กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูสุพรรณ์ วงศาโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูวิเชียร หลำประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

ครูพนิตนาฏ รัตนพนิต
ครู คศ.3

ครูดิเรก ทองหนัก
ครู คศ.3

ครูภัทรินทร์ สังข์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

ครูวาสนา ประวันนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

ไพโรจน์
ครู คศ.3

ครูสุรสิทธิ์ คัมภีรทัศน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ครูสมพร ศรีพูล
ครู คศ.2

ครูชลปรียา สวนทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0