เปิดระบบสมัครเรียนออนไลน์ นักเรียนห้องเรียนปกติ วันที่ 24-28 เมษายน 2564
งานรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 05 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 03 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 22 เม.ย. 64
ระบบการมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ 4 (ปีการศึกษา 2564) 01 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 02 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 02 มี.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2564 20 เม.ย. 64
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร 14 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31 มี.ค. 64
แบบรายงานผลการประเมินปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 15 มี.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษ 01 มี.ค. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) 10 ก.พ. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) 10 ก.พ. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) 10 ก.พ. 64
คำสั่งโรงเรียนปี 2564
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2564 07 พ.ค. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2564 27 เม.ย. 64
แต่งตั้งหัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 26 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2564 26 เม.ย. 64
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่กำกับห้องสอบ รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) 26 เม.ย. 64
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 24 เม.ย. 64
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 23 เม.ย. 64
28-2564 คณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ชั้นม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 12 เม.ย. 64
คำสั่งไปราชการปี 2564
๕๓/๒๕๖๔ กรรมการประเมินครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ร.ร.วังโพรงพิทยาคม[ครูทวีสุข] 07 เม.ย. 64
๔๘/๒๕๖๔ จัดทำข้อมูลโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ ณ สพม.พลอต [รองฯจิรนันท์] 05 เม.ย. 64
๔๔/๒๕๖๔ เป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์ฯ ณ ร.ร.นครชุมพิทยา [ครูโชติรส] 24 มี.ค. 64
๔๖/๒๕๖๔ อบรมพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ [รองฯอมรรัตน์และรองฯจิรนันท์] 24 มี.ค. 64
๔๕/๒๕๖๔ ประชุมโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ ณ สพม.พลอต [รองฯ จิรนันท์] 24 มี.ค. 64
๓๕/๒๕๖๔ พนักงานขับรถไปร่วมประชุมโครงการ ร.ร.ปลอดภัย ณ ร.ร.อุตรดิตถ์ [สิทธิชัย] 10 มี.ค. 64
๓๒/๒๕๖๔ ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบ O-NET ณ โรงแรมไพลิน [ผอ.และคณะ] 08 มี.ค. 64
๓๐/๒๕๖๔ ประชุมซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ณ สพม.พลอต 04 มี.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
คณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10 มี.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ 2/256 18 ม.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ กมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 13 ม.ค. 64
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกว 08 ม.ค. 64
คณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย 23 ธ.ค. 63
คำสั่งไปราชการปี 2563
๓๓๑/๒๕๖๓ นำน.ร.แกนนำเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระราชวังจันทร์ [ครูสุดารัตน์และคณะ] 24 ธ.ค. 63
๓๓๒/๒๕๖๓ ติดต่อสถานที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ จ.สุโขทัย และ พิษณุโลก[ครูนิรุจและคณะ] 24 ธ.ค. 63
๓๒๗/๒๕๖๓ อบรมและร่วมประกวดสุดยอดครูต้นแบบด้านการอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภา ณ จ.นครนายก[ครูจิตฐิชา] 24 ธ.ค. 63
๓๓๐/๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ ฯ ณ ม.นเรศวร[ครูลักษณา] 22 ธ.ค. 63
๓๒๓/๒๕๖๓ ประชุมคัดเลือกข้อสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ณ สพม.๓๙ [ครูจิตฐิชาและคณะ] 21 ธ.ค. 63
๓๒๒/๒๕๖๓ ร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม[ครูจุฑาทิพย์] 21 ธ.ค. 63
๓๑๓/๒๕๖๓ ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ ร.ร.ท่าทองพิทยาคม [ครูนิรุจ] 17 ธ.ค. 63
๒๙๖/๒๕๖๓ ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ จ.อุบลราชธานี[รองฯโสพิศและคณะ] 07 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความคิดเห็นการดำเนินงาน พุทธาร่วมใจเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยใช้ SERVICE MIND Model ปีการศึกษา 2563 12 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา 07 พ.ค. 64
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 03 พ.ค. 64
สำรวจการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ฯ 01 พ.ค. 64
ปกเอกสารประจำปีการศึกษา 2564 24 เม.ย. 64
เอกสารและแบบฟอร์มงานแผนงาน ปีการศึกษา 2564 21 เม.ย. 64
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา 2563 (Salf- Assessment Report):SAR 31 มี.ค. 64
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2563 (Salf-Assessment Report) 31 มี.ค. 64
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจรับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน