กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูชลปรียา สวนทวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0850515561
อีเมล์ : cholvi@yohoo.com

ครูวลัยพร แจ่มนาม
ครู คศ.3

ครูวิเชียร หลำประเสริฐ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0931399549
อีเมล์ : Wichian03chian@gmail.com

ครูสมพร ศรีพูล
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 095 6329469
อีเมล์ : sripool2104@hotmail.com

ครูพชรพร มั่นหาญ
ครู คศ.3

ครูกนกพร ทองสมบุญ
ครู คศ.3

ครูชมนาด โฆษิตคณิน
ครู คศ.2

ครูวรรณิกา ธรรมลังกา
ครู คศ.1

ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ครู คศ.1

ครูอาภาศิริ เกตุมีแสง
ครูอัตราจ้าง

ครูกฤษณพงศ์ บุญกูล
ครูอัตราจ้าง