ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป (อ่าน 18) 15 ก.ย. 60
เผยแพร่แบบฟอร์มครูดีเด่นด้านต่างๆ ของ ครูไพบูลย์ อมรประภา (อ่าน 35) 12 ก.ย. 60
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ_TEPE_Online_ประจำปี_2560 (อ่าน 208) 10 ส.ค. 60
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 (อ่าน 74) 10 ส.ค. 60
ระเบียบมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ (อ่าน 65) 01 ส.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๓ (อ่าน 66) 01 ส.ค. 60
ตารางเรียนลดเวลาเรียนก่อนกีฬาสี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2560 (อ่าน 100) 26 ก.ค. 60
015_042694285 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรม (อ่าน 65) 24 ก.ค. 60
014_042694283 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รา (อ่าน 68) 24 ก.ค. 60
013_042694284 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน (อ่าน 72) 24 ก.ค. 60
005_042694289 เชิญชวนบุคลากรครูเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึก (อ่าน 72) 24 ก.ค. 60
004_042694290 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime (อ่าน 65) 24 ก.ค. 60
003_042694250 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั (อ่าน 48) 24 ก.ค. 60
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน (อ่าน 47) 21 ก.ค. 60
หลักเกณฑ์ วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 39) 21 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 5 รางวัล (อ่าน 88) 12 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 (อ่าน 74) 12 ก.ค. 60
ศธ 04269/ว 4101 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 65) 12 ก.ค. 60
ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ฯ (อ่าน 94) 12 ก.ค. 60
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและ สำนักงานศึกษาฯ (อ่าน 63) 12 ก.ค. 60
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 67) 12 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560 (อ่าน 86) 12 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560 (อ่าน 61) 12 ก.ค. 60
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “บุคคลดีฯ (อ่าน 60) 12 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (อ่าน 139) 11 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 (อ่าน 184) 06 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์"สะเต็มศึกษา" (STEM Education) (อ่าน 123) 05 ก.ค. 60
แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 (อ่าน 62) 04 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ร.ร.ห่างไกล (อ่าน 58) 03 ก.ค. 60
แนวทางการส่งเสริมปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร (อ่าน 60) 03 ก.ค. 60
นำเสนอหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 72) 03 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 185) 29 มิ.ย. 60
อนุโมทนาบัตร (อ่าน 99) 26 มิ.ย. 60
DLIT คืออะไร ? (อ่าน 94) 21 มิ.ย. 60
ใบสมัครและโครงการต่างๆ (อ่าน 165) 08 มิ.ย. 60
ประกาศสหวิทยาเขตพุทธชินราช เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกร (อ่าน 147) 07 มิ.ย. 60
ว3200 ว3200 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูฯ (อ่าน 133) 07 มิ.ย. 60
ว3198 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตศึกษา ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 109) 07 มิ.ย. 60
ว3194 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (อ่าน 110) 07 มิ.ย. 60
ว3185 โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561 ปีที่ 7 (อ่าน 1619) 07 มิ.ย. 60