กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูทวีสุข บัวทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูสุรภา จันทร์เปล่ง
ครู คศ.2

ครูรัชนี พรมชู
ครู คศ.3

ครูวรวิทย์ ไชยมิ่ง
ครู คศ.1

ครูสินีนาฏ คชนิล
ครู คศ.2

ครูไพบูลย์ อมรประภา
ครู คศ.3

นายชัยรัตน์ อ่ำพูล

นางสาวลักษณา เยาวสังข์

นางสาวบุษกร พรหมศรี  

นางสาวเบญญาภา ศิริวุฒิการ