กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูทวีสุข บัวทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูสุรภา จันทร์เปล่ง
ครู คศ.2

ครูรัชนี พรมชู
ครู คศ.3

ครูวรวิทย์ ไชยมิ่ง
ครู คศ.1

ครูเพ็ญสิณี คชนิลกิตติชัย
ครู คศ.2

ครูไพบูลย์ อมรประภา
ครู คศ.3

ครูวิภาวัส รื่นฤทธิ์
ครู คศ.3

นายชัยรัตน์ อ่ำพูล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวลักษณา เยาวสังข์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญญาภา ศิริวุฒิการ
ครูอัตราจ้าง