กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูจินดา คันธัพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา
ครู คศ.2

นางนงนุช วิริยานุกูล
ครู คศ.2

ครูพันธพงษ์ อินทรวิเศษ
ครู คศ.3

ครูอัญชลีลักษณ์ ผลประเสริฐ
ครู คศ.2

ครูภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.4

ครูสันติพร ภู่พงษ์
ครู คศ.3

ครูผกากรอง พินิจ
ครู คศ.2

ครูนุศรา จันทร์สละ
ครู คศ.3

ครูปาริชาติ สิทธิ
ครู คศ.2

สาวิตรี ขาวทรงธรรม
ครู คศ.1

ครูพนัชกร มีศาสตร์
ครู คศ.2

ครูสุทธิดา เพ็ชรเอม
ครูผู้ช่วย

ครูธราธร สุขะอาคม
ครูผู้ช่วย

ครูธนิฐตา ลิขสิทธิพันธุ์
ครู คศ.1

Teacher Kim
Contractual Teacher

Teacher Bobet
Contractual Teacher