กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูอุษา กอบกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูบุษราภรณ์ บุญวังแร่
ครู คศ.3

ครูดวงพร เพ็ชรบัว
ครู คศ.3

ครูสุชาวดี พิมหานาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ครูสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม
ครู คศ.3

ครูนิทัศน์ คำทา
ครู คศ.3

ครูปรางค์ทราย อุดด้วง
ครู คศ.1

ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ครู คศ.3

ครูรัตนากร โพธิ์ดง
ครูผู้ช่วย

ครูธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูนิรุจ ยิ้มดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวพิชญาภัค กันอินทร์