กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9555994
อีเมล์ : WANPEN5994@gmail.com
ที่อยู่ :
135/135หมู่8ต.หัวรอ อ.เมืองจ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ประถมศึกษาปีที่ 7 รร.วัดตาปะขาวหาย
มัธยมศึกษาปีที่ 5 รร.เฉลิมขวัญสตรี
2533 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล