กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูนงนุช วิริยานุกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

ครูพันธพงษ์ อินทรวิเศษ
ครู คศ.3

ครูอัญชลีลักษณ์ ผลประเสริฐ
ครู คศ.2

ครูภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ครูสันติพร ภู่พงษ์
ครู คศ.3

ครูนุศรา จันทร์สละ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

ครูปาริชาติ สิทธิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

ครูสาวิตรี ขาวทรงธรรม
ครู คศ.1

ครูพนัชกร มีศาสตร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

ครูสุทธิดา เพ็ชรเอม
ครูผู้ช่วย

ครูธราธร สุขะอาคม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

ครูธนิฐตา ลิขสิทธิพันธุ์
ครู คศ.1

ครูสุดารัตน์ แสงผึ้ง
ครูผู้ช่วย

ครูนุศรา ผิวพรรณ์
ครู คศ.2

ครูลัลนา ปลั่งศรีรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวปรารถนา หอมลา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจริยา บัวหลวง
ครูอัตราจ้าง

Mr.Wilfredo  B.Tan

Miss Majella Vingno

Mrs.Cheryl L.Llemit