ข่าวประชาสัมพันธ์
ผง.05-59ใหม่ (อ่าน 770) 14 ก.ย. 59
ผง.02 แบบเขียนโครงการ60 (อ่าน 714) 14 ก.ย. 59
แบบฟอร์มแผนงาน แบบจัดซื้อ 60 (อ่าน 722) 14 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา (อ่าน 697) 06 ก.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก (อ่าน 628) 05 ก.ย. 59
แบบประเมินความพึงพอใจ ค่ายคนดีศรีแผ่นดิน (อ่าน 1007) 19 ส.ค. 59
แบบสอบถามการแสดงผลงานรายวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study (IS) ประจำปี 2558 (อ่าน 704) 16 ส.ค. 59
แบบสอบถามกิจกรรมวันแม่แห่งขาติ ปี 2559 (อ่าน 1582) 11 ส.ค. 59
ประชาสัมพันธ์มิวสิควิดีโอเพลง (อ่าน 717) 28 ก.ค. 59
เอกสารควบคุมภายใน (อ่าน 689) 26 ก.ค. 59
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 (อ่าน 1186) 13 ก.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 (อ่าน 6567) 11 ก.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด (อ่าน 1517) 30 มิ.ย. 59
ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ ก.พ.ร่วมประชุม (อ่าน 644) 30 มิ.ย. 59
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 (อ่าน 1047) 30 มิ.ย. 59
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหาสามัคคีในวันแม่ (อ่าน 573) 28 มิ.ย. 59
ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าถิ่น จ.พิษณุโลก (อ่าน 1260) 27 มิ.ย. 59
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 871) 25 มิ.ย. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม"พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2894) 14 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558 (อ่าน 885) 10 มิ.ย. 59
การรับบริจาคโลหิต (อ่าน 870) 07 มิ.ย. 59
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 4333) 02 มิ.ย. 59
งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 785) 28 พ.ค. 59
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ (อ่าน 1175) 26 พ.ค. 59
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1064) 25 พ.ค. 59
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล (อ่าน 776) 25 พ.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2215) 25 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน และทรงผม ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 896) 21 พ.ค. 59
รายละเอียดเงินระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 988) 12 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 992) 12 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1278) 12 พ.ค. 59
ร่างเอกสารงานประกัน/แบบสำรวจ (อ่าน 610) 09 พ.ค. 59
แบบสอบถามกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 1742) 04 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ห้องออกกำลังกาย(Fitness) ของโีรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 1445) 30 เม.ย. 59
กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค (อ่าน 639) 04 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทสำรอง) (อ่าน 841) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ) (อ่าน 749) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป) (อ่าน 1112) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ) (อ่าน 1454) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทพื้นที่บริการ) (อ่าน 2058) 01 เม.ย. 59