กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูอโณฌา บุญโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0871959504
อีเมล์ : xbuysopha@gmail.com
ที่อยู่ :
965/5 ซอยบรมไตรโลกนารถ2 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาโท กศม. มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา อาจารย์1 ระดับ3
2539 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม อาจารย์1 ระดับ3
2550 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาจารย์2 ระดับ6
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล