คำสั่งโรงเรียนปี 2563
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศัก (อ่าน 37) 20 ต.ค. 63
คณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2563 (อ่าน 17) 20 ต.ค. 63
คณะกรรมการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 16) 20 ต.ค. 63
คระกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ 3 ภาษา BDC Battle of the Brains 2020 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 15) 20 ต.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6) 19 ต.ค. 63
คณะกรรมการรับ - จ่ายทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 38) 16 ต.ค. 63
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 37) 16 ต.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินในโรงเรียน (อ่าน 56) 15 ต.ค. 63
คณะกรรมการ โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบการประกันภัย ในหัวข้อโครงการ "SMART INSURANCE PUTTHA MODEL" ปี (อ่าน 34) 14 ต.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 119) 12 ต.ค. 63
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 111) 08 ต.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 103) 05 ต.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0, ร, มส, มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ (อ่าน 96) 25 ก.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 245) 22 ก.ย. 63
แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางวัน - กลางคืน) ตุลาคม 2563 - มกราคม 256 (อ่าน 102) 21 ก.ย. 63
แต่งตั้งบุคลากรปฏบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 (อ่าน 146) 21 ก.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ประจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 147) 18 ก.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินงาน เกษียณทรงคุณค่า ชาวพุทธาผูกสัมพันธ์ มุทิตา 63 (อ่าน 179) 17 ก.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำในการป้องกันปัญหาสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษ (อ่าน 138) 01 ก.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 160) 01 ก.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปี 2563 (อ่าน 173) 26 ส.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 147) 26 ส.ค. 63
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำฝ่าย งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 131) 25 ส.ค. 63
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 169) 24 ส.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมตรวจปัสสาวะบุคลากรและนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 112) 24 ส.ค. 63
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม (อ่าน 122) 21 ส.ค. 63
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) (อ่าน 117) 19 ส.ค. 63
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 141) 19 ส.ค. 63
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 93) 19 ส.ค. 63
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 88) 19 ส.ค. 63
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา (อ่าน 99) 14 ส.ค. 63
คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 87) 14 ส.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการรับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 119) 13 ส.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 139) 07 ส.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) (อ่าน 131) 07 ส.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN's DAY) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 122) 06 ส.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา (อ่าน 217) 05 ส.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 162) 31 ก.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563 (อ่าน 156) 31 ก.ค. 63
คณะกรรมการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 206) 29 ก.ค. 63