กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูสมศรี แซ่เล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0629539651
อีเมล์ : somsri_51@hotmail.com
ที่อยู่ :
117/29 หมู่ที่ 5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เครื่องราช : เหรียญจักรพรรดิมาลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล