ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ (อ่าน 4) 03 ส.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ (อ่าน 6) 29 ก.ค. 63
การลงทะเบียน DEEP (อ่าน 10) 22 ก.ค. 63
บันทึกข้อความขอเบิกเงินค่าน้ำมันเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 91) 20 ก.ค. 63
แบบประเมินความคิดเห็นการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5) 15 ก.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 12) 15 ก.ค. 63
สรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (อ่าน 49) 11 ก.ค. 63
คู่มือการลงทะเบียนใช้งาน DEEPและคู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนฯภาคเรียนที่1/2563 (อ่าน 14) 03 ก.ค. 63
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 69) 28 มิ.ย. 63
แบบสำรวจ ความคิดเห็นเพื่อทำประชาภิจารณ์ร่างมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8) 28 มิ.ย. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด(COVID-19):สัปดาห์ที่ 6 (อ่าน 12) 21 มิ.ย. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกล 2019(COVID-19):สัปดาห์ที่ 5 (อ่าน 12) 13 มิ.ย. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์(COVID-19):สัปดาห์ที่ 4 (อ่าน 16) 06 มิ.ย. 63
แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 246) 02 มิ.ย. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์(COVID-19):สัปดาห์ที่ 3 (อ่าน 20) 31 พ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอพลิเคชั่น Google Classroom (อ่าน 19) 26 พ.ค. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ(COVID-19) (อ่าน 12) 26 พ.ค. 63
แบบฟอร์มบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 551) 22 พ.ค. 63
แบบสำรวจการกำกับ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบต่าง ๆในสถานการณ์แพร่ระบาดฯ (อ่าน 17) 22 พ.ค. 63
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(สำหรับครูที่ปรึกษา) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 25) 20 มี.ค. 63
สำหรับส่งไฟล์รายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562(SAR) (อ่าน 23) 18 มี.ค. 63
สำหรับส่งไฟล์รายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 25) 18 มี.ค. 63
ฟอร์ม SAR ครูประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 297) 16 มี.ค. 63
ฟอร์ม SAR กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 218) 16 มี.ค. 63
ปกเอกสารประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 220) 14 มี.ค. 63
บันทึกข้อความสรุปและรายงานผลกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 236) 28 ก.พ. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 19) 22 ก.พ. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 25) 22 ก.พ. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 25) 22 ก.พ. 63
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับครูที่ปรึกษาประเมิน) (อ่าน 37) 19 ก.พ. 63
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 57) 13 ก.พ. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน (อ่าน 20) 13 ก.พ. 63
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2563-2566(สำหรับนักเรียน) (อ่าน 989) 03 ก.พ. 63
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2563-2566(สำหรับครู) (อ่าน 34) 03 ก.พ. 63
แบบสอบถามความคิดเห็นฯเพื่อจัดทำแผนฯ ปีการศึกษา 2563-2566(คณะกรรมการสถานศึกษาฯ) (อ่าน 10) 31 ม.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและทำบุญโรงเรียนประจำปี (อ่าน 20) 29 ม.ค. 63
โครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 175) 23 ม.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ฯ สพม.39เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 17) 10 ม.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจการร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม (อ่าน 32) 10 ม.ค. 63
ปกซีดี วิดีโอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (8 กลุ่มสาระ) (อ่าน 260) 07 ม.ค. 63