คำสั่งไปราชการปี 2565
๔๒๑/๒๕๖๕ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ฯ วPA ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูนงนุชและครูเอกกมล] (อ่าน 94) 27 ธ.ค. 65
๔๒๐/๒๕๖๕ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ครู-โค้ช-คน : เข้าใจตน โค้ชคนเพื่ออนาคต ณ สพม.พลอต [รองฯสุธิดาและครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 83) 27 ธ.ค. 65
๔๑๗/๒๕๖๕ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ม.1-3 ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม [ครูโชติรส] (อ่าน 76) 26 ธ.ค. 65
๔๐๑/๒๕๖๕ การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ม.2 ณ ค่ายลูกเสือเทิดไทฟาร์ม [ครูนิรุจและคณะ] (อ่าน 85) 26 ธ.ค. 65
๔๑๔/๒๕๖๕ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน YC เพื่อนที่ปรึกษา ณ โรงเรียนจ่านกร้อง [ครูจิณญห์ภัค] (อ่าน 79) 26 ธ.ค. 65
๔๑๖/๒๕๖๕ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูนิกร] (อ่าน 95) 20 ธ.ค. 65
๔๑๕/๒๕๖๕ เข้าร่วม PLC การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูสุภัคฉวี] (อ่าน 83) 20 ธ.ค. 65
๔๑๐/๒๕๖๕ งานแนะแนวเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนจ่านกร้อง [ครูจุฑาทิพย์และคณะ] (อ่าน 79) 19 ธ.ค. 65
๔๐๙/๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเตรียมสถานที่สำหรับเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม [ครูนิรุจและคณะ] (อ่าน 83) 19 ธ.ค. 65
๔๐๘/๒๕๖๕ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม [ครูกานต์และคณะ] (อ่าน 65) 19 ธ.ค. 65
๔๐๖/๒๕๖๕ แต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์โรงเรียน งานศิลปหัตถกรรม (อ่าน 76) 17 ธ.ค. 65
๔๐๖/๒๕๖๕ แต่งตั้งข้าราชการครูขับรถยนต์โรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ม.๑ ณ พระราชวังจันทน์ [ครูกานต์] (อ่าน 74) 17 ธ.ค. 65
๔๐๔/๒๕๖๕ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูลัลนาและคณะ] (อ่าน 85) 17 ธ.ค. 65
๔๐๓/๒๕๖๕ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ [ครูกานต์และคณะ] (อ่าน 64) 17 ธ.ค. 65
๔๐๐/๒๕๖๕ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม [ครูธีระยุทธ์และคณะ] (อ่าน 65) 17 ธ.ค. 65
๓๙๙/๒๕๖๕ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม [ครูจารุวรรณ เดชคุ้มและครูพิลาศลักษณ์] (อ่าน 59) 17 ธ.ค. 65
๓๙๘/๒๕๖๕ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูสุภัคฉวีและคณะ] (อ่าน 56) 17 ธ.ค. 65
๓๙๗/๒๕๖๕ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนจ่านกร้อง [ครูชมนาดและคณะ] (อ่าน 44) 17 ธ.ค. 65
๓๙๖/๒๕๖๕ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูดารารัตน์และคณะ] (อ่าน 46) 17 ธ.ค. 65
๓๙๕/๒๕๖๕ กลุ่มสาระฯศิลปะเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนดอนทองวิทยา [ครูทวีสุขและคณะ] (อ่าน 51) 17 ธ.ค. 65
๓๙๔/๒๕๖๕ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ [ครูอุษาและคณะ] (อ่าน 45) 17 ธ.ค. 65
๓๙๓/๒๕๖๕ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูบังอรและคณะ] (อ่าน 46) 17 ธ.ค. 65
๓๙๒/๒๕๖๕ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก [ครูเจียรนัยและคณะ] (อ่าน 48) 17 ธ.ค. 65
๓๘๘/๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [ครูลัลนา] (อ่าน 99) 09 ธ.ค. 65
๓๘๗/๒๕๖๕ เข้าค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [ครูเจียรนัยและคณะ] (อ่าน 114) 09 ธ.ค. 65
๓๘๙/๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมและคัดข้อสอบกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก [ครูพยอมและคณะ] (อ่าน 123) 09 ธ.ค. 65
๓๘๕/๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ สพม.พลอต [ครูจิณห์ญภัคและครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 100) 08 ธ.ค. 65
๓๗๙/๒๕๖๕ เข้าค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร [ครูสุรีรัตน์และคณะ] (อ่าน 161) 06 ธ.ค. 65
๓๗๒/๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูสุภัคฉวีและคณะ] (อ่าน 116) 06 ธ.ค. 65
๓๖๗/๒๕๖๕ นำนักเรียนไปเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค ๕ พิจิตรเกมส์ ณ จังหวัดนครสวรรค์ [ครูกานต์และคณะ] (อ่าน 114) 06 ธ.ค. 65
๓๖๖/๒๕๖๕ ขับรถนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ จังหวัดนครสวรรค์ [นายไพโรจน์] (อ่าน 110) 06 ธ.ค. 65
๓๖๕/๒๕๖๕ นำนักเรียนทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม【ครูพยอมและคณะ】 (อ่าน 85) 06 ธ.ค. 65
๓๖๑/๒๕๖๕ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ [ครูจิตพิสุทธิ์] (อ่าน 96) 06 ธ.ค. 65
๓๖๐/๒๕๖๕ นำนักเรียนทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [ครูจิตพิสุทธิ์และคณะ] (อ่าน 96) 06 ธ.ค. 65
๓๖๘/๒๕๖๕ นำนักเรียนไปเข้ารับทุนการศึกษา ณ สกสค. [ครูกนกพร] (อ่าน 82) 06 ธ.ค. 65
๓๗๑/๒๕๖๕ รับมอบเครื่องมือวัดรังสีเพื่อประกอบการสอนฯ และเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ [ครูนิกรและครูสุทธิชัย] (อ่าน 64) 06 ธ.ค. 65
๓๕๗/๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไปจัดเตรียมสถานที่ทำครัวสำหรับเข้่าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม [ครูนาตฤดีและคณะ] (อ่าน 139) 24 พ.ย. 65
๓๕๒/๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี [ครูวัลย์ลิยาและคณะ] (อ่าน 138) 23 พ.ย. 65
๓๕๐/๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก [ครูเจียรนัย] (อ่าน 144) 22 พ.ย. 65
๓๔๕/๒๕๖๕ อบรมเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์ [รองฯโสพิศและคณะ] (อ่าน 139) 21 พ.ย. 65
๓๔๖/๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ [ครูอุษาและครูกานต์] (อ่าน 151) 21 พ.ย. 65
๓๔๓/๒๕๖๕ แต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์โรงเรียน(เฉพาะกิจ) กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาดณ ค่ายลูกเสือเทิดไทฟาร์ม [ครูเจษฎา] (อ่าน 194) 16 พ.ย. 65
๓๔๔/๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอไปเตรียมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม [ครูนิรุจและคณะ] (อ่าน 230) 16 พ.ย. 65
๓๓๙/๒๕๖๕ เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิชาการ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก [ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 156) 15 พ.ย. 65
๓๔๐/๒๕๖๕ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และการใช้ระบบ DPA ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูนงนุชและครูกานดา] (อ่าน 164) 15 พ.ย. 65
๓๓๓/๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก [ครูจิตฐิชา] (อ่าน 143) 14 พ.ย. 65
๓๓๔/๒๕๖๕ อนุมัติให้บุคลากรไปราชการ ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา [สิทธิชัย] (อ่าน 134) 14 พ.ย. 65
๓๓๖/๒๕๖๕ การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ม.3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม [ครูนิรุจและคณะ] (อ่าน 25) 14 พ.ย. 65
๓๓๑/๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา [ครูบังอร] (อ่าน 143) 09 พ.ย. 65
๓๒๗/๒๕๖๕ ศึกษาดูงานด้านการบริหารฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส [รองฯบุญญาฤทธิ์และคณะ] (อ่าน 178) 08 พ.ย. 65