กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูปฏิวัติ วิจารณ์ปรีชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูกัลยา พึ่งพณิิชย์กุล
ครู คศ.3

ครูพิทักษ์ โพธิ์ทอง
ครู คศ.3

ครูอำพร สินมา
ครู คศ.3

ครูบุญส่ง เทียนคำ
ครู คศ.3