กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูอุษา กอบกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูกาญจนา จันทร์สุคนธ์
ครู คศ.3

ครูเจียรนัย สืบคำ
ครู คศ.3

ครูบุษราภรณ์ บุญวังแร่
ครู คศ.3

ครูดวงพร เพ็ชรบัว
ครู คศ.3

ครูสุขาวดี พิมหานาม
ครู คศ.1

ครูสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม
ครู คศ.3

ครูวีรชัย ปอแก้ว
ครู คศ.2

ครูนิทัศน์ คำทา
ครู คศ.3

ครูปรางค์ทราย อุดด้วง
ครู คศ.1

ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ครู คศ.3

ครูรัตนากร โพธิ์ดง
ครูผู้ช่วย