กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูอุษา กอบกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูสุมนรัช ชมสวนสวรรค์
ครู คศ.2

ครูกาญจนา จันทร์สุคนธ์
ครู คศ.3

ครูเจียรนัย สืบคำ
ครู คศ.3

ครูบุษราภรณ์ บุญวังแร่
ครู คศ.3

ครูปัทมา ดะรีพัตร์
ครู คศ.3

ครูดวงพร เพ็ชรบัว
ครู คศ.3

ครูสุขาวดี พิมหานาม
ครู คศ.1

ครูสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม
ครู คศ.3

ครูวีรชัย ปอแก้ว
ครู คศ.2

ครูนิทัศน์ คำทา
ครู คศ.3

ครูปรางค์ทราย อุดด้วง
ครู คศ.1

ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ครู คศ.3