ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 19) 19 ม.ค. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 3-4 (สำหรับครูผู้สอน) (อ่าน 3) 08 ม.ค. 64
ตารางการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 75) 28 ธ.ค. 63
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 1-2(สำหรับครูผู้สอน) (อ่าน 9) 25 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการนำเสนอโครงงานคุณธรรม (Best Practice) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9) 25 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการศึกษาดูงาน"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (อ่าน 11) 22 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9) 22 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการตรวจสุขภาพช่องปากและตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 10) 21 ธ.ค. 63
แบบบันทึกสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 75) 18 ธ.ค. 63
บันทึกข้อความสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 61) 18 ธ.ค. 63
เกียรติบัตรครุูแกนนำและนักเรียนแกนนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 19) 10 ธ.ค. 63
สำหรับส่งไฟล์ภาพการดำเนินงานห้องเรียนน่าอยู่ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6) 07 ธ.ค. 63
บทสรุปผู้บริหารเรื่องการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการTFEของศึกษาธิการภาค17 (อ่าน 108) 02 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู(วันพ่อแห่งชาติ) ประจำปี 2563 (อ่าน 17) 02 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 18) 02 ธ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 21) 02 ธ.ค. 63
แบบฟอร์ม ภาพการดำเนินงาน-ห้องเรียนน่าอยู่ 2563 (อ่าน 141) 02 ธ.ค. 63
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 193) 10 พ.ย. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม (อ่าน 32) 09 พ.ย. 63
แนวทางการดำเนินงานฯห้องเรียนน่าอยู่การเรียนรู้ก้าวไกลวิถีใหม่ New Normal สพม.เขต 39 (อ่าน 32) 29 ต.ค. 63
แบบประเมินฯการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ (อ่าน 29) 22 ต.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 32) 14 ต.ค. 63
แบบประเมินฯโรงเรียนต้นแบบการประกันภัย"SMART INSURANCE PUTTHA MODEL" ปี 63 (อ่าน 41) 14 ต.ค. 63
แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานวันคล้ายวันสวรรคตฯ ประจำปีพุทธศักราช 2563 (อ่าน 56) 10 ต.ค. 63
คู่มือครูสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (อ่าน 53) 08 ต.ค. 63
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (อ่าน 47) 08 ต.ค. 63
บันทึกข้อความสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 192) 05 ต.ค. 63
คำสั่งสพม.เขต39แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 (อ่าน 168) 27 ก.ย. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน“เกษียณทรงคุณค่า ชาวพุทธาผูกสัมพันธ์ มุทิตา 63” (อ่าน 54) 21 ก.ย. 63
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 238) 20 ส.ค. 63
ปฏิทินงานวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 481) 20 ส.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 30) 10 ส.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ (อ่าน 25) 03 ส.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ (อ่าน 24) 29 ก.ค. 63
การลงทะเบียน DEEP (อ่าน 47) 22 ก.ค. 63
บันทึกข้อความขอเบิกเงินค่าน้ำมันเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 396) 20 ก.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมรณรงค์ (อ่าน 35) 15 ก.ค. 63
แบบประเมินความคิดเห็นการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 34) 15 ก.ค. 63
สรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (อ่าน 308) 11 ก.ค. 63
คู่มือการลงทะเบียนใช้งาน DEEPและคู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนฯภาคเรียนที่1/2563 (อ่าน 50) 03 ก.ค. 63