เรียนออนไลน์ วันที่ 1-11 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 11 มิ.ย. 64
ปฏิทินงานวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 09 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน 04 มิ.ย. 64
ขอเชิญร่วมแข่งขันเกมออนไลน์ 27 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 24 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน Coding โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 64
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ 20 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 17 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนปี 2564
คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีงบประมาณ 2564 22 มิ.ย. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 21 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ (Mathematics Clinic) ปีการศึกษา 2564 21 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ปีการศึกษา 2564 17 มิ.ย. 64
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำฝ่าย งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 17 มิ.ย. 64
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรจัดทำธรรมนุญโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พุทธศักราช 2564 15 มิ.ย. 64
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2564 ประจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 14 มิ.ย. 64
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนระดับชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 14 มิ.ย. 64
คำสั่งไปราชการปี 2564
๖๔/๒๕๖๔ อบรมจัดทำธรรมนูญ ร.ร. ณ สพม.พลอต [ครูธีระยุทธ์] 11 มิ.ย. 64
๕๓/๒๕๖๔ กรรมการประเมินครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ร.ร.วังโพรงพิทยาคม[ครูทวีสุข] 07 เม.ย. 64
๔๘/๒๕๖๔ จัดทำข้อมูลโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ ณ สพม.พลอต [รองฯจิรนันท์] 05 เม.ย. 64
๔๔/๒๕๖๔ เป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์ฯ ณ ร.ร.นครชุมพิทยา [ครูโชติรส] 24 มี.ค. 64
๔๖/๒๕๖๔ อบรมพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ [รองฯอมรรัตน์และรองฯจิรนันท์] 24 มี.ค. 64
๔๕/๒๕๖๔ ประชุมโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ ณ สพม.พลอต [รองฯ จิรนันท์] 24 มี.ค. 64
๓๕/๒๕๖๔ พนักงานขับรถไปร่วมประชุมโครงการ ร.ร.ปลอดภัย ณ ร.ร.อุตรดิตถ์ [สิทธิชัย] 10 มี.ค. 64
๓๒/๒๕๖๔ ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบ O-NET ณ โรงแรมไพลิน [ผอ.และคณะ] 08 มี.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "Big Cleaning Day" 17 มิ.ย. 64
คณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10 มี.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ 2/256 18 ม.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ กมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 13 ม.ค. 64
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกว 08 ม.ค. 64
คำสั่งไปราชการปี 2563
๓๓๑/๒๕๖๓ นำน.ร.แกนนำเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระราชวังจันทร์ [ครูสุดารัตน์และคณะ] 24 ธ.ค. 63
๓๓๒/๒๕๖๓ ติดต่อสถานที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ จ.สุโขทัย และ พิษณุโลก[ครูนิรุจและคณะ] 24 ธ.ค. 63
๓๒๗/๒๕๖๓ อบรมและร่วมประกวดสุดยอดครูต้นแบบด้านการอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภา ณ จ.นครนายก[ครูจิตฐิชา] 24 ธ.ค. 63
๓๓๐/๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ ฯ ณ ม.นเรศวร[ครูลักษณา] 22 ธ.ค. 63
๓๒๓/๒๕๖๓ ประชุมคัดเลือกข้อสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ณ สพม.๓๙ [ครูจิตฐิชาและคณะ] 21 ธ.ค. 63
๓๒๒/๒๕๖๓ ร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม[ครูจุฑาทิพย์] 21 ธ.ค. 63
๓๑๓/๒๕๖๓ ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ ร.ร.ท่าทองพิทยาคม [ครูนิรุจ] 17 ธ.ค. 63
๒๙๖/๒๕๖๓ ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ จ.อุบลราชธานี[รองฯโสพิศและคณะ] 07 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการ"พุทธาใส่ใจเสริมสร้างความปลอดภัย ปี 2563 20 มิ.ย. 64
แบบประเมินความพึงพอใจ"พุทธาใส่ใจเสริมสร้างความปลอดภัยฯ"ฝ่ายบริหารทั่วไป ปี63 20 มิ.ย. 64
แบบฟอร์มการส่งสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 13 มิ.ย. 64
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/64 จากฐานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยง 12 มิ.ย. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่1/2564 สัปดาห์ที่ 1-2 :สำหรับครูผู้สอน 10 มิ.ย. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 26 พ.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 26 พ.ค. 64
แบบประเมินความคิดเห็นการดำเนินงาน พุทธาร่วมใจเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยใช้ SERVICE MIND Model ปีการศึกษา 2563 12 พ.ค. 64
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจรับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน