กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูธีระยุทธ์ สุวิเชียร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูนาตฤดี สุขสินธารานนท์
ครู คศ.3

ครูจารุวรรณ เดชคุ้ม
ครู คศ.3

ครูสวาท สิริพัฒนา
ครู คศ.3

ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ครู คศ.3

ครูโสภา คำสีสังข์
ครู คศ.3

ครูพิลาศลักษณ์ เสริมพงษ์
ครู คศ.2