ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 ต.ค. 63
แผนผังอาคารและฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 27 ต.ค. 63
ความมั่นคงปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ 17 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่องการเปิดเรียน On site 100% 12 ส.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ 22 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาญี่ปุ่น วิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้ 22 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 17 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา วิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาญี่ปุ่น และเ 17 มิ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 26 พ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมครูแกนนำและนักเรียนแกนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11 พ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ หนอนน้อยฝึกอ่านเขียน 11 พ.ย. 63
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 06 พ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 ต.ค. 63
คณะกรรมการ ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 28 ต.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศัก 20 ต.ค. 63
คณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2563 20 ต.ค. 63
คำสั่งไปราชการปี 2563
๒๗๘/๒๕๖๓ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ ผบ.ยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ "ผิน แจ่มวิชาสอน" [ครูนิ 20 พ.ย. 63
๒๗๙/๒๕๖๓ พา นศท.ไปฝึกยิงปืน ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ [ครูพันธพงษ์และครูพนัชกร] 18 พ.ย. 63
๒๗๗/๒๕๖๓ อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.ท่าทองพิทยาค 13 พ.ย. 63
๒๗๖/๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน จ.น่าน [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน] 13 พ.ย. 63
๒๗๔/๒๕๖๓ ประชุมครูแนะแนวสัญจร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย[ครูจิณห์ญภัคและครูกนกพร] 11 พ.ย. 63
๒๗๓/๒๕๖๓ ร่วมสัมมนาครูแนะแนว ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นฯ[ครูสันติพร] 10 พ.ย. 63
๒๗๑/๒๕๖๓ ประชุมงานสานพลังเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว [ครูจุฑาทิพย์] 10 พ.ย. 63
๒๗๐/๒๕๖๓ พนักงานขับรถไปร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ผอ.สพม. เขต ๓๔ ณ จ.เชียงใหม่[สิทธิชัย] 06 พ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
คณะกรรมการทบทวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 22 พ.ค. 63
คณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 01 พ.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 01 พ.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 01 พ.ค. 63
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน 24 เม.ย. 63
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 24 เม.ย. 63
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง 20 เม.ย. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 19 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563 10 พ.ย. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 09 พ.ย. 63
แนวทางการดำเนินงานฯห้องเรียนน่าอยู่การเรียนรู้ก้าวไกลวิถีใหม่ New Normal สพม.เขต 39 29 ต.ค. 63
แบบประเมินฯการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ 22 ต.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 14 ต.ค. 63
แบบประเมินฯโรงเรียนต้นแบบการประกันภัย"SMART INSURANCE PUTTHA MODEL" ปี 63 14 ต.ค. 63
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานวันคล้ายวันสวรรคตฯ ประจำปีพุทธศักราช 2563 10 ต.ค. 63
คู่มือครูสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 08 ต.ค. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจรับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน