ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน " 59 ปีคืนสู่เหย้าชาว พ.ช. ประจำปี 2561 (อ่าน 224) 20 ก.พ. 61
แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรม Valentine's Day และ Chinese New Year Day (อ่าน 242) 19 ก.พ. 61
บันทึกข้อความ ขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม (ผง.07) (อ่าน 314) 07 ก.พ. 61
เอกสารงานแผนงาน 2561 (อ่าน 450) 02 ก.พ. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานและร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์มัธยมศึกษา พิษณุโลกเกมส์ 2560 (อ่าน 312) 17 ม.ค. 61
การจัดงานวันครู ประจำปี 2561 (อ่าน 387) 10 ม.ค. 61
แนวทางปฏิบัติการลดการบ้านของนักเรียน (อ่าน 476) 09 ม.ค. 61
แบบสำรวจความต้องการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ (อ่าน 401) 05 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ม. 3 เดิม) (อ่าน 484) 05 ม.ค. 61
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2560 (อ่าน 386) 04 ธ.ค. 60
บัญชีจองห้องปฏิบัติการต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 468) 28 พ.ย. 60
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 (อ่าน 435) 23 พ.ย. 60
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 (อ่าน 425) 22 พ.ย. 60
แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ-ประจำปีการศึกษา2560 (อ่าน 352) 22 พ.ย. 60
แบบรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 363) 14 พ.ย. 60
การยกย่องเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2560 (อ่าน 355) 13 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบความสะอาดของนักเรียน (อ่าน 415) 10 พ.ย. 60
หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (อ่าน 382) 30 ต.ค. 60
แบบฟอร์มเฝ้าระวัง 0 ร และ มส ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 401) 30 ต.ค. 60
สำรวจข้อมูลคณะทำงานด้านดอกไม้จันทน์ฯ (อ่าน 338) 13 ต.ค. 60
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป (อ่าน 407) 15 ก.ย. 60
เผยแพร่แบบฟอร์มครูดีเด่นด้านต่างๆ ของ ครูไพบูลย์ อมรประภา (อ่าน 440) 12 ก.ย. 60
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ_TEPE_Online_ประจำปี_2560 (อ่าน 596) 10 ส.ค. 60
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 (อ่าน 440) 10 ส.ค. 60
ระเบียบมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ (อ่าน 425) 01 ส.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๓ (อ่าน 416) 01 ส.ค. 60
ตารางเรียนลดเวลาเรียนก่อนกีฬาสี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2560 (อ่าน 694) 26 ก.ค. 60
015_042694285 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรม (อ่าน 435) 24 ก.ค. 60
014_042694283 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รา (อ่าน 414) 24 ก.ค. 60
013_042694284 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน (อ่าน 446) 24 ก.ค. 60
005_042694289 เชิญชวนบุคลากรครูเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึก (อ่าน 407) 24 ก.ค. 60
004_042694290 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime (อ่าน 373) 24 ก.ค. 60
003_042694250 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั (อ่าน 342) 24 ก.ค. 60
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน (อ่าน 335) 21 ก.ค. 60
หลักเกณฑ์ วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 324) 21 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 5 รางวัล (อ่าน 373) 12 ก.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 (อ่าน 411) 12 ก.ค. 60
ศธ 04269/ว 4101 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 364) 12 ก.ค. 60
ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ฯ (อ่าน 532) 12 ก.ค. 60
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและ สำนักงานศึกษาฯ (อ่าน 398) 12 ก.ค. 60