ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา 2563 (Salf- Assessment Report):SAR (อ่าน 298) 31 มี.ค. 64
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2563 (Salf-Assessment Report) (อ่าน 93) 31 มี.ค. 64
สำหรับส่งไฟล์รายงานการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา 2563 (Salf-Assessment Report:SAR) (อ่าน 3) 30 มี.ค. 64
สำหรับส่งไฟล์รายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ ปี 2563 (Salf-Assessment Report:SAR) (อ่าน 4) 30 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2563(ด้านวิทยาศาสตร์ 2.1,5.1) (อ่าน 3) 29 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7) 27 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8) 27 มี.ค. 64
บันทึกข้อความสรุปและรายงานผลกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 99) 24 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นม.3 และม. 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 12) 17 มี.ค. 64
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนปีการศึกษา 2563 (สำหรับครูที่ปรึกษาประเมิน) (อ่าน 49) 05 มี.ค. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 9-10 (สำหรับครูผู้สอน) (อ่าน 30) 20 ก.พ. 64
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ"Academic BDC Camp" 63 (อ่าน 26) 08 ก.พ. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 /2563 สัปดาห์ที่ 7-8(สำหรับครูผู้สอน) (อ่าน 42) 05 ก.พ. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 5-6 (สำหรับครูผู้สอน) (อ่าน 31) 22 ม.ค. 64
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 224) 19 ม.ค. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 3-4 (สำหรับครูผู้สอน) (อ่าน 34) 08 ม.ค. 64
ตารางการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 317) 28 ธ.ค. 63
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 1-2(สำหรับครูผู้สอน) (อ่าน 52) 25 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการนำเสนอโครงงานคุณธรรม (Best Practice) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 57) 25 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 81) 22 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการศึกษาดูงาน (อ่าน 60) 22 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการตรวจสุขภาพช่องปากและตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 44) 21 ธ.ค. 63
แบบบันทึกสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 237) 18 ธ.ค. 63
บันทึกข้อความสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 164) 18 ธ.ค. 63
เกียรติบัตรครุูแกนนำและนักเรียนแกนนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 84) 10 ธ.ค. 63
สำหรับส่งไฟล์ภาพการดำเนินงานห้องเรียนน่าอยู่ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 42) 07 ธ.ค. 63
บทสรุปผู้บริหารเรื่องการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการTFEของศึกษาธิการภาค17 (อ่าน 226) 02 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู(วันพ่อแห่งชาติ) ประจำปี 2563 (อ่าน 61) 02 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 57) 02 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 66) 02 ธ.ค. 63
แบบฟอร์ม ภาพการดำเนินงาน-ห้องเรียนน่าอยู่ 2563 (อ่าน 266) 02 ธ.ค. 63
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 334) 10 พ.ย. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม (อ่าน 85) 09 พ.ย. 63
แนวทางการดำเนินงานฯห้องเรียนน่าอยู่การเรียนรู้ก้าวไกลวิถีใหม่ New Normal สพม.เขต 39 (อ่าน 91) 29 ต.ค. 63
แบบประเมินฯการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ (อ่าน 83) 22 ต.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 78) 14 ต.ค. 63
แบบประเมินฯโรงเรียนต้นแบบการประกันภัย"SMART INSURANCE PUTTHA MODEL" ปี 63 (อ่าน 87) 14 ต.ค. 63
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานวันคล้ายวันสวรรคตฯ ประจำปีพุทธศักราช 2563 (อ่าน 102) 10 ต.ค. 63
คู่มือครูสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (อ่าน 104) 08 ต.ค. 63
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (อ่าน 100) 08 ต.ค. 63