คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๑๙๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ กองบิน ๔๖ (อ่าน 352) 18 ก.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๑๙๐/ ๒๕๖๐ เรื่องอนุมัติใหขาราชการครูไปราชการณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 404) 14 ก.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๑๘๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 408) 13 ก.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๑๘๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมวังจันทน ริเวอรวิว (อ่าน 416) 12 ก.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๑๘๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 420) 12 ก.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๑๘๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 425) 12 ก.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๑๘๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 425) 11 ก.ค. 60
คําสั่ง ที่ 183/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 (อ่าน 613) 11 ก.ค. 60
คำสั่ง ที่ 182/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ “ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ” เพ (อ่าน 470) 06 ก.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๑๘๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมท็อปแลนด (อ่าน 443) 04 ก.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๑๘๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปารค (อ่าน 396) 04 ก.ค. 60
คำสั่งที่ 179/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเทียนวันเช้าพรรษาและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูช (อ่าน 608) 04 ก.ค. 60
คำสั่ง ที่ ๑๖๗ / ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายสะเต็มศึกษา” (S (อ่าน 1008) 04 ก.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๑๗๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 383) 03 ก.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๑๗๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมลาพาโลมา (อ่าน 381) 03 ก.ค. 60
คำสั่ง ที่ 170 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน (อ่าน 778) 28 มิ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 150/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนั (อ่าน 463) 28 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๗๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 453) 27 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๗๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมนานเจา (อ่าน 413) 27 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๗๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 374) 27 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมลาพาโลมา (อ่าน 450) 27 มิ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 169 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการโรงเรียนปลอดขยะพุทธชินราชพิทยา" (อ่าน 1171) 27 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ นฝ.นศท.มทบ. ๓๙ (อ่าน 423) 26 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมลาพาโลมา (อ่าน 347) 26 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ นศ.นศท.มทบ.๓๙ (อ่าน 369) 26 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 382) 21 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๓๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ปร (อ่าน 629) 21 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (อ่าน 381) 21 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา (อ่าน 360) 20 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปารค (อ่าน 357) 20 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ (อ่าน 361) 20 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (อ่าน 403) 19 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร (อ่าน 392) 19 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 385) 19 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๕๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 391) 16 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๔๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 369) 14 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ 138 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนฯ (อ่าน 655) 09 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๔๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงแรมเมยฟลาวเวอรแกรนดพิษณุโลก (อ่าน 457) 09 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๔๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 465) 09 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๔๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และโรงเรียนเตรี (อ่าน 504) 09 มิ.ย. 60