ลูกจ้างชั่วคราว

-

นางสาวธารินี เบญจมาศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิรินภา พรหมชาติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกุหลาบ ลอยเวหา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวทิวาพร อั่วหงวน
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางปรียาณัฐ มาท้วม
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นายสมเกียรติ ถาวร
เจ้าหน้าที่เอกสารงานพิมพ์

นางสาวพัทธนันท์ ขวัญทอง  
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นายสิทธิชัย เขียวอ่อน
พนักงานขับรถ

นายเกรียงไกร พิชัยพันธ์
พนักงานขับรถ

นายตะวัน หล่ออินทร์
พนักงานขับรถ

นายประเมิน นายประเมิน
นักการ-แม่บ้าน

นายประเมิน นายประเมิน
นักการ-แม่บ้าน

นายคุณกร สนองวงศ์
นักการ-แม่บ้าน

นายนิคห์ ชัยเลิศ
นักการ-แม่บ้าน

นายทศภรณ์ แจ่มเที่ยงตรง
นักการ-แม่บ้าน

นายวิศรุต บุญศิริ
นักการ-แม่บ้าน

นางศรีนวล กระเซ็น
นักการ-แม่บ้าน

นางสมพร นางสมพร
นักการ-แม่บ้าน

นางสำรวย แก้วกล่ำ
นักการ-แม่บ้าน

นางปราณี เกตุนิล
นักการ-แม่บ้าน

นางวลัยพร โทนแจ้ง
นักการ-แม่บ้าน

นายปัญญา ลาภสบทบ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายประทีป กันพัน
พนักงานรักษาความปลอดภัย