กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูภัทรินทร์ สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 094 6055533
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
4/48 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี วิทยาลัยครู พิบูลสงคราม
2518 มศ.5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28 ปี โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล