กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูอโณฌา บุญโสภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูนาตฤดี สุขสินธารานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

ครูอดิเทพ กรีแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

ครูสมศรี แซ่เล้า
ครู คศ.3

ครูวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

ครูจารุวรรณ เดชคุ้ม
ครู คศ.2

ครูณรงค์ จันทุดม
ครู คศ.2

ครูสวาท สิริพัฒนา
ครู คศ.3

ครูดารารัตน์ มะอิ
ครู คศ.3

ครูชลธิชา วรภู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ครูเอกกมล เรืองเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ครูธีรพงษ์ นวลด่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ครู คศ.3

ครูโสภา คำสีสังข์
ครู คศ.3

ครูพิลาศลักษณ์ เสริมพงษ์
ครู คศ.1

ครูธีระยุทธ อินไชย

ครูวีรชัย วาณิชยสกุล