กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูทวีสุข บัวทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูเพ็ญสิณี คชนิลกิตติชัย
ครู คศ.3

ครูวัลย์ลิยา ช้างทอง
ครู คศ.3

ครูภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์
ครู คศ.3

ครูลักษณา เยาวสังข์
ครูผู้ช่วย

ครูชัยรัตน์ อ่ำพูล
พนักงานราชการ

นางสาวพิชชาภรณ์ มูลเมือง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริวรรณ์ ริด
ครูอัตราจ้าง