กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูเจียรนัย สืบคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูพยอม คุ้มฉาย
ครู คศ.3

ครูสาคร อยู่นุ้ย
ครู คศ.3

ครูอิสริยา ณ พัทลุง
ครู คศ.3

ครูวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์
ครู คศ.3

ครูสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์
ครู คศ.3

ครูภัณฑิลา แย้มพยุง
ครู คศ.1

ครูนิกร พันธ์รุณ
ครู คศ.3

ครูดารารัตน์ มะอิ
ครู คศ.3

ครูชลธิชา วรภู
ครู คศ.3

ครูเอกกมล เรืองเดช
ครู คศ.2

ครูธีรพงษ์ นวลด่อน
ครู คศ.2

ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ครู คศ.3

ครูบังอร ชะเอมจันทร์
ครู คศ.3

ครูฐิติกานต์ ประสารภักดิ์
ครู คศ.2

ครูศิวาพร ศรีวราพงศ์
ครู คศ.3

ครูกานดา กันฉิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินดาพร ดิษฐสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางมลฤดี เกตุแก้ว
ครู คศ.3

นางชนาธิป นึบสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิตพิสุทธิ์ ผลประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวพัชราภรณ์ บุตรวงค์
พนักงานราชการ

ครูธีระยุทธ อินไชย
ครูอัตราจ้าง

นายสุทธิชัย เกตุถาวร
ครูอัตราจ้าง