กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูชลธิชา วรภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nongnoi4342@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาโท/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร/เทคโนโลยีสารสนเทศ
2548 ปริญญาตรี/วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เผยแพร่ผลงานแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author
2 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (สพม.39)