ภาพกิจกรรม
ชาวพุทธา..จับมือบางกระทุ่มพิทยา..ขานรับนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก....จัดกิจกรรม”ขับเคลื่อนยุทศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน”
ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ขานรับนโยบายนำนักเรียนชั้นม.6 เข้ารับการอบรมตามโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน” ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นศักยภาพของนักเรียนให้มีศักยภาพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม อันพึงประสงค์เป็นพลเมืองที่ดี มีความรักในสถาบันชาติศาสนาและ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข มีคุณภาพชีวิตมีภูมิคุ้มกัน สามารถเอาตัวรอดจากภัยสังคมต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้หลักคิดในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวนกับงานอาชีพต่าง ๆ การทำความดีด้วยหัวใจกับวิทยากรอาสา 904 กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจเสส้นทางสู่ความสำเร็จ การปาฐกถาธรรมในหัวข้อ “ธรรมะ กับการศึกษากับพระครูอุภัยโกศล (หลวงพี่ช้าง) และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่การดำเนินชีวิต และได้รับเกียรติจาก นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี  ปลัดจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวปิดการอบรม

คลิ้กชมภาพกิจกรรม 1 
คลิ้กชมภาพกิจกรรม 2 
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,14:46   อ่าน 147 ครั้ง