ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล  10 มิถุนายน  2560)

ระดับชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

10

     

มัธยมศึกษาปีที่ 2

10

     

มัธยมศึกษาปีที่ 3

10

     

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

30

     

มัธยมศึกษาปีที่ 4

6

     

มัธยมศึกษาปีที่ 5

6

     

มัธยมศึกษาปีที่ 6

6

     

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

     

รวมทั้งสิ้น

48