กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูผกากรอง พินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 086 6805143
อีเมล์ : Pakakrong1@gmail.com
ที่อยู่ :
52/314 ม.6 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ทช. รจพ.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2522 ปวส.การจัดการ วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
2521 ปวชบัญชี ศึกษาวิทยาพณิชยการ พิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538 - ถึงปัจจุบัน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครูชำนาญการ
13 พฤษภาคม 2525 โรงเรียนบางกระทุ่มพิ่ทยาคม ครู 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล