ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (อ่าน 209) 11 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 (อ่าน 235) 06 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์"สะเต็มศึกษา" (STEM Education) (อ่าน 326) 05 ก.ค. 60
แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 (อ่าน 114) 04 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ร.ร.ห่างไกล (อ่าน 114) 03 ก.ค. 60
แนวทางการส่งเสริมปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร (อ่าน 127) 03 ก.ค. 60
นำเสนอหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 123) 03 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 470) 29 มิ.ย. 60
อนุโมทนาบัตร (อ่าน 152) 26 มิ.ย. 60
DLIT คืออะไร ? (อ่าน 141) 21 มิ.ย. 60
ใบสมัครและโครงการต่างๆ (อ่าน 208) 08 มิ.ย. 60
ประกาศสหวิทยาเขตพุทธชินราช เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกร (อ่าน 192) 07 มิ.ย. 60
ว3200 ว3200 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูฯ (อ่าน 177) 07 มิ.ย. 60
ว3198 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตศึกษา ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 150) 07 มิ.ย. 60
ว3194 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (อ่าน 151) 07 มิ.ย. 60
ว3185 โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561 ปีที่ 7 (อ่าน 1787) 07 มิ.ย. 60