คำสั่งไปราชการปี 2565
๒๘๘/๒๕๖๕ เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ สพม.พลอต [ครูวลัยพร] (อ่าน 8) 30 ก.ย. 65
๒๖๘/๒๕๖๕ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ณ จังหวัดอุทัยธานี [ครูอโณฌาและคณะ] (อ่าน 9) 29 ก.ย. 65
๒๘๗/๒๕๖๕ อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม [ครูสุดารัตน์] (อ่าน 13) 28 ก.ย. 65
๒๘๔/๒๕๖๕ เข้ารับโล่การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก [รองฯจิรนันท์และคณะ] (อ่าน 24) 26 ก.ย. 65
๒๘๓/๒๕๖๕ อบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ โรงแรมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท [ครูลัลนา] (อ่าน 24) 26 ก.ย. 65
๒๘๐/๒๕๖๕ เป็นวิทยากรกิจกรรมเสวนาฯ ผ่านระบบออนไลน์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร [ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 34) 23 ก.ย. 65
๒๗๗/๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ณ โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม [ครูนิกร] (อ่าน 49) 20 ก.ย. 65
๒๗๖/๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม จ.สุโขทัย [ครูทวีสุขและคณะ] (อ่าน 56) 20 ก.ย. 65
๒๗๔/๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี [ครูกมลสรวงและคณะ] (อ่าน 47) 20 ก.ย. 65
๒๗๒/๒๕๖๕ อบรมครูแนะแนวสำหรับศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ฯ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ครูจิณห์ญภัค] (อ่าน 45) 20 ก.ย. 65
๒๗๑/๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูจิณห์ญภัค] (อ่าน 43) 20 ก.ย. 65
๒๖๙/๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ณ โรงเรียนท่าทองพิทยา [ครูโสภา] (อ่าน 50) 15 ก.ย. 65
๒๖๗/๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก [ครูแววมยุรา] (อ่าน 53) 15 ก.ย. 65
๒๖๖/๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม [ครูอุษา] (อ่าน 49) 15 ก.ย. 65
๒๖๒/๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา [ครูบังอร] (อ่าน 31) 15 ก.ย. 65
๒๖๕/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูสุดารัตน์และคณะ] (อ่าน 45) 14 ก.ย. 65
๒๖๔/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก [ครูโชติรสและคณะ] (อ่าน 38) 14 ก.ย. 65
๒๕๘/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา [ครูกานต์และคณะ] (อ่าน 63) 09 ก.ย. 65
๒๕๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูนิกรและคณะ] (อ่าน 58) 09 ก.ย. 65
๒๕๔/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนชลกันยานุกุลและโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย [ครูลัลนา] (อ่าน 85) 31 ส.ค. 65
๒๕๑/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย [ครูพยอมและคณะ] (อ่าน 78) 31 ส.ค. 65
๒๕๓/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค [ครูนาตฤดีและครูเอกกมล] (อ่าน 73) 31 ส.ค. 65
๒๕๒/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก [ครูนวดล] (อ่าน 67) 30 ส.ค. 65
๒๔๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก [ผู้อำนวยการและคณะ] (อ่าน 84) 30 ส.ค. 65
๒๔๗/๒๕๖๕ อนุมัติให้บุคลากรไปราชการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น [สิทธิชัย] (อ่าน 73) 29 ส.ค. 65
๒๔๖/๒๕๖๕ อนุมัติให้บุคลากรไปราชการ ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำ [สิทธิชัย] (อ่าน 72) 29 ส.ค. 65
๒๓๘/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ [ครูกานต์และคณะ] (อ่าน 83) 25 ส.ค. 65
๒๔๒/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูธีรพงษ์] (อ่าน 70) 23 ส.ค. 65
๒๔๑/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูดารารัตน์] (อ่าน 70) 23 ส.ค. 65
๒๔๐/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ โรงแรมเอเชีย จ.ลำปาง [ครูนิกร] (อ่าน 73) 23 ส.ค. 65
๒๓๗/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี [รองฯบุญญาฤทธิ์] (อ่าน 65) 22 ส.ค. 65
๒๒๘/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ครูนิกร และคณะ] (อ่าน 102) 22 ส.ค. 65
๒๓๖/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชครูไปราชการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ [ผู้อำนวยการและคณะ] (อ่าน 93) 19 ส.ค. 65
๒๓๒/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ครูรัตนากรและคณะ] (อ่าน 85) 16 ส.ค. 65
๒๓๑/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ [ครูอิสริยาและคณะ] (อ่าน 89) 15 ส.ค. 65
๒๒๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ ศูนย์ประสานแผนพัมนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก [ครูโสภา คำสีสังข์] (อ่าน 81) 10 ส.ค. 65
๒๒๗/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา (ครูนิกร) (อ่าน 82) 10 ส.ค. 65
๒๒๕/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ครูนิกร และคณะ) (อ่าน 110) 04 ส.ค. 65
๒๒๔/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ครูสุภัคฉวี และคณะ) (อ่าน 104) 04 ส.ค. 65
๒๒๓/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ครูรัตนากรและคณะ) (อ่าน 89) 04 ส.ค. 65
๒๒๑/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ จังหวัดเชียงใหม่ (ครูนิกร) (อ่าน 87) 04 ส.ค. 65
๒๑๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ) (อ่าน 83) 04 ส.ค. 65
๒๑๘/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก (ครูเพ็ญพิชชา) (อ่าน 67) 04 ส.ค. 65
๒๒๐/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ) (อ่าน 75) 04 ส.ค. 65
๒๑๗/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๙ (งานพยาบาล) (อ่าน 70) 02 ส.ค. 65
๒๑๖/๒๕๖๕ อนุม้ติให้ข้าราชการครูไปราชการ สวนสนุก Dream World จังหวัดประทุมธานี (คณะครูระดับ ม.๓) (อ่าน 68) 02 ส.ค. 65
๒๑๕/๒๕๖๕ อนุม้ติให้ข้าราชการครูไปราชการ จังหวัดแพร่ และลำปาง (รองฯโสพิศ เทศสลุด และคณะ) (อ่าน 65) 02 ส.ค. 65
๒๑๔/๒๕๖๕ อนุมัติให้บุคลากรไปราชการ กรุงเทพมหานคร (นายไพโรจน์) (อ่าน 57) 02 ส.ค. 65
๒๑๒/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (รองผู้อำนวยการทุกท่าน) (อ่าน 98) 25 ก.ค. 65
๒๐๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ค่ายวิชาการ ม.๓ สะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก (ครูนิกร) (อ่าน 121) 21 ก.ค. 65