ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 และ 4.1/2561 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 689) 24 มี.ค. 61
คู่มือการใช้งานประกอบการอบรม การตัดต่อวีดีโอด้วย โปรแกรม Movie Maker (อ่าน 300) 23 มี.ค. 61
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 269) 22 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2561 ประเภท นักเรียน ม.3 เดิม (โค (อ่าน 901) 17 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ (อ่าน 1572) 14 มี.ค. 61
ปฏิทินงานวิชาการสำหรับครูและบุคลากร และนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 479) 09 มี.ค. 61
แบบประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.พุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 444) 08 มี.ค. 61
SAR ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 517) 08 มี.ค. 61
SAR ของกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 335) 08 มี.ค. 61
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 426) 02 มี.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดเวทีการแสดงผลงานรายวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง (อ่าน 318) 02 มี.ค. 61
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (สำหรับครูที่ปรึกษา) (อ่าน 388) 23 ก.พ. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 375) 20 ก.พ. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 (อ่าน 316) 20 ก.พ. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน " 59 ปีคืนสู่เหย้าชาว พ.ช. ประจำปี 2561 (อ่าน 304) 20 ก.พ. 61
แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรม Valentine's Day และ Chinese New Year Day (อ่าน 333) 19 ก.พ. 61
บันทึกข้อความ ขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม (ผง.07) (อ่าน 423) 07 ก.พ. 61
เอกสารงานแผนงาน 2561 (อ่าน 533) 02 ก.พ. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานและร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์มัธยมศึกษา พิษณุโลกเกมส์ 2560 (อ่าน 392) 17 ม.ค. 61
การจัดงานวันครู ประจำปี 2561 (อ่าน 471) 10 ม.ค. 61
แนวทางปฏิบัติการลดการบ้านของนักเรียน (อ่าน 742) 09 ม.ค. 61
แบบสำรวจความต้องการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ (อ่าน 495) 05 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ม. 3 เดิม) (อ่าน 572) 05 ม.ค. 61
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2560 (อ่าน 480) 04 ธ.ค. 60
บัญชีจองห้องปฏิบัติการต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 559) 28 พ.ย. 60
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 (อ่าน 516) 23 พ.ย. 60
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 (อ่าน 506) 22 พ.ย. 60
แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ-ประจำปีการศึกษา2560 (อ่าน 452) 22 พ.ย. 60
แบบรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 452) 14 พ.ย. 60
การยกย่องเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2560 (อ่าน 439) 13 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบความสะอาดของนักเรียน (อ่าน 518) 10 พ.ย. 60
หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (อ่าน 463) 30 ต.ค. 60
แบบฟอร์มเฝ้าระวัง 0 ร และ มส ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 488) 30 ต.ค. 60
สำรวจข้อมูลคณะทำงานด้านดอกไม้จันทน์ฯ (อ่าน 425) 13 ต.ค. 60
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป (อ่าน 488) 15 ก.ย. 60
เผยแพร่แบบฟอร์มครูดีเด่นด้านต่างๆ ของ ครูไพบูลย์ อมรประภา (อ่าน 542) 12 ก.ย. 60
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ_TEPE_Online_ประจำปี_2560 (อ่าน 694) 10 ส.ค. 60
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 (อ่าน 547) 10 ส.ค. 60
ระเบียบมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ (อ่าน 507) 01 ส.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๓ (อ่าน 513) 01 ส.ค. 60