โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
งานรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ 27 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ 27 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ 26 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเรียนปกติ (นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) 26 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเรียนปกติ (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) 26 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ 21 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ 21 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเรียนปกติ ด้านความสามารถพิเศษ 15 มี.ค. 66
จุลสารประชาสัมพันธ์ ปี 2565
ฉบับที่ 121 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 120 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 119 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 118 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 117 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 115 ปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 07 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักการ (ชาย) 05 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 16 ก.พ. 66
แจ้งการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 06 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง ความปลอดภัยในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหหวัดน่าน 26 ม.ค. 66
แจ้งการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 20 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเพชรพุทธา ครั้งที่ 15 30 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์ความรุนแรง 29 ต.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการรู้เชิงรุกและการวิจัยในชั้นเรียน 65 21 มี.ค. 66
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 08 มี.ค. 66
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 03 มี.ค. 66
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ว23_ตำแหน่งครูผู้ช่วย 03 มี.ค. 66
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ว23_ครู (ไม่มีวิทยฐานะ) 03 มี.ค. 66
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ว23_ครูชำนาญการ 03 มี.ค. 66
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ว23_ครูชำนาญการพิเศษ 03 มี.ค. 66
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ว23_ผู้บริหาร ชำนาญการ 03 มี.ค. 66
คำสั่งไปราชการปี 2566
๑๐๔/๒๕๖๖ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดกำแพงเพชร [ผู้อำนวยการและคณะ] 27 มี.ค. 66
๑๐๓/๒๕๖๖ เข้าชมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ ๕๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ [ครูดวงเดือน เร่งเจริญ] 27 มี.ค. 66
๑๐๐/๒๕๖๖ เข้าอบรมวิปัสนากรรมฐาน ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ [ครูจิตฐิชา] 23 มี.ค. 66
๑๐๑/๒๕๖๖ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย [ครูนงนุชและคณะ] 23 มี.ค. 66
๐๙๘/๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก [ครูจุฑาทิพย์] 22 มี.ค. 66
๐๙๗/๒๕๖๖ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี [ผู้อำนวยการและคณะ] 22 มี.ค. 66
๐๙๙/๒๕๖๖ ประชุม ชี้แจงโครงการ และทำแผนยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก [ครูจุฑาทิพย์] 22 มี.ค. 66
๐๘๔/๒๕๖๖ ศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี [ครูกานต์และคณะ] 17 มี.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนปี 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 15 มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 27 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์พิษณุโลก “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น Soft Power” 17 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 16 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ 08 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวิจัยในชั้นเรียน 01 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 27 ก.พ. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 24 ก.พ. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 09 ก.พ. 66
คำสั่งไปราชการปี 2565
๔๒๑/๒๕๖๕ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ฯ วPA ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูนงนุชและครูเอกกมล] 27 ธ.ค. 65
๔๒๐/๒๕๖๕ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ครู-โค้ช-คน : เข้าใจตน โค้ชคนเพื่ออนาคต ณ สพม.พลอต [รองฯสุธิดาและครูจุฑาทิพย์] 27 ธ.ค. 65
๔๑๗/๒๕๖๕ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ม.1-3 ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม [ครูโชติรส] 26 ธ.ค. 65
๔๐๑/๒๕๖๕ การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ม.2 ณ ค่ายลูกเสือเทิดไทฟาร์ม [ครูนิรุจและคณะ] 26 ธ.ค. 65
๔๑๔/๒๕๖๕ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน YC เพื่อนที่ปรึกษา ณ โรงเรียนจ่านกร้อง [ครูจิณญห์ภัค] 26 ธ.ค. 65
๔๑๖/๒๕๖๕ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูนิกร] 20 ธ.ค. 65
๔๑๕/๒๕๖๕ เข้าร่วม PLC การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูสุภัคฉวี] 20 ธ.ค. 65
๔๑๐/๒๕๖๕ งานแนะแนวเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนจ่านกร้อง [ครูจุฑาทิพย์และคณะ] 19 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 26 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 22 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 21 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 20 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสวดมนต์และลงนามถวายพระพร 19 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 15 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 13 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาดปฏิบัติหน้าที่เข้าค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 13 ธ.ค. 65
ข่าวการศึกษา
เดอะไดอารี่
รายการ เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ *บริการคำบรรยายแทนเสียง (CC), *บริการล่ามภาษามือจอเล็ก (SL) เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET)
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "Big Cleaning Day" 17 มิ.ย. 64
คณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10 มี.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ 2/256 18 ม.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ กมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 13 ม.ค. 64
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกว 08 ม.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนปี 2564
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 29 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ในรูปแบบ online ประจำปีการศึกษา 2564 23 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม 22 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม 22 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 14 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 09 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน 08 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2564 ประจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 03 ธ.ค. 64
ผู้บริหาร

นายเฉลียว คำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER