ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ
ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และครูที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับและรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก คณะศึกษานิเทศก์ สพม.39 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง RESOURCE CENTER โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คลิดชมภาพทั้งหมด
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,10:31   อ่าน 511 ครั้ง