คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
คําสั่งที่ ๔๗๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง ไปราชการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (อ่าน 94) 21 พ.ย. 61
คําสั่งที่ ๔๖๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง ไปราชการศิลปหัตถกรรม(คณิตศาสตร์) (อ่าน 81) 21 พ.ย. 61
คําสั่งที่ ๔๖๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง ไปราชการทัศนศึกษา ม.๖ จังหวัดชลบุรี (อ่าน 102) 21 พ.ย. 61
คําสั่งที่ ๔๗๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอ่าน การเขียน (อ่าน 205) 21 พ.ย. 61
คําสั่งที่ ๔๗๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบธรรมสนามหลวง (อ่าน 293) 21 พ.ย. 61
คําสั่งที่ ๔๖๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนทัศนศึกษา ม.๖ (อ่าน 105) 21 พ.ย. 61
457/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2561 (อ่าน 180) 09 พ.ย. 61
458/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูนิเทศ นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/61 (อ่าน 135) 09 พ.ย. 61
คําสั่ง ที่ 459/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 194) 07 พ.ย. 61
คําสั่ง ที่ 449/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/61 (อ่าน 210) 04 พ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 447/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 /2561 (อ่าน 302) 04 พ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 448/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 /2561 (อ่าน 370) 04 พ.ย. 61
คำสั่ง ที่ 450/2561 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 265) 31 ต.ค. 61
440 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีฯ (อ่าน 197) 25 ต.ค. 61
คำสั่ง ที่ ๔๓๑ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน“มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (อ่าน 378) 07 ต.ค. 61
424 / 2561 เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมฯ (อ่าน 257) 04 ต.ค. 61
คำสั่ง ที่ 422 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เกษียณสุขสันต์ ผูกสัมพันธ์ มุทิตา 61” (อ่าน 334) 26 ก.ย. 61
คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ต.ค.61-ม.ค.62 ฉบับร่าง (อ่าน 347) 24 ก.ย. 61
๔๐๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอ่านสร้างคุณค่าฯ (อ่าน 269) 16 ก.ย. 61
๓๑๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอ่านสร้างคุณค่าฯ (อ่าน 246) 16 ก.ย. 61
402 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีฯ (อ่าน 281) 13 ก.ย. 61
คำสั่งอ่าน-คิดวิเคราะห์-เขียน-ภาค1_61 (อ่าน 279) 03 ก.ย. 61
คำสั่งปลายภาค1_61 (อ่าน 424) 03 ก.ย. 61
ตารางสอบ1-61 (อ่าน 600) 03 ก.ย. 61
คำสั่งบันทึกปพ1_61 (อ่าน 285) 03 ก.ย. 61
252/2561 เรื่อง คำสั่งรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ (อ่าน 278) 28 ส.ค. 61
250/2561 เรื่อง คำสั่งประเมินคุณภาพภายใน-ปีการศึกษา2561 (อ่าน 198) 28 ส.ค. 61
251/2561 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ-61 (อ่าน 212) 28 ส.ค. 61
ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 1/2561 (อ่าน 292) 22 ส.ค. 61
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ 380-390/2561 (อ่าน 298) 15 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 312/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวเข้มฯ (อ่าน 255) 14 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 307/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียนฯ (อ่าน 298) 10 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 304 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการรับรู้ฯ (อ่าน 286) 10 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 302 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 (อ่าน 347) 10 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 295/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 254) 06 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 296/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 (อ่าน 256) 06 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 286/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ (อ่าน 379) 02 ส.ค. 61
คำสั่ง ที่ 259 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 329) 25 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 268/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (อ่าน 290) 20 ก.ค. 61
คำสั่ง ที่ 269 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (อ่าน 695) 20 ก.ค. 61