คำสั่งโรงเรียนปี 2559-2561
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๓๗๓/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิชัย (อ่าน 547) 17 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๗๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา (อ่าน 531) 17 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๗๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 509) 17 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๖๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 495) 17 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ 371/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอานการเขียน ของ นร.1–3 ครั้งที่ 1 (อ่าน 592) 17 พ.ย. 60
คำสั่งแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 (อ่าน 493) 16 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 361 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 /2560 (อ่าน 751) 16 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 368/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยฯ (อ่าน 636) 16 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๖๕/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม,เฉลิมขวัญสตรีฯ (อ่าน 476) 14 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๖๓/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 499) 14 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๖๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 545) 14 พ.ย. 60
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๓๖๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม (อ่าน 511) 14 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๖/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (อ่าน 484) 13 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๗/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนจานกรอง (อ่าน 481) 13 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๘/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 484) 13 พ.ย. 60
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่๓๕๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี (อ่าน 467) 13 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๕๒/ ๒๕๖๐ เรื่องอนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (อ่าน 489) 10 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๑/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (อ่าน 487) 10 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๓/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนบานกรางวิทยาคม (อ่าน 546) 10 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 344/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันการขับร้องเพลง งานศิลปหัตถกรรมฯ (อ่าน 479) 10 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 354/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับ (อ่าน 548) 10 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 341/ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 552) 09 พ.ย. 60
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ 335/2560 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (อ่าน 702) 09 พ.ย. 60
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ 336/2560 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (อ่าน 766) 09 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๔๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนบานกรางวิทยาคม (อ่าน 471) 09 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 457) 09 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๔๓/ ๒๕๖๐ เรื่องอนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (อ่าน 546) 08 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๔๕/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 524) 08 พ.ย. 60
ํคำสั่ง ที่๓๔๖/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนจานกรอง (อ่าน 516) 08 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 337/2560 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ (อ่าน 630) 07 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 339/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบริจาคโลหิต ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 548) 07 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 342/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 838) 07 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 335/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 919) 03 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๓๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 516) 01 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ หางสรรพสินคา ซีคอนสแคว บางแคฯ (อ่าน 519) 01 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๓๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ เขื่อนสิริกิตติ์และจังหวัดลําปาง (อ่าน 535) 31 ต.ค. 60
คำสั่ง ที่ 331/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน (อ่าน 678) 30 ต.ค. 60
คำสั่ง ที่ ๓๑๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียน (อ่าน 2264) 25 ต.ค. 60
คำสั่ง ที่ ๓๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 1515) 20 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาที่ดูแลความเรียบรอย ระหวางปด ภาคเ (อ่าน 527) 18 ต.ค. 60