กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูนิรุจ ยิ้มดี
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูนิทัศน์ คำทา
หัวหน้าลูกเสือ ม.1

ครูปฏิวัติ วิจารณ์ปรีชา
หัวหน้าลูกเสือ ม.2

ครูธราธร สุขะอาคม
หัวหน้าลูกเสือ ม.3

ครูพิลาศลักษณ์ เสริมพงษ์
หัวหน้ายุวกาชาด ม.1

ครูเพ็ญพิชชา ขำเขียว
หัวหน้ายุวกาชาด ม.2

ครูอิสริยา ณ พัทลุง
หัวหน้ายุวกาชาด ม.3