คณะผู้บริหาร

นายเฉลียว คำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางโสพิศ เทศสลุด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน

นางสุธิดา จันต๊ะวงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวจิรนันท์ คุ้มบัว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป