คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

นายคณาธิป นาทิพย์
นายกสมาคมศิษย์เก่า

นายพชร วัชรรุ่งเมธา
เหรัญญิก

จ.ส.อ.สุรีย์ ม้วนพรม
กิจกรรมสมาคมฯ

นายสุรสิทธิ์ มนัสโก
วิชาการ

ร.ต.เสงี่ยม กลิ่นธูป
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นายอำนาจ บุญผ่อง
ปฏิคม

ร.ต.จำลอง เนียมนก
ผู้ช่วยสวัสดิการสมาคม

พ.ท.วิม มั่นคง
ผู้ช่วยเลขานุกการสมาคม

พ.อ.อ.นรา โพธิ์ทอง
ประชาสัมพันธ์

นายสมวิศิษฐ์ สุนันท์
อุปนายกสมาคม คนที่ 1

พ.อ.อ.ภิรมย์ กล้าหาญ
เลขานุการสมาคม

ร.ต.ธนพล สว่างแก้ว
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

ร.ต.สมชาย เจริญชาติ
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นายกฤตติน คงทน
ผู้ช่วยบรรณรักษ์สมาคม

นางรัชนี พรมชู
ผู้ช่วยกิจกรรมสมาคมฯ

นางสาวชุติกาญจน์ โตมี
นายทะเบียน