คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๑๗๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมลาพาโลมา (อ่าน 249) 03 ก.ค. 60
คำสั่ง ที่ 170 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน (อ่าน 424) 28 มิ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 150/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนั (อ่าน 339) 28 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๗๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 309) 27 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๗๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมนานเจา (อ่าน 295) 27 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๗๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 237) 27 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมลาพาโลมา (อ่าน 307) 27 มิ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 169 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการโรงเรียนปลอดขยะพุทธชินราชพิทยา" (อ่าน 769) 27 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ นฝ.นศท.มทบ. ๓๙ (อ่าน 311) 26 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมลาพาโลมา (อ่าน 217) 26 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ นศ.นศท.มทบ.๓๙ (อ่าน 238) 26 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 252) 21 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๓๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ปร (อ่าน 379) 21 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๖๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (อ่าน 266) 21 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา (อ่าน 244) 20 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปารค (อ่าน 259) 20 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ (อ่าน 254) 20 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (อ่าน 274) 19 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร (อ่าน 264) 19 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๕๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 260) 19 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๕๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 266) 16 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๔๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 256) 14 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ 138 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนฯ (อ่าน 394) 09 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๔๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงแรมเมยฟลาวเวอรแกรนดพิษณุโลก (อ่าน 331) 09 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๔๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (อ่าน 337) 09 มิ.ย. 60
คําสั่ง ที่ ๑๔๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และโรงเรียนเตรี (อ่าน 367) 09 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๔๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ นฝ.นศท.มทบ.๓๙ (ขาง รร.จานกรอง) (อ่าน 285) 09 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 142 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียน (อ่าน 328) 08 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๔๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ (อ่าน 329) 08 มิ.ย. 60
คำสั่ง ที่ 140 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลา (อ่าน 400) 07 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๓๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ (อ่าน 265) 06 มิ.ย. 60
คําสั่งที่ ๑๓๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิต (อ่าน 272) 06 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 135 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 707) 06 มิ.ย. 60