ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่ิอครู-บุคลากร-17-พ.ค.-2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 92
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 38541
>หน้าปก แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 100717
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 123879
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 740.79 KB 123527
มุมเอกสารตราสัญลักษณ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 123462
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 123360
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391.5 KB 123563
แผนภูมิฯระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.58 KB 123312
>เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 123939
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน best ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 123573
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 123438
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.31 KB 123316
>โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส่ง pakakrong1@gmail.com 123603
>แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล 123591
>พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 123588
>คู่มือ Kahoot 123249
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 123471
ปกเอกสารสำหรับปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 545.91 KB 123398
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 123591
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รายงานประจำปีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 123227
>แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 123620
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 123476
>แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 123266
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตร-51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 123506
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.09 KB 123233
ตัวชี้วัดสังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 123495
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.93 KB 123320
ตัวชี้วัดศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.3 KB 123593
ตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.26 KB 123590
ตัวชี้วัดภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 123235
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 123250
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.66 KB 123485
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.56 KB 123298
คำสั่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.49 KB 123271
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 123540
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 123256
>ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 123331
ร่างเอกสารงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 123616
>เอกสารสำหรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 123328
>เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 123551
>ปกเอกสารต่าง ๆ ปีงบประมาณปีการศึกษา 2559 123508
>ปกเอกสาร 2558 ใน google drive 123452
>ปกเอกสาร 2557 ใน google drive 123604
>ปกเอกสารปีการศึกษา 2558 123571
>ปกเอกสารปีการศึกษา 2557 123280
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 79.04 KB 123447
บันทึกสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 41.69 KB 123317
บันทึกสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 41.56 KB 123670
เอกสาร 3 แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 123453
เอกสาร 2 แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.29 KB 123430
เอกสาร 1 แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 78.95 KB 123325
>เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 123503
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 123387
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 127432
งานวัดผลประเมินผล
แบบฟอร์มตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 123495
ระเบียบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.52 KB 123581
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 123638
>เอกสารเฝ้าระวัง 0 ร และ มส ปีการศึกษา 2560 123408
>แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 123214
แก้ไขตารางสอบกลางภาค2-ปี-59 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 123376
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 123338
คำสั่งแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 123237
คำสั่งกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391 KB 123246
>เอกสารงานวัดประเมินผล ปีการศึกษา 2559 123347
งานแผนงาน
ผง.06 แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีการศึกษา 2565 (ผอ.เฉลียว) Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 2267
เอกสารงานแผนงาน ปีการศึกษา 2564 (ผอ.เฉลียว)ล่าสุด RAR Archive ขนาดไฟล์ 271.67 KB 98964
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.44 KB 123289
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานกิจกกรม/โครงการ การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.84 KB 123525
สรุปเงินคงเหลือตามกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.52 KB 123337
ผง.06 แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี63 Word Document ขนาดไฟล์ 31.05 KB 123317
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ (ผง.05) ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 86.41 KB 123245
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 40.19 KB 123273
>เอกสารงานแผนงาน ปีการศึกษา2563 123235
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 123553
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
>คู่มือการใช้ Scantool 4.0 123446
ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(บันทึกข้อความ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.57 KB 123574
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 123428
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 123478
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 123290
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 123228
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 123506
>เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 123447
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว......ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง-ครูต่างชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.31 KB 123574
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว-ของครู-รองผู้อำนวยการ-ผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.85 KB 123503
>ประกาศ 123277
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ตัวอย่างโครงการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.35 KB 124091
>แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 123245
>ปกเอกสารปีการศึกษา 2560 123363
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวรรักษาการณ์สถาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.57 KB 100688
บันทึกข้อความแจ้งซ่อม (กรุณาปริ้นท์หน้าหลัง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1001.65 KB 123538
ขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.63 KB 123438
ขอใช้-ขอยืมวัสดุอุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.09 KB 123496
แบบคำขอใช้บริการงานปฏิคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.91 KB 123414
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (19 มี.ค. 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 28.4 KB 123421
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 33.46 KB 123323
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 53.42 KB 123318
แบบฟอร์ม logbook Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 123512
งานคำสั่ง
>คำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปราชการ/ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ 123298
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
รายชื่อครู-บุคลากร-17-พ.ค.-2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 81
บันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 108447
แบบหนังสือขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 26.88 KB 123543
แบบรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 123435
ขอเลื่อนหรือขอมีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 34.45 KB 123536
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 123625
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 123457
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ) Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 123340
งานควบคุมภายใน
แบบ ปค.4 ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 123298
แบบ ปค.5 ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 123354
แบบติดตาม ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 123629
แบบ (CSA) ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 123416
ตารางขอบข่ายงานและปฏิทินงานควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 14.29 KB 123462
แบบฟอร์มการติดตามการส่งหลักฐานการได้รับรางวัลของครูและนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.43 KB 123306
คำอธิบายแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 123342
งานทะเบียน (สำหรับนักเรียน)
คำร้องขอใบรับรองต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 123592