ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 4) 20 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3) 20 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาฯ ประจำปี 2562 (อ่าน 10) 13 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8) 01 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ (อ่าน 12) 28 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเรียนเสริมห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 17) 22 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 16) 14 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็ก (อ่าน 16) 12 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการพัฒนาทักษะในช่วงวัยรุ่นและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียน (อ่าน 17) 12 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 1 ปี 2562 (อ่าน 29) 11 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2562 (อ่าน 38) 11 มิ.ย. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 155) 07 มิ.ย. 62
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 90) 04 มิ.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี (อ่าน 25) 29 พ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 24) 29 พ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 42) 08 พ.ค. 62
[งานประกันฯ]ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(รายงานประจำปี) ปี 2561 (อ่าน 149) 02 พ.ค. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 งานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 71) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 2 งานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 48) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่ 1 งานแผนงานและประกันฯ ปี 2561 (อ่าน 48) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 4 งานบุคคล ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 46) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 5 งานธุรการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 46) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านที่ 6 งานการเงินและพัสดุ ปี 2561 (อ่าน 60) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่ 7 งานอาคารฯและสภาพแวดล้อม ปี 2561 (อ่าน 45) 17 เม.ย. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่ 8 งานชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ ปี 2561 (อ่าน 44) 17 เม.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562 (อ่าน 68) 12 เม.ย. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2561 (อ่าน 57) 12 เม.ย. 62
ประกาศ สมศ.เรื่องสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563)ครั้งที่ 1 ปี 62 (อ่าน 215) 30 มี.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมอบรมการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้อย่างมีความสุข (อ่าน 58) 28 มี.ค. 62
[ฝ่ายวิชาการ]แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชา IS ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 48) 27 มี.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานและทัศนศึกษาปีการศึกษา 2561 (อ่าน 85) 21 มี.ค. 62
[งานประกันฯ] ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 362) 18 มี.ค. 62
รายงานการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2561 :SAR (Department) (อ่าน 270) 16 มี.ค. 62
รายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2561 (Self-Assessment Report):SAR (Teacher) (อ่าน 471) 14 มี.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจงานทำบุญโรงเรียน พิธีทอดผ้าป่า และเปิดป้ายอาคารคลุมสนาม (อ่าน 64) 01 มี.ค. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21(นักเรียนประเมินตนเอง) (อ่าน 26) 28 ก.พ. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตผู้เรียน ปี 2561[นักเรียนประเมินตนเอง] (อ่าน 30) 28 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ปี 2561 (ครูที่ปรึกษาประเมิน) (อ่าน 149) 18 ก.พ. 62
(งานประกันฯ) แบบประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (อ่าน 126) 17 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (อ่าน 153) 17 ก.พ. 62