โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
งานรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 19 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 19 ม.ค. 66
จุลสารประชาสัมพันธ์ ปี 2565
ฉบับที่ 109 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 108 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 107 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 103 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 102 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 101 ปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ความปลอดภัยในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหหวัดน่าน 26 ม.ค. 66
แจ้งการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 20 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเพชรพุทธา ครั้งที่ 15 30 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครนักการ (ชาย) 11 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 11 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์ความรุนแรง 29 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 06 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 06 ต.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตรุษจีน 27 ม.ค. 66
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 08 ม.ค. 66
แบบประเมินความพึงพอใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระฯภาษาไทย สพม.พลอต กลุ่ม1 21 ธ.ค. 65
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(ICT Camp) ห้อง 3.1และ 6.1 ปีการศึกษา 2565 19 ธ.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(ค่ายวิทยาศาสตร์) ปี65 07 ธ.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาคเรียนที่ 2-2565 07 ธ.ค. 65
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 06 ธ.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรฯ ปีการศึกษา 2565 29 พ.ย. 65
คำสั่งไปราชการปี 2566
๐๒๖/๒๕๖๖ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก [ครูจิณห์ญภัค] 27 ม.ค. 66
๐๒๕/๒๕๖๖ อนุมัติให้บุคลากรไปราชการ ณ ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ [สิทธิชัย] 25 ม.ค. 66
๐๒๑/๒๕๖๖ เข้าร่วมการแข่งขัน เอ็ดดูพลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก [ครูสุรีรัตน์และคณะ] 23 ม.ค. 66
๐๒๐/๒๕๖๖ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ [ครูวลัยพรและครูพิทยา] 23 ม.ค. 66
๐๑๔/๒๕๖๖ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [ครูธนิฐตาและคณะ] 18 ม.ค. 66
๐๐๗/๒๕๖๖ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการพัฒนาครูใหม่ในโครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ ณ โรงแรมเดอะพร์าค พิษณุโลก [ครูจินดาพรและครูนวดล] 14 ม.ค. 66
๐๐๖/๒๕๖๖ เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ณ จังหวัดน่าน [ครูนิกรและคณะ] 14 ม.ค. 66
๐๐๕/๒๕๖๖ อนุมัติให้บุคลากรไปราชการ ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพ [สิทธิชัย] 14 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนปี 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลินิกตณิตศาสตร์ (Mathematics Clinic) ปีการศึกษา 2565 27 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 27 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565 27 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 27 ม.ค. 66
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนติวเสริมเพิ่มความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 24 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 23 ม.ค. 66
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (เพิ่มเติม) 23 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification : Spec) สำหรับการจัดซื้อโต๊ะเกี้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20 ม.ค. 66
คำสั่งไปราชการปี 2565
๔๒๑/๒๕๖๕ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ฯ วPA ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูนงนุชและครูเอกกมล] 27 ธ.ค. 65
๔๒๐/๒๕๖๕ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ครู-โค้ช-คน : เข้าใจตน โค้ชคนเพื่ออนาคต ณ สพม.พลอต [รองฯสุธิดาและครูจุฑาทิพย์] 27 ธ.ค. 65
๔๑๗/๒๕๖๕ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ม.1-3 ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม [ครูโชติรส] 26 ธ.ค. 65
๔๐๑/๒๕๖๕ การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ม.2 ณ ค่ายลูกเสือเทิดไทฟาร์ม [ครูนิรุจและคณะ] 26 ธ.ค. 65
๔๑๔/๒๕๖๕ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน YC เพื่อนที่ปรึกษา ณ โรงเรียนจ่านกร้อง [ครูจิณญห์ภัค] 26 ธ.ค. 65
๔๑๖/๒๕๖๕ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูนิกร] 20 ธ.ค. 65
๔๑๕/๒๕๖๕ เข้าร่วม PLC การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูสุภัคฉวี] 20 ธ.ค. 65
๔๑๐/๒๕๖๕ งานแนะแนวเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนจ่านกร้อง [ครูจุฑาทิพย์และคณะ] 19 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 26 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 22 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 21 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 20 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสวดมนต์และลงนามถวายพระพร 19 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 15 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 13 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาดปฏิบัติหน้าที่เข้าค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 13 ธ.ค. 65
ข่าวการศึกษา
เดอะไดอารี่
รายการ เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ *บริการคำบรรยายแทนเสียง (CC), *บริการล่ามภาษามือจอเล็ก (SL) เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET)
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "Big Cleaning Day" 17 มิ.ย. 64
คณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10 มี.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ 2/256 18 ม.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ กมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 13 ม.ค. 64
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกว 08 ม.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนปี 2564
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 29 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ในรูปแบบ online ประจำปีการศึกษา 2564 23 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม 22 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม 22 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 14 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 09 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน 08 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2564 ประจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 03 ธ.ค. 64
ผู้บริหาร

นายเฉลียว คำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER