ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานและทัศนศึกษาปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3) 21 มี.ค. 62
[งานประกันฯ] ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 38) 18 มี.ค. 62
รายงานการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2561 :SAR (Department) (อ่าน 30) 16 มี.ค. 62
รายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2561 (Self-Assessment Report):SAR (Teacher) (อ่าน 127) 14 มี.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจงานทำบุญโรงเรียน พิธีทอดผ้าป่า และเปิดป้ายอาคารคลุมสนาม (อ่าน 13) 01 มี.ค. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21(นักเรียนประเมินตนเอง) (อ่าน 5) 28 ก.พ. 62
[งานประกันฯ]แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตผู้เรียน ปี 2561[นักเรียนประเมินตนเอง] (อ่าน 5) 28 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ปี 2561 (ครูที่ปรึกษาประเมิน) (อ่าน 53) 18 ก.พ. 62
(งานประกันฯ) แบบประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (อ่าน 34) 17 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (อ่าน 26) 17 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 34) 17 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันฯ ปีการศึกษา2561 (อ่าน 31) 17 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 (อ่าน 63) 15 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม.3 และ 6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 62) 15 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมิน ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 41) 15 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ระดับชั้นม.1-3 :นักเรียนประเมินตนเอง) (อ่าน 55) 15 ก.พ. 62
(งานประกันฯ)แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(ระดับชั้นม. 4-6:นักเรียนประเมินตนเอง) (อ่าน 46) 15 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (อ่าน 8) 08 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2561 (อ่าน 8) 08 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม"ค่ายห้องเรียนพิเศษสัญจร BDC Camp" ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 11) 08 ก.พ. 62
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 97) 08 ก.พ. 62
แบบประเมินกิจกรรม"ค่ายพัฒนาเยาวชนต้นกล้าสู่การพัฒนาทักษะชีวิตสุจริตฯ " ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 9) 04 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม (อ่าน 13) 04 ก.พ. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน " 60 ปีคืนสู่เหย้าชาว พ.ช. ประจำปี 2562 (อ่าน 18) 30 ม.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 24) 13 ธ.ค. 61
[งานบุคคล]หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ (อ่าน 166) 11 ธ.ค. 61
[วิชาการ]แบบฟอร์มตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสอบ (อ่าน 754) 03 ธ.ค. 61
แบบประเมิน:กิจกรรมทัศนศึกษา บูรณาการกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 (อ่าน 20) 03 ธ.ค. 61
แบบประเมิน:กิจกรรมทัศนศึกษา บูรณาการกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1 (อ่าน 29) 29 พ.ย. 61
[วิชาการ]แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 284) 21 พ.ย. 61
แบบฟอร์มใหม่ล่าสุด ผง.02 ผง.05 ผง.06 (อ่าน 272) 15 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อ่าน 260) 05 ต.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (อ่าน 401) 13 ก.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาทักษะชีวิตฯ (อ่าน 307) 05 ก.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษาฯ (อ่าน 296) 04 ก.ย. 61
แจ้งหยุดเรียน (อ่าน 350) 03 ก.ย. 61
เอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูฯ4 (อ่าน 299) 22 ส.ค. 61
เอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูฯ3 (อ่าน 265) 22 ส.ค. 61
เอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูฯ2 (อ่าน 286) 22 ส.ค. 61
เอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูฯ1 (อ่าน 270) 22 ส.ค. 61