กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูอุษา กอบกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูกาญจนา จันทร์สุคนธ์
ครู คศ.3

ครูบุษราภรณ์ บุญวังแร่
ครู คศ.3

ครูดวงพร เพ็ชรบัว
ครู คศ.3

ครูสุชาวดี พิมหานาม
ครู คศ.1

ครูสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม
ครู คศ.3

ครูนิทัศน์ คำทา
ครู คศ.3

ครูปรางค์ทราย อุดด้วง
ครู คศ.1

ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ครู คศ.3

ครูรัตนากร โพธิ์ดง
ครูผู้ช่วย