คณะผู้บริหาร

ดร.อรุณศรี เงินเสือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทรงภรต ภู่กร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายนุกูล อ่ำอ่วม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางโสพิศ เทศสลุด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ และบุคลากร

นางสาววิไล อ่อนตานา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป