ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
ตารางเรียนลดเวลาเรียนก่อนกีฬาสี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2560 (อ่าน 962) 26 ก.ค. 60
015_042694285 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรม (อ่าน 531) 24 ก.ค. 60
014_042694283 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รา (อ่าน 498) 24 ก.ค. 60
013_042694284 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน (อ่าน 512) 24 ก.ค. 60
005_042694289 เชิญชวนบุคลากรครูเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึก (อ่าน 508) 24 ก.ค. 60
004_042694290 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime (อ่าน 456) 24 ก.ค. 60
003_042694250 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั (อ่าน 419) 24 ก.ค. 60
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน (อ่าน 408) 21 ก.ค. 60
หลักเกณฑ์ วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 389) 21 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 5 รางวัล (อ่าน 453) 12 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 (อ่าน 488) 12 ก.ค. 60
ศธ 04269/ว 4101 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 443) 12 ก.ค. 60
ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ฯ (อ่าน 631) 12 ก.ค. 60
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและ สำนักงานศึกษาฯ (อ่าน 497) 12 ก.ค. 60
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 420) 12 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560 (อ่าน 560) 12 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560 (อ่าน 460) 12 ก.ค. 60
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “บุคคลดีฯ (อ่าน 405) 12 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (อ่าน 590) 11 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 (อ่าน 495) 06 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์"สะเต็มศึกษา" (STEM Education) (อ่าน 837) 05 ก.ค. 60
แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 (อ่าน 355) 04 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ร.ร.ห่างไกล (อ่าน 386) 03 ก.ค. 60
แนวทางการส่งเสริมปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร (อ่าน 372) 03 ก.ค. 60
นำเสนอหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 373) 03 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 1831) 29 มิ.ย. 60
อนุโมทนาบัตร (อ่าน 381) 26 มิ.ย. 60
DLIT คืออะไร ? (อ่าน 407) 21 มิ.ย. 60
ใบสมัครและโครงการต่างๆ (อ่าน 433) 08 มิ.ย. 60
ประกาศสหวิทยาเขตพุทธชินราช เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกร (อ่าน 471) 07 มิ.ย. 60
ว3200 ว3200 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูฯ (อ่าน 393) 07 มิ.ย. 60
ว3198 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตศึกษา ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 374) 07 มิ.ย. 60
ว3194 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (อ่าน 366) 07 มิ.ย. 60
ว3185 โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561 ปีที่ 7 (อ่าน 2167) 07 มิ.ย. 60