ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตรุษจีน (อ่าน 2) 27 ม.ค. 66
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 (อ่าน 4) 08 ม.ค. 66
แบบประเมินความพึงพอใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระฯภาษาไทย สพม.พลอต กลุ่ม1 (อ่าน 9) 21 ธ.ค. 65
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(ICT Camp) ห้อง 3.1และ 6.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7) 19 ธ.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(ค่ายวิทยาศาสตร์) ปี65 (อ่าน 10) 07 ธ.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาคเรียนที่ 2-2565 (อ่าน 10) 07 ธ.ค. 65
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 135) 06 ธ.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรฯ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 11) 29 พ.ย. 65
ไฟล์เอกสารบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 13) 10 พ.ย. 65
ปกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 17) 04 พ.ย. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ผู้บริหาร - ชำนาญการพิเศษ (อ่าน 309) 04 พ.ย. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ผู้บริหาร - ชำนาญการ (อ่าน 193) 04 พ.ย. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ครู - วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 305) 04 พ.ย. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ครู - วิทยฐานะครูชำนาญการ (อ่าน 239) 04 พ.ย. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ครู -ไม่มีวิทยฐานะ (อ่าน 247) 04 พ.ย. 65
บันทึกข้อความสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 288) 04 พ.ย. 65
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อ่าน 216) 03 พ.ย. 65
ปฏิทินปฏิบัติงานงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 174) 03 พ.ย. 65
แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุุลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2566 สังกัดสพฐ กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 255) 07 ต.ค. 65
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ลดเวลาเรียน 2565 (อ่าน 332) 03 ต.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน "เกษียณสุขเกษมสันต์ ผูกสัมพันธ์ชาวพุทธา 65" (อ่าน 27) 27 ก.ย. 65
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 338) 11 ก.ย. 65
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหาร) (ว23) (อ่าน 368) 09 ก.ย. 65
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครู)(ว23) (อ่าน 444) 09 ก.ย. 65
แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน - ผู้บริหาร (อ่าน 394) 01 ก.ย. 65
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการตรวจฟันและตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2565 (อ่าน 25) 31 ส.ค. 65
แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (อ่าน 587) 16 ส.ค. 65
แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) -ppt (อ่าน 29) 16 ส.ค. 65
ปก แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) - ppt (อ่าน 25) 16 ส.ค. 65
คู่มือประเมิน PA ว.10 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 25) 09 ส.ค. 65
คู่มือประเมิน PA ว.9 สำหรับบุคลากรครู (อ่าน 30) 09 ส.ค. 65
รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (อ่าน 308) 05 ส.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 30) 23 ก.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 30) 21 ก.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิชาการ "ภาษาเพื่อการสื่อสาร" ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 28) 19 ก.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิชาการ "สะเต็มศึกษา" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 26) 19 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ การบริจาคเงินทุนการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 452) 02 ก.ค. 65
ปฏิทินการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (อ่าน 352) 27 มิ.ย. 65
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 3/ส) ตำแหน่งครู สำหรับกรรมการประเมิน PA (อ่าน 444) 26 มิ.ย. 65
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 3/บส) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับกรรมการประเมิน PA (อ่าน 347) 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/บส) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 393) 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/บส) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ (อ่าน 324) 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/ส) ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 427) 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/ส) ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ (อ่าน 285) 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/ส) ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ (อ่าน 328) 26 มิ.ย. 65
ฟอร์มร่องรอยหลักฐาน PA - canva (อ่าน 34) 26 มิ.ย. 65
ฟอร์มร่องรอยหลักฐาน PA - ppt (อ่าน 330) 26 มิ.ย. 65
สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA - canva (อ่าน 31) 26 มิ.ย. 65
สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA - ppt (อ่าน 34) 26 มิ.ย. 65
บันทึกข้อความเบิกค่าอาหาร (อ่าน 283) 21 มิ.ย. 65