ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 1และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2) 16 พ.ค. 65
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้หลักสูตรแกนกลางฯ (อ่าน 6) 12 พ.ค. 65
คู่มือโครงการพาน้องกลับมาเรียน (อ่าน 9) 10 พ.ค. 65
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565-PPTX (อ่าน 118) 03 พ.ค. 65
ฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565-Canva (อ่าน 1) 03 พ.ค. 65
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565-Canva (อ่าน 3) 03 พ.ค. 65
แบบประเมินมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนปีการศึกษา2564(สำหรับครูที่ปรึกษาประเมินนักเรียน) (อ่าน 55) 28 มี.ค. 65
ลิงค์สำหรับส่ง SAR กลุ่มสาระฯ-2564 (อ่าน 72) 25 มี.ค. 65
ลิงค์สำหรับส่งไฟล์ SARครู-2564 (อ่าน 71) 25 มี.ค. 65
คำอธิบายการสรุประดับผลการประเมินตนเอง SAR ครู-2564 (อ่าน 161) 25 มี.ค. 65
ฟอร์ม SAR ครู-2564-canva (อ่าน 68) 25 มี.ค. 65
ฟอร์ม Sar ครู 2564-pptx (อ่าน 168) 25 มี.ค. 65
ฟอร์ม SAR กลุ่มสาระการเรียนรู้ -2564 (อ่าน 236) 25 มี.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานทำบุญโรงเรียนครบรอบ 64 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 201) 14 มี.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการแข่งขันทักษะฯ (ไทย ศิลปะ กิจกรรมฯ) สหวิทยาเขตพุทธชินราช (อ่าน 171) 14 มี.ค. 65
ค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 286) 14 มี.ค. 65
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครู)(ว23) (อ่าน 194) 09 มี.ค. 65
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหาร) (ว23) (อ่าน 146) 09 มี.ค. 65
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (อ่าน 246) 07 มี.ค. 65
บันทึกข้อความห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 328) 08 ก.พ. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม"พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน" ประจำปี 2564 (อ่าน 937) 07 ก.พ. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานการนำเสนอโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 94) 01 ก.พ. 65
ปฎิทินงานวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 378) 24 ม.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฯ(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) (อ่าน 305) 14 ม.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 175) 12 ม.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 45) 16 ธ.ค. 64
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) รูปแบบออนไลน์ (อ่าน 261) 13 ธ.ค. 64
แบบลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต ป้องกันการทุจริต ONLINE ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (อ่าน 171) 09 ธ.ค. 64
หน้าปกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 200) 05 พ.ย. 64
แบบประเมินความพึงพอใจเพื่อรับเกียรติบัตรโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ (อ่าน 185) 02 พ.ย. 64
วก.13 บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (อ่าน 388) 28 ต.ค. 64
วก.12 บันทึกข้อความรายงานการจัดทำโครงการสอน (อ่าน 367) 28 ต.ค. 64
วก.04 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 438) 11 ต.ค. 64
วก.05 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 402) 11 ต.ค. 64
แบบประเมินความพึงพอใจ (อ่าน 21) 28 ก.ย. 64
การสำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 14) 20 ก.ย. 64
แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนเพื่อรับเกียรติบัตร (อ่าน 5) 21 ส.ค. 64
เอกสารประกอบการอบรมวิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 7) 20 ส.ค. 64
รายงานการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 205) 17 ส.ค. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชย สัปดาห์ที่ 5-6 (18,25 ก.ค 64)สำหรับครูผู้สอน (อ่าน 34) 19 ก.ค. 64