กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูจินดา คันธัพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0898569873
อีเมล์ : krujinda22@gmail.com
ที่อยู่ :
177/30 ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เครื่องราช : จักรพรรดิมาลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ศ.ศม. มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรติวเข้มเติมเต็ม O-net สหวิทยาเขตพุทธชินราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560