คณะผู้บริหาร

นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป


รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางโสพิศ เทศสลุด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ และบุคลากร

นางสาววิไล อ่อนตานา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ