ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
013_042694284 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน (อ่าน 295) 24 ก.ค. 60
005_042694289 เชิญชวนบุคลากรครูเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึก (อ่าน 275) 24 ก.ค. 60
004_042694290 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime (อ่าน 226) 24 ก.ค. 60
003_042694250 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั (อ่าน 194) 24 ก.ค. 60
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน (อ่าน 190) 21 ก.ค. 60
หลักเกณฑ์ วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 185) 21 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 5 รางวัล (อ่าน 236) 12 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 (อ่าน 270) 12 ก.ค. 60
ศธ 04269/ว 4101 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 215) 12 ก.ค. 60
ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ฯ (อ่าน 363) 12 ก.ค. 60
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและ สำนักงานศึกษาฯ (อ่าน 259) 12 ก.ค. 60
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 218) 12 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560 (อ่าน 313) 12 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560 (อ่าน 248) 12 ก.ค. 60
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “บุคคลดีฯ (อ่าน 196) 12 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (อ่าน 305) 11 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 (อ่าน 306) 06 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์"สะเต็มศึกษา" (STEM Education) (อ่าน 492) 05 ก.ค. 60
แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 (อ่าน 186) 04 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ร.ร.ห่างไกล (อ่าน 193) 03 ก.ค. 60
แนวทางการส่งเสริมปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร (อ่าน 198) 03 ก.ค. 60
นำเสนอหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 190) 03 ก.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 869) 29 มิ.ย. 60
อนุโมทนาบัตร (อ่าน 207) 26 มิ.ย. 60
DLIT คืออะไร ? (อ่าน 205) 21 มิ.ย. 60
ใบสมัครและโครงการต่างๆ (อ่าน 262) 08 มิ.ย. 60
ประกาศสหวิทยาเขตพุทธชินราช เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกร (อ่าน 252) 07 มิ.ย. 60
ว3200 ว3200 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูฯ (อ่าน 234) 07 มิ.ย. 60
ว3198 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตศึกษา ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 208) 07 มิ.ย. 60
ว3194 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (อ่าน 209) 07 มิ.ย. 60
ว3185 โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561 ปีที่ 7 (อ่าน 1878) 07 มิ.ย. 60