ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2502 ตามใบอนุญาตที่ 2/2502 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ประเภท มัธยมศึกษาวิสามัญศึกษาปีที่ 1 (ป.5) ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ป.7) หยุดเรียนวันธรรมสวนะ (วันพระ) และวันอาทิตย์ 
ต่อมาหยุดเรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์
 
การจัดตั้งครั้งแรกอยู่ในความอุปถัมภ์ และความดูแลของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีคณะผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน ดังนี้
   - พระพิษณุบุราจารย์ เจ้าอาวาส และเจ้าคณะจังหวัด
   - พระราช รัตนมุนี (แช่ม จันทาโภ)
   - พระธัมมานันทะ
   - พระปลัดพุทธิวัฒน์ 
   - ดร.มังกร ทองสุกดี
   - อาจารย์ครองศักดิ์ ขันธเลิศ
 
ครั้งแรกมีครู 13 คน นักเรียน 156 คน โดยมี นายอุดม ผุดเหล็ก เป็นครูใหญ่คนแรก 
และได้มีการพัฒนาดำเนินการสอนมาตามลำดับ
 
ปี พ. ศ. 2533 ได้ดำเนินการขอโอนมาสังกัดกรมสามัญศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2533 เรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาล 
โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
 
ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา มีอาคารเรียน ดังนี้
   1. อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 4 ชั้น (อาคารชินราช) 
      งบประมาณ จากกรมสามัญศึกษา จำนวน 22,842,000 บาท
   2. อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 3 ชั้น (อาคารชินสีห์) 
      งบประมาณ จากกรมสามัญศึกษา จำนวน 15,358,000 บาท
   3. อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 5 ชั้น (อาคารศรีศาสดา) 
      งบประมาณ จากกรมสามัญศึกษา จำนวน 32,885,000 บาท
 
ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.1 ถึง ม.3) 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4 ถึง ม.6) ดังนี้

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษตอนต้น ระดับชั้นละ 10 ห้องเรียน
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นละ 6 ห้องเรียน

 
มีผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับ ดังนี้

   1. นายประเสริฐ บุญฤทธิ์ พ.ศ. 2533 - 2539
   2. นายประถม ทองคำพงษ์ พ.ศ. 2539 - 2540
   3. นายวัฒนา ภาวะไพบูลย์ พ.ศ. 2540 - 2546
   4. นางสาวดวงรัตน์ พูลสวัสดิ์ พ.ศ. 2546 - 2552
   5. นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์ พ.ศ. 2553 - 2554
   6. นายเดชา สมบูรณ์พงษ์กิจ พ.ศ. 2554 - 2558