กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0877383029
อีเมล์ : chalawana.ck@gmail.com
ที่อยู่ :
595/39 ม.6 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี/คบ. สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง /อุตสาหกรรมศิลป์ อิเล็กฯ
2547 ปริญญาโท/กศม. มหาวิทยาลัยนเรศวร /เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2539-2545 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม จ.พิษณุโลก อ.1 ระดับ 3
2545-2549 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม จ.ตาก อ.1 ระดับ 4
2549 - 2555 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม จ.ตาก ครู คศ.2
2555 -2559 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก ครู คศ.3
2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
2 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
3 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึแสนครูดั ประจำปี 2557
4 ครูสอนดี จังหวัดตาก พุทธศักราช 2554
5 ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2553 ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา ที่ 37 (ศูนย์ย่อยตาก)