กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูจินดา คันธัพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูนงนุช วิริยานุกูล
ครู คศ.2

ครูพันธพงษ์ อินทรวิเศษ
ครู คศ.3

ครูอัญชลีลักษณฺ์ ผลประเสริฐ
ครู คศ.2

ครูภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.4

ครูสันติพร ภู่พงษ์
ครู คศ.3

ครูผกากรอง พินิจ
ครู คศ.2

ครูนุศรา จันทร์สละ
ครู คศ.3

ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา
ครู คศ.2

ครูนันทรัตน์ แซ่เฮง
ครู คศ.3

ครูปาริชาติ สิทธิ
ครู คศ.2

ครูบุศรินทร์ พิมพล
ครู คศ.1

ครูสาวิตรี ขาวทรงธรรม
ครู คศ.1

ครูพนัชกร มีศาสตร์
ครู คศ.2

Teacher Kim
Foreign hired tearchers

Teacher Bobet

ครูสุทธิดา เพ็ชรเอม
ครูผู้ช่วย

ครูธราธร สุขะอาคม
ครูอัตราจ้าง