คณะผู้บริหาร

ดร.อรุณศรี เงินเสือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายนุกูล อ่ำอ่วม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางโสพิศ เทศสลุด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ และบุคลากร

นางสาววิไล อ่อนตานา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป