ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
งานรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ด้านความสามารถพิเศษ 04 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 15 พ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง 12 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 02 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง 24 เม.ย. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง 24 เม.ย. 63
กำหนดการรับวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 20 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง 20 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 256 23 มี.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 02 มิ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินงานการอบรมปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 01 มิ.ย. 63
คณะครูปฏิบัติหน้าที่แจกหนังสือเรียน จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน 29 พ.ค. 63
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 23 พ.ค. 63
คณะกรรมการทบทวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี 2563 23 พ.ค. 63
คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2563 23 พ.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
คณะกรรมการทบทวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 22 พ.ค. 63
คณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 01 พ.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 01 พ.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 01 พ.ค. 63
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 24 เม.ย. 63
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน 24 เม.ย. 63
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง 20 เม.ย. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 19 มี.ค. 63
คำสั่งไปราชการปี 2562
๘๐/๒๕๖๓ นำรถตู้โรงเรียนไปปรับปรุงตกแต่ง ณ จังหวัดปทุมธานี [นายตะวัน,นายสิทธิชัย] 13 มี.ค. 63
๗๙/๒๕๖๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ วาดสีน้ำ ณ ม.นเรศวร[ครูไพบูลย์] 13 มี.ค. 63
๗๓/๒๕๖๓ ส่งครูอาสาสมัครชาวจีนกลับประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ [ครูสาวิตรี] 05 มี.ค. 63
๗๑/๒๕๖๓ เป็นวิทยากรโครงการสถานศึกษาพอเพียง ณ จังหวัดตาก[ครูโชติรส] 04 มี.ค. 63
๖๙/๒๕๖๓ อบรมผู้ตัดสินกีฬาบริดจ์ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ [ครูอำพร] 03 มี.ค. 63
๖๘/๒๕๖๓ ร่วมพิธีปิดการฝึกภาคสนามและเข้าร่วมประชุมผู้กำกับ น.ศ.ท. ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรฯ[รองฯบุญญาฤทธ 03 มี.ค. 63
๖๕/๒๕๖๓ ประชุม พ.ร.บ.การศึกษาและกฎหมายการศึกษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู[รองโสพิศและคณะ] 26 ก.พ. 63
๕๑/๒๕๖๓ ร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ วัดจันทร์ตะวันตก [ครูชลปรียาและคณะ] 19 ก.พ. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 02 มิ.ย. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์(COVID-19):สัปดาห์ที่ 3 31 พ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอพลิเคชั่น Google Classroom 26 พ.ค. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ(COVID-19) 26 พ.ค. 63
แบบฟอร์มบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 22 พ.ค. 63
แบบสำรวจการกำกับ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบต่าง ๆในสถานการณ์แพร่ระบาดฯ 22 พ.ค. 63
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(สำหรับครูที่ปรึกษา) ปีการศึกษา 2562 20 มี.ค. 63
สำหรับส่งไฟล์รายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2562 18 มี.ค. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจรับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน