กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูจินดา คันธัพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา
ครู คศ.2

ครูบุศรินทร์ พิมพล
ครู คศ.1

ครูนงนุช วิริยานุกูล
ครู คศ.2

ครูพันธพงษ์ อินทรวิเศษ
ครู คศ.3

ครูอัญชลีลักษณ์ ผลประเสริฐ
ครู คศ.2

ครูภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.4

ครูสันติพร ภู่พงษ์
ครู คศ.3

ครูผกากรอง พินิจ
ครู คศ.2

ครูนุศรา จันทร์สละ
ครู คศ.3

ครูปาริชาติ สิทธิ
ครู คศ.2

ครูสาวิตรี ขาวทรงธรรม
ครู คศ.1

ครูพนัชกร มีศาสตร์
ครู คศ.2

ครูสุทธิดา เพ็ชรเอม
ครูผู้ช่วย

ครูธราธร สุขะอาคม
ครูผู้ช่วย

Teacher Kim
Foreign hired tearchers

Teacher Bobet