กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูนงนุช วิริยานุกูล
ครู คศ.3

ครูพันธพงษ์ อินทรวิเศษ
ครู คศ.3

ครูอัญชลีลักษณ์ ผลประเสริฐ
ครู คศ.2

ครูภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.4

ครูสันติพร ภู่พงษ์
ครู คศ.3

ครูนุศรา จันทร์สละ
ครู คศ.3

ครูสาวิตรี ขาวทรงธรรม
ครู คศ.1

ครูพนัชกร มีศาสตร์
ครู คศ.2

ครูสุทธิดา เพ็ชรเอม
ครู คศ.1

ครูธราธร สุขะอาคม
ครู คศ.1

ครูธนิฐตา ลิขสิทธิพันธุ์
ครู คศ.1

ครูสุดารัตน์ แสงผึ้ง
ครูผู้ช่วย

ครูนุศรา ผิวพรรณ์
ครู คศ.2

ครูลัลนา ปลั่งศรีรัตน์
ครู คศ.1

ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรารถนา หอมลา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจริยา บัวหลวง
ครูอัตราจ้าง

Mr.Wilfredo  B.Tan

Mrs.Cheryl L.Llemit

Miss Majella Vingno