วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

            โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล เน้นเทคโนโลยี มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีจิตอาสา  ดำรงความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


   1. ความสามารถในการสื่อสาร
   2. ความสามารถในการคิด
   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
   4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
   5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
   2. ซื่อสัตย์สุจริต
   3. มีวินัย
   4. ใฝ่เรียนรู้
   5. อยู่อย่างพอเพียง
   6. มุ่งมั่นในการทำงาน
   7. รักความเป็นไทย
   8. มีจิตสาธารณะ


เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะชีวิต มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม                
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ดำรงความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


เอกลักษณ์โรงเรียน (UNIQUENESS)

สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม

อัตลักษณ์โรงเรียน (IDENTITY)

มารยาทดี มีวินัย

ปรัชญา
คนพัฒนาได้ด้วยการศึกษา