คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

คุณสุทธิ์พัฐเกษม นุชสติวรโชติ
ประธานกรรมการ

คุณธวัชชัยนันท์ เศตราภรณ์ภัค
รองประธาน

คุณแก้วไพฑูรย์ กุลประดิษฐ์
รองประธาน

ปลัดกันต์ชัย สนแย้ม
รองประธาน

คุณอนิลชตา แตงตรง
ประชาสัมพันธ์

คุณมณี ชั่งจันทร์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

คุณสุชีพ ฟักแฟง
ผู้ช่วยนายทะบียน

คุณรำพึง สุพร
ปฏิคม

คุณวันเพ็ญ ปลิ่นกลอง
กรรมการ

คุณยุพาพันธ์ จิตรกำเหนิด
กรรมการ

ด.ต.หญิง อมร รัตนแย้ม
กรรมการ

จ.ส.อ.ยุทธศิลป์ จิตต์รำพึง
กรรมการ

คุณชัยณรงค์ พงษ์จีน
กรรมการ

คุณกชพร จำรัสบุญวรวัชร์
เลขานุการ

คุณภัทรพร พันธุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ