กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูอำพร สินมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูกัลยา พึ่งพณิชย์กุล
ครู คศ.3

ครูปฏิวัติ วิจารณ์ปรีชา
ครู คศ.2

ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ครูผู้ช่วย