ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>รูปบุคคลากรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 28
รายชื่อครู ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.5 KB 35
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 62070
>หน้าปก แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 123953
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 147127
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 740.79 KB 146707
มุมเอกสารตราสัญลักษณ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 146664
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 146550
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391.5 KB 146735
แผนภูมิฯระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.58 KB 146508
>เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 147238
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน best ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 146780
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 146603
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.31 KB 146497
>โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส่ง pakakrong1@gmail.com 146767
>แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล 146765
>พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 146754
>คู่มือ Kahoot 146420
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 146775
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รายงานประจำปีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 146393
>แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 146785
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 146640
>แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 146431
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตร-51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 146680
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.09 KB 146398
ตัวชี้วัดสังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146672
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.93 KB 146488
ตัวชี้วัดศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.3 KB 146764
ตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.26 KB 146759
ตัวชี้วัดภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 146401
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 146416
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.66 KB 146653
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.56 KB 146462
คำสั่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.49 KB 146433
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 146713
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 146428
>ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 146497
ร่างเอกสารงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 146782
>เอกสารสำหรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 146496
>เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 146721
>ปกเอกสารต่าง ๆ ปีงบประมาณปีการศึกษา 2559 146674
>ปกเอกสาร 2558 ใน google drive 146618
>ปกเอกสาร 2557 ใน google drive 146770
>ปกเอกสารปีการศึกษา 2558 146736
>ปกเอกสารปีการศึกษา 2557 146446
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 79.04 KB 146655
บันทึกสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 41.69 KB 146505
บันทึกสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 41.56 KB 146844
เอกสาร 3 แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 146636
เอกสาร 2 แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.29 KB 146612
เอกสาร 1 แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 78.95 KB 146502
>เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 146694
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 146569
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 158986
งานวัดผลประเมินผล
แบบฟอร์มตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 146687
ระเบียบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.52 KB 146752
งานแผนงาน
ปีการศึกษา 2566 ผง.04 แบบชี้แจงเหตุผลไม่สามารถจัดโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 31.96 KB 0
ปีการศึกษา 2566 นโยบาย-สพฐ. ปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.29 KB 2
ปีการศึกษา 2566 นโยบายและจุดเน้นของสพม.พลอต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 0
ปีการศึกษา 2566 โครงการประจำปีการศึกษา 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 14.29 KB 3
ปีการศึกษา 2566 นโยบายและกลยุทธ์ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 13.01 KB 3
ปีการศึกษา 2566 นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.71 KB 1
ปีการศึกษา 2566 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 11.89 KB 3
ปีการศึกษา 2566 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 13.54 KB 2
ปีการศึกษา 2566 แบบฟอร์ม ผง.03 Word Document ขนาดไฟล์ 21.84 KB 3
ปีการศึกษา 2566 แบบฟอร์ม ผง.02 Word Document ขนาดไฟล์ 53.32 KB 5
ปีการศึกษา 2566 แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.24 KB 7
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 1
ผง.05 แบบรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ปีก.ศ.65 ผอ.เฉลียว Word Document ขนาดไฟล์ 90.42 KB 20
ผง.04 แบบชี้แจงเหตุผลไม่สามารถจัดโครงการกิจกรรม ปีก.ศ.65 ผอ.เฉลียว Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 9
ผง.06 แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีการศึกษา 2565 (ผอ.เฉลียว) Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 25500
เอกสารงานแผนงาน ปีการศึกษา 2564 (ผอ.เฉลียว) RAR Archive ขนาดไฟล์ 271.67 KB 122134
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.44 KB 146453
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานกิจกกรม/โครงการ การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.84 KB 146690
สรุปเงินคงเหลือตามกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.52 KB 146502
ผง.06 แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี63 Word Document ขนาดไฟล์ 31.05 KB 146485
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ (ผง.05) ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 86.41 KB 146415
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 40.19 KB 146436
>เอกสารงานแผนงาน ปีการศึกษา2563 146406
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 146723
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
>คู่มือการใช้ Scantool 4.0 146613
ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(บันทึกข้อความ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.57 KB 146744
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146590
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 146641
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 146459
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 146400
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
>ประกาศ 146447
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ตัวอย่างโครงการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.35 KB 147549
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวรรักษาการณ์สถาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.57 KB 123855
บันทึกข้อความแจ้งซ่อม (กรุณาปริ้นท์หน้าหลัง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1001.65 KB 146718
ขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.63 KB 146603
ขอใช้-ขอยืมวัสดุอุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.09 KB 146657
แบบคำขอใช้บริการงานปฏิคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.91 KB 146575
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (19 มี.ค. 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 28.4 KB 146605
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 33.46 KB 146498
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 53.42 KB 146497
แบบฟอร์ม logbook Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 146675
งานคำสั่ง
>คำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปราชการ/ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ 146468
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
รายชื่อครู ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.5 KB 0
แบบฟอร์มใบลา ลูกจ้างชั่วคราว Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 8
แบบฟอร์มใบลา ข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 7
บันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 131625
แบบหนังสือขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 26.88 KB 146709
แบบรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 146611
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 146788
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 146623
งานควบคุมภายใน
แบบ ปค.4 ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 146469
แบบ ปค.5 ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 146523
แบบติดตาม ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 146800
แบบ (CSA) ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 146584
ตารางขอบข่ายงานและปฏิทินงานควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 14.29 KB 146628
แบบฟอร์มการติดตามการส่งหลักฐานการได้รับรางวัลของครูและนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.43 KB 146473
คำอธิบายแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 146509
งานทะเบียน (สำหรับนักเรียน)
คำร้องขอใบรับรองต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 146777