คำสั่งโรงเรียนปี 2563
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) (อ่าน 28) 03 ก.ค. 63
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 29) 02 ก.ค. 63
แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 (อ่าน 53) 02 ก.ค. 63
แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางวัน-กลางคืน) ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยาย (อ่าน 44) 01 ก.ค. 63
แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน กำกับ ดูแลนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง (ตอนเช้า) ประจำ (อ่าน 57) 01 ก.ค. 63
แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีก (อ่าน 136) 01 ก.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th (อ่าน 583) 27 มิ.ย. 63
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 76) 26 มิ.ย. 63
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 50) 26 มิ.ย. 63
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 66) 26 มิ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active learning) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 64) 26 มิ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 39) 25 มิ.ย. 63
แต่งตั้งหัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 31) 25 มิ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (ปีการศึกษา 2563-2566) (อ่าน 32) 25 มิ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 24) 25 มิ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 (อ่าน 182) 17 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1) 10 มิ.ย. 63
คณะกรรมการดำเนินงานการอบรมปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 108) 01 มิ.ย. 63
คณะครูปฏิบัติหน้าที่แจกหนังสือเรียน จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 271) 29 พ.ค. 63
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 (อ่าน 278) 23 พ.ค. 63
คณะกรรมการทบทวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี 2563 (อ่าน 122) 23 พ.ค. 63
คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 183) 23 พ.ค. 63