ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบความสะอาดของนักเรียน (อ่าน 631) 10 พ.ย. 60
หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (อ่าน 560) 30 ต.ค. 60
แบบฟอร์มเฝ้าระวัง 0 ร และ มส ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 577) 30 ต.ค. 60
สำรวจข้อมูลคณะทำงานด้านดอกไม้จันทน์ฯ (อ่าน 515) 13 ต.ค. 60
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป (อ่าน 588) 15 ก.ย. 60
เผยแพร่แบบฟอร์มครูดีเด่นด้านต่างๆ ของ ครูไพบูลย์ อมรประภา (อ่าน 659) 12 ก.ย. 60
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ_TEPE_Online_ประจำปี_2560 (อ่าน 790) 10 ส.ค. 60
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 (อ่าน 627) 10 ส.ค. 60
ระเบียบมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ (อ่าน 602) 01 ส.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๓ (อ่าน 602) 01 ส.ค. 60
ตารางเรียนลดเวลาเรียนก่อนกีฬาสี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2560 (อ่าน 1376) 26 ก.ค. 60
015_042694285 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรม (อ่าน 644) 24 ก.ค. 60
014_042694283 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รา (อ่าน 639) 24 ก.ค. 60
013_042694284 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน (อ่าน 592) 24 ก.ค. 60
005_042694289 เชิญชวนบุคลากรครูเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึก (อ่าน 611) 24 ก.ค. 60
004_042694290 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime (อ่าน 550) 24 ก.ค. 60
003_042694250 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั (อ่าน 510) 24 ก.ค. 60
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน (อ่าน 491) 21 ก.ค. 60
หลักเกณฑ์ วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 470) 21 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 5 รางวัล (อ่าน 537) 12 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 (อ่าน 586) 12 ก.ค. 60
ศธ 04269/ว 4101 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 536) 12 ก.ค. 60
ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ฯ (อ่าน 742) 12 ก.ค. 60
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและ สำนักงานศึกษาฯ (อ่าน 625) 12 ก.ค. 60
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 513) 12 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560 (อ่าน 650) 12 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560 (อ่าน 548) 12 ก.ค. 60
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “บุคคลดีฯ (อ่าน 510) 12 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (อ่าน 752) 11 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 (อ่าน 581) 06 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์"สะเต็มศึกษา" (STEM Education) (อ่าน 1020) 05 ก.ค. 60
แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 (อ่าน 435) 04 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ร.ร.ห่างไกล (อ่าน 475) 03 ก.ค. 60
แนวทางการส่งเสริมปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร (อ่าน 458) 03 ก.ค. 60
นำเสนอหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 453) 03 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 2227) 29 มิ.ย. 60
อนุโมทนาบัตร (อ่าน 472) 26 มิ.ย. 60
DLIT คืออะไร ? (อ่าน 480) 21 มิ.ย. 60
ใบสมัครและโครงการต่างๆ (อ่าน 514) 08 มิ.ย. 60
ประกาศสหวิทยาเขตพุทธชินราช เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกร (อ่าน 572) 07 มิ.ย. 60