กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูชมนาด โฆษิตคณิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูสมพร ศรีพูล
ครู คศ.3

ครูวลัยพร แจ่มนาม
ครู คศ.3

ครูพชรพร มั่นหาญ
ครู คศ.3

ครูกนกพร ทองสมบุญ
ครู คศ.3

ครูวรรณิกา ธรรมลังกา
ครู คศ.1

ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ครู คศ.1

นายชินพันธ์ ไชยฉัตรโรจน์
ครู คศ.1

นางสาวอาภาศิริ เกตุมีแสง
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.พิทยา ราชา
ครูอัตราจ้าง