กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูวิเชียร หลำประเสริฐ
ครู คศ.3

ครูชลปรียา สวนทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

ครูพนิตนาฏ รัตนพนิต
ครู คศ.3

ครูไพโรจน์ สิริพัฒนา
ครู คศ.3

ครูสมพร ศรีพูล
ครู คศ.2

ครูพชรพร มั่นหาญ
ครู คศ.3

ครูกนกพร ทองสมบุญ
ครู คศ.3

ครูวลัยพร แจ่มนาม
ครู คศ.3

นางสาวนลนัฐรัตน์ เหลืองอ่อน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอาภาศิริ เกตุมีแสง
ครูอัตราจ้าง