กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูลัลนา ปลั่งศรีรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา
ครู คศ.2

ครูนงนุช วิริยานุกูล
ครู คศ.3

ครูพันธพงษ์ อินทรวิเศษ
ครู คศ.3

ครูอัญชลีลักษณ์ ผลประเสริฐ
ครู คศ.2

ครูสาวิตรี ขาวทรงธรรม
ครู คศ.1

ครูพนัชกร มีศาสตร์
ครู คศ.2

ครูสุทธิดา เพ็ชรเอม
ครู คศ.1

ครูธราธร สุขะอาคม
ครู คศ.1

ครูธนิฐตา ลิขสิทธิพันธุ์
ครู คศ.1

ครูสุดารัตน์ แสงผึ้ง
ครู คศ.1

ครูนุศรา ผิวพรรณ์
ครู คศ.2

นายเอกชัย สุริเย
ครู คศ.3

ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวณธษา ทรัพย์อร่าม
ครูผู้ช่วย

ครูจริยา บัวหลวง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทักษิณา ฤทธิ์สน
ครูอัตราจ้าง

Mr.Wilfredo  B.Tan
ครูชาวต่างชาติ

Mrs.Cheryl L.Llemit
ครูชาวต่างชาติ

Ms.Zhong Yating
ครูชาวต่างชาติ