กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูสุภาพ อมรประภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูนงคราญ เอี่ยมบาง
ครู คศ.3

ครูวิไลลักษณ์ งานสลุง
ครู คศ.3

ครูธิติมา รสดี
ครู คศ.3

ครูพยอม คุ้มฉาย
ครู คศ.3

ครูอิสริยา ณ พัทลุง
ครู คศ.2

ครูสมนึก เกิดเนตร
ครู คศ.3

ครูอัคคเดช เผือกทอง
ครู คศ.3

ครูสงบ ดุษฎีธัญกุล
ครู คศ.3

ครูวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์
ครู คศ.3

ครูสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์
ครู คศ.2

ครูภัณฑิลา แย้มพยุง
ครูผู้ช่วย

ครูสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์
ครู คศ.2

ครูเจียรนัย สืบคำ
ครู คศ.3

ครูนิกร พันธ์รุณ
ครู คศ.2