เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

คำร้อง : โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ทำนอง : วรณัฐ พันธุ , กฤษฎา ใจทอง

พุทธชินราช พิทยา มาสร้างสรรค์

ดั่งอาวุธ สุดสว่าง ทางปัญญา

เราเหลือง-แดง ตั้งใจ ใฝ่ศึกษา

พัฒนา คุณค่า เยาวชน

     นัตถิ ปัญญา สมา อาภา

องค์พุทธ ชินราช งามวิไล

ธงเหลือง-แดง พริ้วแรง ลมไสว

เกริกเกรียงไกร ยิ่งใหญ่ ใครเทียมทัน

พร้อมใจกัน มุ่งมาตร ปรารถนา

เสริมคุณค่า เปี่ยมคุณธรรม นำทุกคน

เน้นวิชา การกีฬา มาฝึกฝน

ให้เกิดผล ก้าวหน้า ลือชาไกล

คือปรัชญา ที่เรา เทอดไว้

เราภูมิใจ งามสง่า สถาบัน

รวมน้ำใจ พร้อมพรรค สมัครมั่น

ผูกสัมพันธ์ ผองเรา ชาว พอ ชอ