คำสั่ง
คำสั่ง ที่ 368/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยฯ (อ่าน 229) 16 พ.ย. 60
คำสั่งแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 (อ่าน 200) 16 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 361 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 /2560 (อ่าน 350) 16 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๖๕/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม,เฉลิมขวัญสตรีฯ (อ่าน 196) 14 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๖๓/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 204) 14 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๖๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 197) 14 พ.ย. 60
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๓๖๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม (อ่าน 182) 14 พ.ย. 60
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่๓๕๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี (อ่าน 207) 13 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๘/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 194) 13 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๗/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนจานกรอง (อ่าน 188) 13 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๖/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (อ่าน 199) 13 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 344/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันการขับร้องเพลง งานศิลปหัตถกรรมฯ (อ่าน 217) 10 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 354/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับ (อ่าน 244) 10 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๓/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนบานกรางวิทยาคม (อ่าน 209) 10 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๕๒/ ๒๕๖๐ เรื่องอนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (อ่าน 192) 10 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๑/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (อ่าน 200) 10 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 341/ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 256) 09 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๕๐/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม (อ่าน 170) 09 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๔๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนบานกรางวิทยาคม (อ่าน 205) 09 พ.ย. 60
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ 336/2560 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (อ่าน 347) 09 พ.ย. 60
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ 335/2560 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (อ่าน 380) 09 พ.ย. 60
ํคำสั่ง ที่๓๔๖/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนจานกรอง (อ่าน 205) 08 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๔๕/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 216) 08 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่๓๔๓/ ๒๕๖๐ เรื่องอนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (อ่าน 210) 08 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 342/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 406) 07 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 339/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบริจาคโลหิต ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 227) 07 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 337/2560 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ (อ่าน 282) 07 พ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 335/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 457) 03 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๓๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 223) 01 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๙/ ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ หางสรรพสินคา ซีคอนสแคว บางแคฯ (อ่าน 217) 01 พ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๓๓๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ เขื่อนสิริกิตติ์และจังหวัดลําปาง (อ่าน 223) 31 ต.ค. 60
คำสั่ง ที่ 331/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน (อ่าน 289) 30 ต.ค. 60
คำสั่ง ที่ ๓๑๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียน (อ่าน 391) 25 ต.ค. 60
คำสั่ง ที่ ๓๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 237) 20 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาที่ดูแลความเรียบรอย ระหวางปด ภาคเ (อ่าน 227) 18 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนราชินีนูทิศ และโรงเรียนบึงกาฬ (อ่าน 208) 18 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนนครสวรรค (อ่าน 218) 18 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ภูไมหมอกรีสอรท จังหวัดเพชรบูรณ (อ่าน 213) 10 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๒๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ เขื่อนสิริกิติ์ (อ่าน 193) 10 ต.ค. 60
คําสั่ง ที่ ๓๑๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยประสานงานเครือขายองคกรงดเหลาฯ (อ่าน 235) 03 ต.ค. 60