ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 655.42 KB 247641
มุมเอกสารตราสัญลักษณ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 247176
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 247466
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391.5 KB 247263
แผนภูมิฯระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.58 KB 248091
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 249741
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน best ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 248734
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 247339
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.31 KB 247339
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส่ง pakakrong1@gmail.com 247195
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล 247475
พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 247254
คู่มือ Kahoot 252411
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 247768
ปกเอกสารสำหรับปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 545.91 KB 247793
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 247208
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รายงานประจำปีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 247165
แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 247132
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 247201
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 247133
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตร-51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 247176
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.09 KB 247210
ตัวชี้วัดสังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 247252
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.93 KB 247235
ตัวชี้วัดศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.3 KB 247199
ตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.26 KB 247213
ตัวชี้วัดภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 247495
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 247236
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.66 KB 247229
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.56 KB 247138
คำสั่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.49 KB 247142
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 247346
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 247892
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 247187
ร่างเอกสารงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 247175
เอกสารสำหรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 247531
เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 247795
ปกเอกสารต่าง ๆ ปีงบประมาณปีการศึกษา 2559 248131
ปกเอกสาร 2558 ใน google drive 247396
ปกเอกสาร 2557 ใน google drive 247270
ปกเอกสารปีการศึกษา 2558 247544
ปกเอกสารปีการศึกษา 2557 247378
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 79.04 KB 247461
บันทึกสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 41.69 KB 247316
บันทึกสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 41.56 KB 247383
เอกสาร 3 แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 247626
เอกสาร 2 แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.29 KB 247537
เอกสาร 1 แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 78.95 KB 247757
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 248196
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 247893
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 250629
งานวัดผลประเมินผล
แบบฟอร์มตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 247200
ระเบียบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.52 KB 247088
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 247116
เอกสารเฝ้าระวัง 0 ร และ มส ปีการศึกษา 2560 247201
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 247110
แก้ไขตารางสอบกลางภาค2-ปี-59 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 247078
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 247098
คำสั่งแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 247108
คำสั่งกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391 KB 247131
เอกสารงานวัดประเมินผล ปีการศึกษา 2559 247208
งานนโยบายและแผนงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.44 KB 60182
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานกิจกกรม/โครงการ การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.84 KB 60181
สรุปเงินคงเหลือตามกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.52 KB 60202
ผง.06 แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี63 Word Document ขนาดไฟล์ 31.05 KB 246562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ (ผง.05) ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 86.41 KB 246970
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 40.19 KB 246942
เอกสารงานแผนงาน ปีการศึกษา2563 247067
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 247036
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
คู่มือการใช้ Scantool 4.0 247141
ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(บันทึกข้อความ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.57 KB 247137
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 247138
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 247089
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 247112
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 247216
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 247014
เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 247026
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว......ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง-ครูต่างชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.31 KB 247215
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว-ของครู-รองผู้อำนวยการ-ผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.85 KB 247046
ประกาศ 247094
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ตัวอย่างโครงการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.35 KB 247369
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 247113
ปกเอกสารปีการศึกษา 2560 247297
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป 247193
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (19 มี.ค. 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 28.4 KB 247317
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 33.46 KB 247093
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 53.42 KB 247114
แบบฟอร์ม logbook Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 247194
งานคำสั่ง
คำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปราชการ/ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ 247857
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ธันวาคม 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 70264
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 247031
แบบรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 246956
ขอเลื่อนหรือขอมีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 34.45 KB 246934
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 247041
แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (สายงานการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 247020
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 246977
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 247046
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ) Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 246988
งานควบคุมภายใน
แบบ ปค.4 Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 317
แบบ ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 316
แบบติดตาม ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 315
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 316
ตารางขอบข่ายงานและปฏิทินงานควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 14.29 KB 315
แบบฟอร์มการติดตามการส่งหลักฐานการได้รับรางวัลของครูและนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.43 KB 246979
คำอธิบายแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 246998