เปิดระบบสมัครเรียนออนไลน์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วันที่ 15-23 มีนาคม 2564
งานรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 05 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 05 เม.ย. 64
ระบบการมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ 4 (ปีการศึกษา 2564) 01 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 30 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 30 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2564 10 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 02 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 02 มี.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร 14 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31 มี.ค. 64
แบบรายงานผลการประเมินปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 15 มี.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษ 01 มี.ค. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) 10 ก.พ. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) 10 ก.พ. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) 10 ก.พ. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) 10 ก.พ. 64
คำสั่งโรงเรียนปี 2564
28-2564 คณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ชั้นม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 12 เม.ย. 64
แต่งตั้งบุคลากรรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 09 เม.ย. 64
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom English Class) สำหรับครูผู้ช่วย 07 เม.ย. 64
คณะกรรมการดำเนินการแจกระเบียนแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 07 เม.ย. 64
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 07 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 05 เม.ย. 64
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Puttha Math Talent ประจำปีการศึกษา 2563 05 เม.ย. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 01 เม.ย. 64
คำสั่งไปราชการปี 2564
๕๓/๒๕๖๔ กรรมการประเมินครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ร.ร.วังโพรงพิทยาคม[ครูทวีสุข] 07 เม.ย. 64
๔๘/๒๕๖๔ จัดทำข้อมูลโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ ณ สพม.พลอต [รองฯจิรนันท์] 05 เม.ย. 64
๔๔/๒๕๖๔ เป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์ฯ ณ ร.ร.นครชุมพิทยา [ครูโชติรส] 24 มี.ค. 64
๔๖/๒๕๖๔ อบรมพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ [รองฯอมรรัตน์และรองฯจิรนันท์] 24 มี.ค. 64
๔๕/๒๕๖๔ ประชุมโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ ณ สพม.พลอต [รองฯ จิรนันท์] 24 มี.ค. 64
๓๕/๒๕๖๔ พนักงานขับรถไปร่วมประชุมโครงการ ร.ร.ปลอดภัย ณ ร.ร.อุตรดิตถ์ [สิทธิชัย] 10 มี.ค. 64
๓๒/๒๕๖๔ ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบ O-NET ณ โรงแรมไพลิน [ผอ.และคณะ] 08 มี.ค. 64
๓๐/๒๕๖๔ ประชุมซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ณ สพม.พลอต 04 มี.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
คณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10 มี.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ 2/256 18 ม.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ กมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 13 ม.ค. 64
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกว 08 ม.ค. 64
คณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย 23 ธ.ค. 63
คำสั่งไปราชการปี 2563
๓๓๑/๒๕๖๓ นำน.ร.แกนนำเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระราชวังจันทร์ [ครูสุดารัตน์และคณะ] 24 ธ.ค. 63
๓๓๒/๒๕๖๓ ติดต่อสถานที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ จ.สุโขทัย และ พิษณุโลก[ครูนิรุจและคณะ] 24 ธ.ค. 63
๓๒๗/๒๕๖๓ อบรมและร่วมประกวดสุดยอดครูต้นแบบด้านการอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภา ณ จ.นครนายก[ครูจิตฐิชา] 24 ธ.ค. 63
๓๓๐/๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ ฯ ณ ม.นเรศวร[ครูลักษณา] 22 ธ.ค. 63
๓๒๓/๒๕๖๓ ประชุมคัดเลือกข้อสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ณ สพม.๓๙ [ครูจิตฐิชาและคณะ] 21 ธ.ค. 63
๓๒๒/๒๕๖๓ ร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม[ครูจุฑาทิพย์] 21 ธ.ค. 63
๓๑๓/๒๕๖๓ ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ ร.ร.ท่าทองพิทยาคม [ครูนิรุจ] 17 ธ.ค. 63
๒๙๖/๒๕๖๓ ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ จ.อุบลราชธานี[รองฯโสพิศและคณะ] 07 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา 2563 (Salf- Assessment Report):SAR 31 มี.ค. 64
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2563 (Salf-Assessment Report) 31 มี.ค. 64
สำหรับส่งไฟล์รายงานการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา 2563 (Salf-Assessment Report:SAR) 30 มี.ค. 64
สำหรับส่งไฟล์รายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ ปี 2563 (Salf-Assessment Report:SAR) 30 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2563(ด้านวิทยาศาสตร์ 2.1,5.1) 29 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 27 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 27 มี.ค. 64
บันทึกข้อความสรุปและรายงานผลกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 24 มี.ค. 64
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจรับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน