กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูกานต์ ช่วงบุญศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูปฏิวัติ วิจารณ์ปรีชา
ครู คศ.2

ครูกัลยา พึ่งพาณิชย์กุล
ครู คศ.3

ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ครู คศ.1

นายนวดล เกิดก่อวงษ์
ครูผู้ช่วย

นายสุดเขตต์ คล้ายบุญมี
ครู คศ.3

ครูปรียนุช บัวชุม
ครูอัตราจ้าง