กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูสินีนาฏ คชนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Krutoisineenart15@gmail.com
ที่อยู่ :
888/49 ม.2 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ค.บ. ปริญญาตรี วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก เอกดนตรีศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู ค.ศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล