โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 25 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 19 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาศิลปะ และช่างคอมพิวเตอร์ 13 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างสอนวิชาศิลปะ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (สอนวิชาภาษาอังกฤษ) และ ช่างคอมพิวเตอร์ 09 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาศิลปะ 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างคอมพิวเตอร์ 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างชาติ ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 08 เม.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 26 พ.ค. 65
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการดำเนินงาน ยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 26 พ.ค. 65
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 26 พ.ค. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 25 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 24 พ.ค. 65
แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรม ชาวพุทธารวมพลังปลูกพืชผัก รักษ์โลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์โควิด-19 24 พ.ค. 65
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565) 23 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสนง.ก.พ. ประจำจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 19 พ.ค. 65
คำสั่งไปราชการปี 2565
๑๐๙/๒๕๖๕ พนักงานขับรถไปราชการ ณ จังหวัดปทุมธานี [สิทธิชัย] 19 พ.ค. 65
๑๐๒/๒๕๖๕ อบรมมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี [ครูเพ็ญสิณีและคณะ] 18 พ.ค. 65
๙๖/๒๕๖๕ วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง ณ ร.ร.บรรพตพิสัยพิทยาคม จ.นครสวรรค์ [ครูนิกรและคณะ] 09 พ.ค. 65
๙๕/๒๕๖๕ ร่วมกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนตามกิจกรรมการจัดการน้ำบนพื้นที่สูง ณ ร.ร.นครชุมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก และพื้นที่ป่าชุมชน อ.นครไทย [ครูเพ็ญพิชชา] 09 พ.ค. 65
๙๔/๒๕๖๕ พนักงานขับรถการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 09 พ.ค. 65
๙๓/๒๕๖๕ วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง ณ ร.ร.วังน้ำคู้ศึกษา [ครูนิกรและคณะ] 09 พ.ค. 65
๙๒/๒๕๖๕ ผู้ตัดสินกีฬาบริดจ์ ณ ม.ขอนแก่น [ครูพนัชกร] 09 พ.ค. 65
๘๑/๒๕๖๕ รับโล่รางวัล MCU Contest ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา [ครูวลัยพร] 01 เม.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนปี 2564
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 29 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ในรูปแบบ online ประจำปีการศึกษา 2564 23 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม 22 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม 22 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 14 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 09 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน 08 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2564 ประจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 03 ธ.ค. 64
คำสั่งไปราชการปี 2564
๒๐๖/๒๕๖๔ อบรมฯ การสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ สพม.พลอต[ครูเพ็ญสิณี] 17 ธ.ค. 64
๒๐๕/๒๕๖๔ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานฯ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ[ครูจิตฐิชา] 16 ธ.ค. 64
๒๐๒/๒๕๖๔ เป็นผู้ช่วยกระบวนกร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ม.นเรศวร 10 ธ.ค. 64
๑๙๗/๒๕๖๔ ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม[รองฯอมรรัตน์] 03 ธ.ค. 64
๑๙๖/๒๕๖๔ พนักงานขับรถผู้บริหารไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ จ.เชียงราย[สิทธิชัย] 03 ธ.ค. 64
๑๘๙/๒๕๖๔ อบรมโครงการพัฒนาครูใหม่ รูปแบบออนไลน์[ครูเพ็ญพิชชา] 30 พ.ย. 64
๑๘๖/๒๕๖๔ พา น.ร.ไปรับทุน ณ ม.นเรศวร [ครูกนกพร] 26 พ.ย. 64
๑๗๗/๒๕๖๔ ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมรอง ผอ. ณ จ.ระยอง[รองฯบุญญาฤทธิ์] 24 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 1และ 4 ปีการศึกษา 2565 16 พ.ค. 65
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้หลักสูตรแกนกลางฯ 12 พ.ค. 65
คู่มือโครงการพาน้องกลับมาเรียน 10 พ.ค. 65
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565-PPTX 03 พ.ค. 65
ฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565-Canva 03 พ.ค. 65
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565-Canva 03 พ.ค. 65
แบบประเมินมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนปีการศึกษา2564(สำหรับครูที่ปรึกษาประเมินนักเรียน) 28 มี.ค. 65
ลิงค์สำหรับส่ง SAR กลุ่มสาระฯ-2564 25 มี.ค. 65
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

นายเฉลียว คำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน