ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
หน้าปกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 17) 05 พ.ย. 64
แบบประเมินความพึงพอใจเพื่อรับเกียรติบัตรโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ"เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง" (อ่าน 12) 02 พ.ย. 64
วก.13 บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (อ่าน 107) 28 ต.ค. 64
วก.12 บันทึกข้อความรายงานการจัดทำโครงการสอน (อ่าน 89) 28 ต.ค. 64
วก.05 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 158) 11 ต.ค. 64
วก.04 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 163) 11 ต.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจ "เกษียณเปี่ยมสุข ผูกพันสายใจ สายใยชาวพุทธา มุทิตา 64" (อ่าน 4) 28 ก.ย. 64
การสำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 0) 20 ก.ย. 64
แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนเพื่อรับเกียรติบัตร (อ่าน 0) 21 ส.ค. 64
เอกสารประกอบการอบรมวิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 0) 20 ส.ค. 64
รายงานการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 86) 17 ส.ค. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชย สัปดาห์ที่ 5-6 (18,25 ก.ค 64)สำหรับครูผู้สอน (อ่าน 20) 19 ก.ค. 64
แบบสรุปผลการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์ที่ 3-4 (สำหรับครูผู้สอน) (อ่าน 13) 05 ก.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการ (อ่าน 14) 20 มิ.ย. 64
แบบประเมินความพึงพอใจ (อ่าน 15) 20 มิ.ย. 64
แบบฟอร์มการส่งสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 37) 13 มิ.ย. 64
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/64 จากฐานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยง (อ่าน 20) 12 มิ.ย. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่1/2564 สัปดาห์ที่ 1-2 :สำหรับครูผู้สอน (อ่าน 39) 10 มิ.ย. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 87) 26 พ.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 86) 26 พ.ค. 64
แบบประเมินความคิดเห็นการดำเนินงาน พุทธาร่วมใจเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยใช้ SERVICE MIND Model ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 30) 12 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา (อ่าน 311) 07 พ.ค. 64
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล (อ่าน 495) 03 พ.ค. 64
สำรวจการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ฯ (อ่าน 28) 01 พ.ค. 64
ปกเอกสารประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 368) 24 เม.ย. 64
เอกสารและแบบฟอร์มงานแผนงาน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 309) 21 เม.ย. 64
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา 2563 (Salf- Assessment Report):SAR (อ่าน 798) 31 มี.ค. 64
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2563 (Salf-Assessment Report) (อ่าน 319) 31 มี.ค. 64
สำหรับส่งไฟล์รายงานการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา 2563 (Salf-Assessment Report:SAR) (อ่าน 52) 30 มี.ค. 64
สำหรับส่งไฟล์รายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ ปี 2563 (Salf-Assessment Report:SAR) (อ่าน 45) 30 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2563(ด้านวิทยาศาสตร์ 2.1,5.1) (อ่าน 37) 29 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 68) 27 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม (อ่าน 59) 27 มี.ค. 64
บันทึกข้อความสรุปและรายงานผลกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 296) 24 มี.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นม.3 และม. 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 109) 17 มี.ค. 64
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนปีการศึกษา 2563 (สำหรับครูที่ปรึกษาประเมิน) (อ่าน 203) 05 มี.ค. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 9-10 (สำหรับครูผู้สอน) (อ่าน 119) 20 ก.พ. 64
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ"Academic BDC Camp" 63 (อ่าน 93) 08 ก.พ. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 /2563 สัปดาห์ที่ 7-8(สำหรับครูผู้สอน) (อ่าน 105) 05 ก.พ. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 5-6 (สำหรับครูผู้สอน) (อ่าน 90) 22 ม.ค. 64