ชาวพุทธายินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการเฉลียว คำดี ด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯภาคเรียนที่ 2/2564 25 พ.ย. 64
ปฏิทินการสลับกลุ่มเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 25 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564) 11 พ.ย. 64
ประกาศ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 25 ต.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน 20 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาจีนและครูชาวต่างชาติ 18 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน และครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 12 ต.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 11 ตุลาคม 2564) 15 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนปี 2564
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 29 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย 26 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 25 พ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายการปริมาณงานและราคา และกำหนดราคากลาง ฯ 19 พ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและหน้าที่นิสิต/นักศึกษาฯภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564 18 พ.ย. 64
คำสั่งไปราชการปี 2564
๑๘๙/๒๕๖๔ อบรมโครงการพัฒนาครูใหม่ รูปแบบออนไลน์[ครูเพ็ญพิชชา] 30 พ.ย. 64
๑๘๖/๒๕๖๔ พา น.ร.ไปรับทุน ณ ม.นเรศวร [ครูกนกพร] 26 พ.ย. 64
๑๗๗/๒๕๖๔ ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมรอง ผอ. ณ จ.ระยอง[รองฯบุญญาฤทธิ์] 24 พ.ย. 64
๑๘๕/๒๕๖๔ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ณ ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา[ครูอุษาและคณะ] 24 พ.ย. 64
๑๘๔/๒๕๖๔ เป็นวิทยากรฝึกอบรมยุวกาชาด ณ ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา [ครูเจียรนัยและคณะ] 24 พ.ย. 64
๑๘๓/๒๕๖๔ ประชุมวางแผนฝึกอบรมยุวกาชาด ณ ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา[ครูเจียรนัยและคณะ] 24 พ.ย. 64
๑๘๑/๒๕๖๔ ประชุม ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และ ร.ร.นครไทย [ผอ.] 22 พ.ย. 64
๑๗๘/๒๕๖๔ ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ น.ร. ณ สพม.พลอต [รองฯอมรรัตน์และครูจุฑาทิพย์] 22 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
หน้าปกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 05 พ.ย. 64
แบบประเมินความพึงพอใจเพื่อรับเกียรติบัตรโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ"เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง" 02 พ.ย. 64
วก.13 บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 28 ต.ค. 64
วก.12 บันทึกข้อความรายงานการจัดทำโครงการสอน 28 ต.ค. 64
วก.05 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 11 ต.ค. 64
วก.04 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 11 ต.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจ "เกษียณเปี่ยมสุข ผูกพันสายใจ สายใยชาวพุทธา มุทิตา 64" 28 ก.ย. 64
การสำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20 ก.ย. 64
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

นายเฉลียว คำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน