ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน "เกษียณสุขเกษมสันต์ ผูกสัมพันธ์ชาวพุทธา 65" (อ่าน 3) 27 ก.ย. 65
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 110) 11 ก.ย. 65
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหาร) (ว23) (อ่าน 134) 09 ก.ย. 65
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครู)(ว23) (อ่าน 199) 09 ก.ย. 65
แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน - ผู้บริหาร (อ่าน 167) 01 ก.ย. 65
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการตรวจฟันและตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2565 (อ่าน 7) 31 ส.ค. 65
แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (อ่าน 389) 16 ส.ค. 65
แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) -ppt (อ่าน 9) 16 ส.ค. 65
ปก แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) - ppt (อ่าน 8) 16 ส.ค. 65
คู่มือประเมิน PA ว.10 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 8) 09 ส.ค. 65
คู่มือประเมิน PA ว.9 สำหรับบุคลากรครู (อ่าน 11) 09 ส.ค. 65
รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (อ่าน 149) 05 ส.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 10) 23 ก.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 12) 21 ก.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายวิชาการ "ภาษาเพื่อการสื่อสาร" ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 9) 19 ก.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายวิชาการ "สะเต็มศึกษา" ม.1-3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 9) 19 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ การบริจาคเงินทุนการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 136) 02 ก.ค. 65
ปฏิทินการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (อ่าน 187) 27 มิ.ย. 65
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 3/ส) ตำแหน่งครู สำหรับกรรมการประเมิน PA (อ่าน 277) 26 มิ.ย. 65
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 3/บส) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับกรรมการประเมิน PA (อ่าน 190) 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/บส) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 218) 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/บส) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ (อ่าน 171) 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/ส) ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 241) 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/ส) ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ (อ่าน 147) 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/ส) ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ (อ่าน 169) 26 มิ.ย. 65
ฟอร์มร่องรอยหลักฐาน PA - canva (อ่าน 16) 26 มิ.ย. 65
ฟอร์มร่องรอยหลักฐาน PA - ppt (อ่าน 190) 26 มิ.ย. 65
สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA - canva (อ่าน 15) 26 มิ.ย. 65
สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA - ppt (อ่าน 18) 26 มิ.ย. 65
บันทึกข้อความเบิกค่าอาหาร (อ่าน 139) 21 มิ.ย. 65
ตัวอย่างเบิกค่าตอบแทนวิทยากร-ค่าอาหาร (อ่าน 122) 21 มิ.ย. 65
บันทึกข้อความเบิกค่าตอบแทนวิทยากร (อ่าน 126) 21 มิ.ย. 65
เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน (อ่าน 141) 21 มิ.ย. 65
แบบนิเทศการสอนรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 178) 21 มิ.ย. 65
แบบฟอร์มการนิเทศการสอนปีการศึกษา 2565 (สำหรับครูผู้รับการนิเทศการสอน) (อ่าน 15) 09 มิ.ย. 65
สรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 243) 07 มิ.ย. 65
บันทึกข้อความเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 229) 07 มิ.ย. 65
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ไฟล์ word) (อ่าน 373) 04 มิ.ย. 65
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 400) 02 มิ.ย. 65
รายงานผลนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 18) 30 พ.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 216) 30 พ.ค. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 11) 27 พ.ค. 65
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 13) 27 พ.ค. 65
ลิ้งก์เว็บไซต์สำหรับส่งเอกสารทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 19) 27 พ.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 1และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 18) 16 พ.ค. 65
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้หลักสูตรแกนกลางฯ (อ่าน 25) 12 พ.ค. 65
คู่มือโครงการพาน้องกลับมาเรียน (อ่าน 25) 10 พ.ค. 65
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565-PPTX (อ่าน 287) 03 พ.ค. 65
ฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565-Canva (อ่าน 16) 03 พ.ค. 65
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565-Canva (อ่าน 16) 03 พ.ค. 65