ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความมั่นคงปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ 17 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่องการเปิดเรียน On site 100% 12 ส.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ 22 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาญี่ปุ่น วิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้ 22 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 17 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา วิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาญี่ปุ่น และเ 17 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 06 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาสังคมศึกษ 06 มิ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
คณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0, ร, มส, มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ 25 ก.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 22 ก.ย. 63
แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางวัน - กลางคืน) ตุลาคม 2563 - มกราคม 256 21 ก.ย. 63
แต่งตั้งบุคลากรปฏบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 21 ก.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ประจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 18 ก.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินงาน เกษียณทรงคุณค่า ชาวพุทธาผูกสัมพันธ์ มุทิตา 63 17 ก.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำในการป้องกันปัญหาสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษ 01 ก.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 01 ก.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
09 ส.ค. 62
คําสั่งที่ ๐๐๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0, ร, 14 ม.ค. 62
คําสั่งที่ ๕๒๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 14 ม.ค. 62
คําสั่งที่ ๕๐๑ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบริจาคโลหิต 21 ธ.ค. 61
คําสั่งที่ ๕๑๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง ไปราชการ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 21 ธ.ค. 61
คําสั่งที่ ๕๑๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง ไปราชการ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 21 ธ.ค. 61
คําสั่งที่ ๕๑๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง ไปราชการ ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี (รองบุญญาฤทธิ์) 21 ธ.ค. 61
คําสั่งที่ ๕๑๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง ไปราชการ ณ จังหวัดพะเยา 18 ธ.ค. 61
คำสั่งไปราชการปี 2563
๒๓๔/๒๕๖๓ นำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต ณ จังหวัดเชียงใหม่ [ครูครูวลัยพรและครูสุทธิดา] 25 ก.ย. 63
๒๓๓/๒๕๖๓ นำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต ณ จังหวัดเชียงใหม่ [ครูภารณีและคณะ] 25 ก.ย. 63
๒๓๒/๒๕๖๓ ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม ณ โรงแรมเรือนแพ [ครูจิณห์ญภัค] 23 ก.ย. 63
๒๒๖/๒๕๖๓ พา น.ร.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ณ สนามกีฬา จ.พิษณุโลก[ครูอำพรและคณะ] 18 ก.ย. 63
๒๒๕/๒๕๖๓ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา จ.เพชรบูรณ์ [คณะครู ร.ร.พุทธชินราชพิทยา] 18 ก.ย. 63
๒๑๗/๒๕๖๓ ประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล ฯ ณ สพม.๓๙ [ครูเจียรนัย] 18 ก.ย. 63
๒๒๒/๒๕๖๓ ร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี[ครูสุรภาและครูณ 10 ก.ย. 63
๒๒๐/๒๕๖๓ อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครูแนะแนว ณ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี [ครูจิณห์ญภัค] 10 ก.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
คณะกรรมการทบทวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 22 พ.ค. 63
คณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 01 พ.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 01 พ.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 01 พ.ค. 63
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 24 เม.ย. 63
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน 24 เม.ย. 63
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง 20 เม.ย. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 19 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน“เกษียณทรงคุณค่า ชาวพุทธาผูกสัมพันธ์ มุทิตา 63” 21 ก.ย. 63
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 63
ปฏิทินงานวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2563 10 ส.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 03 ส.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 29 ก.ค. 63
การลงทะเบียน DEEP 22 ก.ค. 63
บันทึกข้อความขอเบิกเงินค่าน้ำมันเยี่ยมบ้านนักเรียน 20 ก.ค. 63
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจรับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน