ลูกจ้างชั่วคราว

-

นางสาวธารินี เบญจมาศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิรินภา พรหมชาติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกุหลาบ ลอยเวหา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางปรียาณัฐ มาท้วม
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นายสมเกียรติ ถาวร
เจ้าหน้าที่เอกสารงานพิมพ์

นายสิทธิชัย เขียวอ่อน
พนักงานขับรถ

นายประเมิน คงปาน
นักการ-แม่บ้าน

นายคุณกร สนองวงศ์
นักการ-แม่บ้าน

นายนิคห์ ชัยเลิศ
นักการ-แม่บ้าน

นางสมพร อะโนสัก
นักการ-แม่บ้าน

นางสำรวย แก้วกล่ำ
นักการ-แม่บ้าน

นางปราณี เกตุนิล
นักการ-แม่บ้าน

นางวลัยพร โทนแจ้ง
นักการ-แม่บ้าน

นายปัญญา ลาภสบทบ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายประทีป กันพัน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายศักดิ์ชัย พุ่มคำ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวิเชียร ลักขะติวงษ์
พนักงานขับรถ

นายไพโรจน์ เรืองสุก
พนักงานขับรถ

ว่าที่ร้อยตรี วัชรินทร์ ก๋าคำ
ช่างคอมพิวเตอร์

นางรัศมี ศรีสอาด
นักการ-แม่บ้าน