กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูนาตฤดี สุขสินธารานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ธุรกิจศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0882931556
อีเมล์ : ืnartrudee1045@gmail.com
ที่อยู่ :
21 ถ.ไสฤาไท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล