กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูอุษา กอบกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
ครู คศ.2

ครูบุษราภรณ์ บุญวังแร่
ครู คศ.3

ครูสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม
ครู คศ.3

ครูนิทัศน์ คำทา
ครู คศ.3

ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ครู คศ.3

ครูรัตนากร โพธิ์ดง
ครู คศ.1

ครูนิรุจ ยิ้มดี
ครู คศ.2

ครูพรทิพย์ ทาสา
ครู คศ.1

ครูเพ็ญพิชชา ขำเขียว
ครูผู้ช่วย

ครูขวัญใจ คงรอด
ครู คศ.3

นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์
ครู คศ.3

นายธนากร อินทร์มั่ง
ครู คศ.3