กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูอดิเทพ กรีแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0814743121
อีเมล์ : adithep_tor@hotmail.com
ที่อยู่ :
3/2 ถนนเอกาทศรฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2524 ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2522 วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2520 - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
4 มกราคม 2526 โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อาจารย์ 1 ระดับ 3
15 กันยายน 2532 โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 พฤษภาคม 2534 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 2 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2536 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 2 ระดับ 6
14 พฤษภาคม 2541 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ 3 ระดับ 6
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล