ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม. 1และม. 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 14) 08 พ.ค. 62
[งานประกันฯ]ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(รายงานประจำปี) ปี 2561 (อ่าน 66) 02 พ.ค. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 งานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 44) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 2 งานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 24) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่ 1 งานแผนงานและประกันฯ ปี 2561 (อ่าน 25) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 4 งานบุคคล ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 23) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 5 งานธุรการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 23) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 6 งานการเงินและพัสดุ ปี 2561 (อ่าน 31) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่ 7งานอาคารฯและสภาพแวดล้อม ปี 2561 (อ่าน 25) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่ 8 งานชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ ปี 2561 (อ่าน 23) 17 เม.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2561 (อ่าน 27) 12 เม.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562 (อ่าน 28) 12 เม.ย. 62
ประกาศ สมศ.เรื่องสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563)ครั้งที่ 1ปี 62 (อ่าน 130) 30 มี.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมอบรมการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้อย่างมีความสุข (อ่าน 27) 28 มี.ค. 62
[ฝ่ายวิชาการ]แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชา IS ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 28) 27 มี.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานและทัศนศึกษาปีการศึกษา 2561 (อ่าน 61) 21 มี.ค. 62
[งานประกันฯ] ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 265) 18 มี.ค. 62
รายงานการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2561 :SAR (Department) (อ่าน 190) 16 มี.ค. 62
รายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2561 (Self-Assessment Report):SAR (Teacher) (อ่าน 346) 14 มี.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจงานทำบุญโรงเรียน พิธีทอดผ้าป่า และเปิดป้ายอาคารคลุมสนาม (อ่าน 43) 01 มี.ค. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21(นักเรียนประเมินตนเอง) (อ่าน 15) 28 ก.พ. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตผู้เรียน ปี 2561[นักเรียนประเมินตนเอง] (อ่าน 14) 28 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ปี 2561 (ครูที่ปรึกษาประเมิน) (อ่าน 104) 18 ก.พ. 62
(งานประกันฯ) แบบประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (อ่าน 92) 17 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (อ่าน 97) 17 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 79) 17 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันฯ ปีการศึกษา2561 (อ่าน 79) 17 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 (อ่าน 116) 15 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม.3 และ 6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 130) 15 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมิน ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 88) 15 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ระดับชั้นม.1-3 :นักเรียนประเมินตนเอง) (อ่าน 112) 15 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ระดับชั้นม. 4-6:นักเรียนประเมินตนเอง) (อ่าน 104) 15 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (อ่าน 25) 08 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2561 (อ่าน 28) 08 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม"ค่ายห้องเรียนพิเศษสัญจร BDC Camp" ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 32) 08 ก.พ. 62
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 160) 08 ก.พ. 62
แบบประเมินกิจกรรม"ค่ายพัฒนาเยาวชนต้นกล้าสู่การพัฒนาทักษะชีวิตสุจริตฯ " ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 32) 04 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม (อ่าน 33) 04 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน " 60 ปีคืนสู่เหย้าชาว พ.ช. ประจำปี 2562 (อ่าน 46) 30 ม.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 38) 13 ธ.ค. 61