งานแนะแนว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูจิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0875223059
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
379/4 ถนนดำริพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล