กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูชลปรียา สวนทวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูวลัยพร แจ่มนาม
ครู คศ.3

ครูวิเชียร หลำประเสริฐ
ครู คศ.3

ครูไพโรจน์ สิริพัฒนา
ครู คศ.3

ครูสมพร ศรีพูล
ครู คศ.2

ครูพชรพร มั่นหาญ
ครู คศ.3

ครูกนกพร ทองสมบุญ
ครู คศ.3

ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาภาศิริ เกตุมีแสง
ครูอัตราจ้าง