คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๓๖๕/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม,เฉลิมขวัญสตรีฯ (อ่าน 70) 14 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๖๓/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 59) 14 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๖๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 63) 14 พ.ย. 60
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๓๖๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม (อ่าน 56) 14 พ.ย. 60
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่๓๕๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี (อ่าน 68) 13 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๘/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 60) 13 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๗/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนจานกรอง (อ่าน 62) 13 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๖/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (อ่าน 50) 13 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 344/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันการขับร้องเพลง งานศิลปหัตถกรรมฯ (อ่าน 78) 10 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 354/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับ (อ่าน 101) 10 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๓/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนบานกรางวิทยาคม (อ่าน 59) 10 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๕๒/ ๒๕๖๐ เรื่องอนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (อ่าน 54) 10 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๑/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (อ่าน 62) 10 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 341/ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 114) 09 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 56) 09 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๔๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนบานกรางวิทยาคม (อ่าน 67) 09 พ.ย. 60
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ 336/2560 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (อ่าน 192) 09 พ.ย. 60
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ 335/2560 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (อ่าน 220) 09 พ.ย. 60
ํคำสั่ง ที่๓๔๖/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนจานกรอง (อ่าน 58) 08 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๔๕/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 81) 08 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๔๓/ ๒๕๖๐ เรื่องอนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (อ่าน 72) 08 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 342/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 224) 07 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 339/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบริจาคโลหิต ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 81) 07 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 337/2560 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ (อ่าน 141) 07 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 335/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 282) 03 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๓๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 83) 01 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ หางสรรพสินคา ซีคอนสแคว บางแคฯ (อ่าน 79) 01 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๓๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ เขื่อนสิริกิตติ์และจังหวัดลําปาง (อ่าน 67) 31 ต.ค. 60
คำสั่ง ที่ 331/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน (อ่าน 133) 30 ต.ค. 60
คำสั่ง ที่ ๓๑๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียน (อ่าน 132) 25 ต.ค. 60
คำสั่ง ที่ ๓๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 102) 20 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาที่ดูแลความเรียบรอย ระหวางปด ภาคเ (อ่าน 88) 18 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนราชินีนูทิศ และโรงเรียนบึงกาฬ (อ่าน 72) 18 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนนครสวรรค (อ่าน 76) 18 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ภูไมหมอกรีสอรท จังหวัดเพชรบูรณ (อ่าน 78) 10 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ เขื่อนสิริกิติ์ (อ่าน 51) 10 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๑๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยประสานงานเครือขายองคกรงดเหลาฯ (อ่าน 97) 03 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๑๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ (อ่าน 96) 02 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๑๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดเลย (อ่าน 103) 02 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๑๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมอมรินทรลากูน (อ่าน 82) 02 ต.ค. 60