560 298
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป 165
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.47 KB 219
แบบฟอร์ม logbook Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 201
งานคำสั่ง
คำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปราชการ/ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ 845
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (สายงานการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 5
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 29
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 58
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว (ครูอัตราจ้าง+ลูกจ้าง+ต่างชาติ) Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 20
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ) Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 24
งานควบคุมภายใน
ฟอร์มเปล่า ปค.5+ติดตามปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 24
ฟอร์มเปล่า ปค.4+ตย.ปค.4 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 16
ฟอร์มแบบประเมินตนเอง csa+ ตย.สัมพันธ์ชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 15
คำอธิบายแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 6