ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ ก.พ.ร่วมประชุม (อ่าน 539) 30 มิ.ย. 59
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 (อ่าน 910) 30 มิ.ย. 59
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหาสามัคคีในวันแม่ (อ่าน 476) 28 มิ.ย. 59
ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าถิ่น จ.พิษณุโลก (อ่าน 1034) 27 มิ.ย. 59
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 748) 25 มิ.ย. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม"พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2518) 14 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558 (อ่าน 753) 10 มิ.ย. 59
การรับบริจาคโลหิต (อ่าน 748) 07 มิ.ย. 59
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3800) 02 มิ.ย. 59
งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 667) 28 พ.ค. 59
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ (อ่าน 1063) 26 พ.ค. 59
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 940) 25 พ.ค. 59
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล (อ่าน 681) 25 พ.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2068) 25 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน และทรงผม ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 741) 21 พ.ค. 59
รายละเอียดเงินระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 865) 12 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 865) 12 พ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 926) 12 พ.ค. 59
ร่างเอกสารงานประกัน/แบบสำรวจ (อ่าน 529) 09 พ.ค. 59
แบบสอบถามกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 1541) 04 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ห้องออกกำลังกาย(Fitness) ของโีรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 1216) 30 เม.ย. 59
กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค (อ่าน 557) 04 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทสำรอง) (อ่าน 758) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ) (อ่าน 676) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป) (อ่าน 1031) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ) (อ่าน 1369) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภทพื้นที่บริการ) (อ่าน 1976) 01 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป) (อ่าน 3034) 01 เม.ย. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้าน ICT (อ่าน 936) 28 มี.ค. 59
เสริมสร้างประสิทธิภาพด้าน ICT ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ (อ่าน 754) 24 มี.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 85/2559 (อ่าน 1388) 22 มี.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 92/2559 (อ่าน 851) 22 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกคนทราบ (อ่าน 1121) 18 มี.ค. 59
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อ่าน 2032) 17 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ ถึง นักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 1149) 14 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1067) 10 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2623) 10 มี.ค. 59
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกีฬาสัมพันธ์ 2558 (อ่าน 672) 08 มี.ค. 59
ปฏิทินประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ม.1 – ม.6 (อ่าน 1125) 04 มี.ค. 59
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 1001) 01 มี.ค. 59