กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูทวีสุข บัวทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูสุรภา จันทร์เปล่ง
ครู คศ.2

ครูรัชนี พรมชู
ครู คศ.3

ครูวรวิทย์ ไชยมิ่ง
ครู คศ.1

ครูสินีนาฏ คชนิล
ครู คศ.2

ครูไพบูลย์ อมรประภา
ครู คศ.3